Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 7 ust. 1 pkt. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r . Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010r.Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011r.Nr 5, poz. 13, Nr 225, poz. 1466, Nr 159, poz. 945) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172)- uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi położone na terenie gminy Mońki, wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice położone w m. Mońki wyszczególnione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/129/11
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wykaz dróg do zaliczenia do kategorii dróg gminnych

L.p.

Nazwa (przebieg drogi)

Nr działki

Obręb

Długość
pasa drog.
m

Sszer.
pasa drog.
m

Powierz- chnia
m2

Uwagi

1.

Od drogi powiatowej nr 1841B - do drogi gminnej 104055B

612
607

Kulesze
Kulesze
Razem:

2183
183
2366

6,0
6,0

13100
1100
14200

2.

Od drogi powiatowej 1841B - do drogi gminnej 104056B

609/1
609/2

Kulesze
Kulesze
Razem:

683
267
950

6,0
6,0

4100
1600
5700

3.

Od drogi gminnej 104055B - dojazd do pól

606
610

Kulesze
Kulesze
Razem:

183
1425
1608

6,0
4,0

1100
5700
6800

4.

Od drogi gminnej 104055B - do granicy gminy Goniądz (Kramkówka)

642
643

Kulesze
Kulesze
Razem:

522
467
989

9,0
6,0

4700
2800
7500

5

Od drogi gminnej dz. nr 585 - do granicy gminy Goniądz (Kramkówka)

584
580/1

Kulesze
Kulesze
Razem:

833
567
1400

6,0
6,0

5000
3400
8400

6.

Od drogi gminnej 104057B - gr. gm. Trzcianne (Milewo)

61

Wojszki

383

6,0

2300

7.

Od dr. kraj. Nr 65 - do drogi gminnej dz. nr 266

260

Żodzie

1050

6,0

6300

8.

Od dr. kraj. Nr 65 - do drogi gminnej nr 104051B

105

Rybaki

1044

9,0

9400

9

Od dr. powiatowej nr 1366B - do dr. kraj. Nr 65

45

Zblutowo

Razem:

230
505
735

9,0
6,0

2070
3030
5100

10.

Od drogi powiatowej nr 1366B - do dr. gminnej Sobieski - Dzieżki

104

Zblutowo

744

9,0

6700

11.

Od drogi powiatowej 1363B - do drogi gminnej 104053B

179

Kołodzież

1260

6,0

7560

12.

Od drogi powiatowej nr 1363B - do drogi gminnej 104048B

63
66

Moniuszeczki
Moniuszeczki
Razem:

116
678
794

6,0
9,0

700
6100
6800

13.

Od drogi powiatowej nr 1363B - dojazd do pól

194

Kołodzież

363

6,0

2177

14.

Od drogi kraj. Nr 65 - do drogi pow. nr 1368B

46

Magnusze

1278

9,0

11500

15.

Od drogi gminnej nr 104046B - do dr. gminnej dz. nr 46

64
45
118

Moniuszeczki
Magnusze
Kuczyn
Razem:

533
433
184
1150

6,0
6,0
6,0

3200
2600
1100
6900

16.

Od drogi gminnej nr 104049B - do drogi gminnej nr 104047B

658
635
748
617

Boguszewo
-"-
-"-
-"-
Razem:

3133

6,0
6,0
6,0
6,0

6000
4700
1200
6900
18800

17.

Od dr. pow. nr 1844B - do drogi gminnej nr 104050

596

Boguszewo

750

6,0

4500

,8.

Od drogi pow. nr 1370B - dojazd do łąk

27

Zalesie

1417

6,0

8500

19.

Od drogi powiatowej nr 1370B - granica gminy (Trzcianne)

110

Zalesie

1717

6,0

10300

20.

Od drogi powiatowej nr 1368B - granica gminy (Trzcianne)

122

Boguszewo

1122

9,0

10100

21.

Od drogi powiatowej nr 1369B - do drogi gminnej 104049B

82

Lewonie

567

6,0

3400

22.

Od drogi gminnej 104050 - do drogi gm. nr 104050B

262
232
189

Lewonie
-"-
-"-
Razem:
1583

6,0
6,0
6,0

2600
3600
3300
9500

23.

Od drogi gminnej nr 104032B - do drogi gminnej 104032B

602

Przytulanka

2117

6,0

12700

24.

Od drogi powiatowej nr 1404B - do drogi gminnej nr 104032B

736

Przytulanka

667

6,0

4000

25.

Od drogi powiatowej nr 1404B - do drogi powiatowej nr 1413B

319
240

Sikory
Przytulanka
Razem:

1120
183
1303

5,0
6,0

5600
1100
6700

26.

Od drogi gminnej nr 104037B - dojazd do pól (dz.nr 212)

315

Sikory

1317

6,0

7900

27.

Od drogi gminnej nr 104037B - granica gminy (Knyszyn -kol. Guzy)

140
338
317
302

Kropiwnica
Dudki
Dudki
Dudki
Razem:

200
933
245
650
2028

9,0
9,0
9,0
6,0

1800
8400
2200
3900
16300

28.

Od drogi powiatowej 1412B - do drogi gminnej Kropiwnica - Bagno

123

Kropiwnica

467

9,0

4200

29.

Od drogi gminnej 104041B - do drogi powiatowej nr 1414B

135

Kropiwnica

433

6,0

2600

30.

Od drogi powiatowej nr 1413B - do drogi gminnej 104033B

291

Potoczyzna

1500

9,0

13500

OGÓŁEM:

36235

240337


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/129/11
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wykaz ulic w m. Mońki zaliczonych do kategorii dróg gminnych

L.p.

Nazwa drogi

Nr działki

Przebieg drogi

1.

ul. Malinowa

1307/7

Od ul. Mickiewicza dalej jako ślepa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe