Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Filipów

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boiska sportowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 75, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1450; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z boiska sportowego pokrytego nawierzchnią poliuretanową położonego na terenie gminy Filipów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zasady i tryb korzystania z boiska sportowego pokrytego nawierzchnią poliuretanową

§ 1. Boisko sportowe położone na terenie gminy Filipów jest przeznaczone na cele sportowe.

§ 2. Boisko położone na terenie gminy Filipów jest niestrzeżone.

§ 3. Każdy przebywający na boisku powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.

§ 4. Na terenie boiska sportowego z nawierzchni poliuretanowej zabrania się:

1) wchodzenia na teren boiska w obuwiu z lanymi lub wkręcanymi korkami;

2) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, wnoszenia napojów alkoholowych i jego spożywania;

3) palenia papierosów oraz używania otwartego ognia;

4) wprowadzania na teren boiska psów, kotów oraz wprowadzania innych zwierząt;

5) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, substancji żrących i innych środków chemicznych;

6) malowania i oklejania nawierzchni jak i urządzeń będących na wyposażeniu boiska;

7) instalowania na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłoga taneczna, obiektów o ostrych krawędziach , itp.;

8) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych;

9) wjazdu na nawierzchnię poliuretanową łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami, i innymi pojazdami mechanicznymi z wyłączeniem specjalistycznych pojazdów do konserwacji i czyszczenia;

10) zanieczyszczania i zaśmiecania terenu boiska.

§ 5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu boiska, a ich niegodne zachowania będą skierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 6. Osoby niszczące nawierzchnię poliuretanową boiska i urządzenia stanowiące wyposażenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 7. Wypadki i szkody zaistniałe na boisku należy natychmiast zgłaszać do Posterunku Policji w Filipowie lub pod numer alarmowy 112.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe