Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 116,poz.1203, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172,poz.1441 i z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 106, poz.675, Nr 40,poz.230 z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 21, poz.113 ) w związku art.6, ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz.620 Nr 226, poz. 1475 ) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z 19.X.2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M. P. Nr 95, poz. 969) Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. ( M. P. Nr 95, poz.969 ) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 56,00 zł za 1 q, - przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rutka- Tartak w 2012 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe