Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/93/2011 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249,poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 236, poz.1475), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826, z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.484, z 2006r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008r. Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załacznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/53/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (niepublikowana).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/93/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/93/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/93/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wzór deklaracji na podatek rolny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/93/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wzór deklaracji na podatek leśny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe