Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 54/X/11 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych1)) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton określone w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 800 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12 ton określone w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 750 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton określone w załączniku Nr 3;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.703,27 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.153,41 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 117/XXVII/09 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 22 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 4, poz. 67).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi

(Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infraskruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 54/X/11
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 1 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

100,00

193,00

13

14

193,00

410,00

14

15

410,00

578,00

15

578,00

1307,00

Trzy osie

12

17

149,00

258,00

17

19

258,00

530,00

19

21

530,00

687,00

21

23

687,00

1059,00

23

25

1059,00

1645,00

25

1059,00

1645,00

Cztery osie i więcej

12

25

687,00

697,00

25

27

697,00

1087,00

27

29

1087,00

1726,00

29

31

1726,00

2560,00

31

1726,00

2560,00


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/X/11
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 1 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

30,00

40,00

18

25

278,00

502,00

25

31

585,00

960,00

31

1474,00

2023,00

Trzy osie i więcej

12

40

1301,00

1799,00

40

1799,00

2660,00


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 54/X/11
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 1 grudnia 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

20,00

27,00

18

25

186,00

334,00

25

334,00

586,00

Dwie osie

12

28

220,00

324,00

28

33

640,00

887,00

33

38

887,00

1348,00

38

1200,00

1774,00

Trzy osie i więcej

12

38

707,00

984,00

38

984,00

1337,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe