Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 poz.542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821, z 2008, Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572 , Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219 poz. 1706 i z art.18 ust.2 pkt 15, w związku z art.41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568: z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Dz.U Nr 153, poz. 1271, Dz.U Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Dz.U.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218;, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r Dz.u Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241: z 2010r, Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Czeremcha, stanowiacy załcznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/161/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czeremcha, uchwała Nr XXIV/192/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czeremcha oraz uchwała Nr XVI/149/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyzanawania nagród dla nauczycieli za ich osiagnięcia dydaktyczno-wychowawcze w Gminie Czeremcha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do wynagradzania nauczycieli od 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68 /11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 4 listopada 2011 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU I W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZEREMCHA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin ustalony przez Radę Gminy Czeremcha;

2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela /tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm./;

3) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zm../;

4) szkole bez bliższego określenia - rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum publiczne, przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czeremcha;

5) klasie - rozumie się przez to oddział organizacyjny a także grupę przedszkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze;

6) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszolnego;

7) wicedyrektorze - rozumie się przez to wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszolnego;

8) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czeremcha;

9) roku szkolnym - rozumie się przez to okres pracy szkoły od 01 września danego roku do 31 sierpnia roku nastepnego;

10) uczniu - rozumie się przez to dziecko uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czeremcha;

11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - rozumie się przez to tygodniową liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych według norm dla danego stanowiska;

12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Hajnówce i Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku;

13) organie prowadzącym - rozumie się przez to Gminę Czeremcha.

§ 2. 1. Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania:

1) dodatku za wysługę lat,

2) dodatku motywacyjnego,

3) dodatku funkcyjnego,

4) za warunki pracy,

5) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.

6) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określonych w art.54 Karty Nauczyciela.

7) stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. Nr 22 poz.181, ze zm. /.

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela / tekst jedn. Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 ze zm./, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.

4. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

6. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:

a) nauczycielowi - dyrektor szkoły,

b) dyrektorowi - Wójt Gminy.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACJNY

§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do spełnienia kryteriów, o których mowa w § 6, na czas określony, nie krótszy niż 5 miesięcy i nie dłuższy niż 10 miesięcy- semestralnie; za wakacje wypłaca się średnią urlopową.

§ 6. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,

b) w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągane przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego;

d) osiagniecia w pracy z uczniami majacymi trudności w nauce.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych, lub innych urządzeń szkolnych ,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, a w szczególności czasu zajęć,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowaw-czych szkoły, w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawnianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

4) wprowadzenie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania.

§ 7. 1. W ramach środków planowanych w budżetach placówek oświatowych ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 10 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w gminie. Zwiększenia funduszu dodatku motywacyjnego można dokonać w każdym czasie w ramach posiadanych środków w budżecie gminy.

2. Dodatek motywacyjny dla danej szkoły, przedszkola jest proporcjonalny do ich udziału w funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze w skali gminy.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektorów placówek -Wójt w ramach posiadanych środków, o których mowa w ust. 1.

4. Dodatek motywacyjny przyznawany jest proporcjonalnie według kryteriów określonych w § 6 i nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

5. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

6. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektor szkoły - od 22 % do 44 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem padagogicznym,

2) wicedyrektor szkoły - od 12% do 30% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem padagogicznym.

2. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, przyznaje się w wysokości:

1) opiekunowi stażu - 2,2% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem padagogicznym,

2) wychowawcy klasy/ grupy przedszkolnej:

a) w oddziałach do 20 uczniów - 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem padagogicznym,

b) w oddziałach powyżej 21 uczniów - 6 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem padagogicznym,

3. Dodatek funkcyjny dla osób, o których mowa w ust. 1, przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach wyżej określonych ustala dla dyrektora Wójt Gminy , a dla wicedyrektora - dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę:

1) liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników,

2) warunki organizacyjne placówki, ich wyniki w nauczaniu i wychowaniu

5. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

6. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2 przyznaje się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,5 zł pomija się, a co najmniej 0,5 zł liczy się za pełną złotówkę.

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) urlopu dla poratowania zdrowia,

3) zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 5.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 10. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w przypadku prowadzenia przez nauczyciela:

1) zajęć dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w postaci nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

2) zajęć z dziećmi i młodzieżą z ustalonym stopniem i rodzajem niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz.U. Nr 139, poz. 1328/.

§ 11. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego progranu nauczania indywidualnego.

§ 12. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY ZASTĘPSTW DORAŹNYCH

§ 13. Przez wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe rozumie się przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązującego tygodniowego pensum.

§ 14. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 15. Wynagrodzenia za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się jak za godzinę ponadwymiarową.

§ 16. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w §14 i 16 uzyskuje się mnożąc odpowiednio tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział 7.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 17. 1. W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z tego:

1) 80 % środków funduszu nagród przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 20 % środków funduszu nagród przeznacza się na nagrody Wójta.

§ 18. 1. Nagrody, o których mowa w § 17 ust. 1 mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorowi, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku szkolnego.

2. Nagroda, o której mowa w § 17 może być przyznana dyrektorowi lub nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej.

3. Kopię dokumentu o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

§ 19. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta mogą wystąpić:

1) dla dyrektora szkoły:

a) rada pedagogiczna,

b) rada rodziców,

c) zarząd zakładowej organizacji związkowej.

2) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole:

a) dyrektor szkoły,

b) rada rodziców,

c) zarząd zakładowej organizacji związkowej.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy wraz z informacją potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w § 19 i 22 należy składać co najmniej miesiąc przed przyznaniem.

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane będą nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach - za zgodą Rady Pedagogicznej - mogą być przyznawane w innym czasie.

§ 20. Wójt może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektorowi lub nauczycielowi, spełniającemu warunki omówione w §21. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną danej szkoły i organizacje związkowe.

§ 21. Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielowi, w tym pełniącemu funkcje kierownicze, który spełnia odpowiednio warunki określone w § 18 ust 2 oraz co najmniej trzy z następujących kryteriów :

1) osiąga bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, potwierdzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne lub zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w okręgowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich zawodach, konkursach, przeglądach,

2) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce,

3) podejmuje udokumentowaną działalność innowacyjną,

4) opracował autorski program nauczania, jest autorem publikacji metodycznych,

5) wzorowo przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,

6) organizuje i kieruje systemowymi działaniami na rzecz diagnozowania i podnoszenia jakości pracy szkoły lub przedszkola,

7) dba o właściwy klimat pedagogiczny, wdraża rozwiązania na rzecz podnoszenia poziomu organizacyjnego szkoły lub przedszkola,

8) wyróżnia się prowadzeniem działalności wychowawczej w klasie, szkole, przedszkolu poprzez organizowanie wycieczek, udział dzieci w imprezach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,

9) efektywnie organizuje /współorganizuje/ pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

10organizuje i prowadzi na terenie działania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym,

11) organizuje stałą i efektywną współpracę szkoły lub przedszkola z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka,

12) efektywnie podejmuje działania na rzecz integracji szkoły lub przedszkola ze środowiskiem lokalnym,

13) aktywizuje rodziców do podejmowania działań na rzecz placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub przedszkola z rodzicami,

14) aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 22. 1. Nagrodę dyrektora przyznaje dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych.

2. Nagroda ma charakter uznaniowy, otrzymanie nagrody dyrektora nie wyklucza

możliwości wystąpienia o nagrodę wyższego stopnia.

§ 23. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który spełnia warunki określone w § 18 prezentuje właściwą postawę wobec uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły, jak też spełnia, co najmniej trzy z następujących kryteriów:

1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej :

1) uzyskuje dobre lub bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2) organizuje działania w celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez przygotowanie i prowadzenie na terenie szkoły i poza nią konkursów, zawodów itp.,

3) wdraża nowatorskie rozwiązania metodyczne, stosuje różnorodne, adekwatne do potrzeb grupy, metody i formy pracy,

4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce,

5) opracowuje i wdraża w szkole lub przedszkolu program własny, autorski lub innowację pedagogiczną,

6) wzorowo przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne lub pozaszkolne ,

7) prowadzi udokumentowaną, różnorodną działalność wychowawczą, poświęca na ten cel dodatkowy czas, skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze,

2. w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej:

1) efektywnie organizuje środowisko rodziców,

2) organizuje i prowadzi na terenie szkoły lub przedszkola działania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) na bieżąco rozpoznaje sytuację dziecka i rodziny, efektywnie organizuje lub współorganizuje pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

4) organizuje stałą i efektywną współpracę szkoły z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka,

3. w zakresie doskonalenia zawodowego i organizacji pracy:

1) aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,

2) udziela aktywnej pomocy nauczycielom podejmującym pracę w zawodzie lub jest opiekunem praktyk studenckich,

3) prowadzi zajęcia otwarte,

4) wzbogaca własny warsztat pracy przez pozyskanie środków na pomoce dydaktyczne, dba o wygląd sali lekcyjnej,

5) wzorowo prowadzi pełną dokumentację pedagogiczną.

§ 24. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez organ prowadzący

w trybie właściwym dla jego ustanowienia, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. Nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalistyczne oraz odprawy pieniężne związane z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę lub rentę określają odrębne przepisy.

§ 26. Nauczycielom, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy.

§ 27. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez trzydzieści.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1 oblicza się mnożąć liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust.2.

§ 28. Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa rozporządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 4 regulaminu.

§ 29. Niniejszy regulamin może być zmieniany po uzgodnieniu z związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 30. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkch określających wejście w życie uchwały.

§ 31. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 32. Regulamin uzgodnionio z Zarządem Oddziału ZNP w Hajnówce i OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku.


Załącznik Nr 1 do REGULAMIN WYNAGRADZANIA

NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU

I W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZEREMCHA

Rady Gminy Czeremcha z dnia 4 listopada 2011 r.

W N I O S E K

o przyznanie nagrody Wójta Gminy/Dyrektora szkoły/

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody ...........................................................................................................

Panu/i/......................................................................................... zatrudnionenu/nej na stanowisku

................................................................................w .........................................................................................

1. data urodzenia ....................................................................

2. wykształcenie .....................................................................

3. stopień awansu zawodowego .............................................

4. staż pracy pedagogicznej ...................................................

5. ocena pracy pedagogicznej, data jej otrzymania........................................................................................

6. dotychczas otrzymane nagrody ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Uzasadnienie wniosku ..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

data .......................................... /podpis składającego wniosek/..............................................................

Opinia rady pedagogicznej .......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

data ................................ ............................................................

/podpis/

Opinia organizacji związkowej ..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

data......................................... /podpis/.................................................

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe