Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/91/2011 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 117, poz. 1016), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego o ładowności, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 618 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 852 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 944 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 911 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1022 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1184 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego) - 660 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.202 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.856 zł

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) 568 zł.

b) 796 zł.

c) 887 zł.

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3

a) 852 zł.

b) 965 zł.

c) 1112 zł.

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5

a) 592 zł.

4) dla środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) 1141 zł.

b) 1793 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwala nr XXVIII/163/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 280, poz. 3570).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/91/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

957

1013

13

14

1013

1127

14

15

1071

1241

15

1127

1425

Trzy osie

12

17

1048

1093

17

19

1105

1172

19

21

1172

1247

21

23

1247

1314

23

25

1340

1795

25

1444

1795

Cztery osie i więcej

12

25

1247

1305

25

27

1305

1375

27

29

1375

1965

29

31

1965

2758

31

1965

2758


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/91/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik sidlowy+naczepa, ciągnik balastowy+naczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne z zwieszeniem penumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rownoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1133

1310

18

25

1368

1615

25

31

1615

1719

31

1697

2118

Trzy osie i więcej

12

40

1483

2040

40

2040

2758


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/91/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art.8 pkt 6 ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa załkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy/ ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

660

790

18

25

723

857

25

790

923

Dwie osie

12

28

857

989

28

33

923

1055

33

38

1016

1545

38

1376

1999

Trzy osie i więcej

12

38

1081

1318

38

1131

1533

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe