Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/92/2011 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz.969) z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe