| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 ust. l, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 141.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 141.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 1.645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie o kwotę 1.645 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 2.574.885 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.775.598 zł, w tym;

- dochody bieżące - 13.345.963 zł,

- dochody majątkowe - 429.635 zł.

7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.271.934 zł, w tym;

- wydatki bieżące - 12.461.552 zł,

- wydatki majątkowe - 4.810.382 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota


Uwagi

010

01095

2010

141.841

Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Razem

141.841


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01095

3030

139.059

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

4430

2.782

Koszty związane ze zwrotem akcyzy

Razem

141.841


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

DOCHODY - ZMNIEJSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota


Uwagi

852

85213

2010

1.645

Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego

Razem

1.645


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE - zadania zlecone

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85213

4130

1.645

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Razem

1.645


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

700

70005

0870

3.000

Sprzedaż mienia

756

75616

0360

5.900

Podatek od spadków i darowizn

758

75814

0920

5.704

Odsetki od lokat

900

90095

2460

34.963

Dotacja z WFOŚiGW na zadania w zakresie usuwania azbestu

RAZEM

49.567


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

754

75412

6060

6.900

Zakup sprzętu hydraulicznego

854

85415

3240

7.704

Stypendia socjalne dla uczniów

900

90095

4300

34.963

Zakup usług pozostałych -usuwanie azbestu

Razem

49.567


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

DOCHODY - ZMNIEJSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85216

2030

8.480

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych

854

85415

2030

11.077

Dotacja na wyprawki szkolne

926

92605

6297

17.898

Dofinansowanie budowy boiska sportowego - środki z budżetu UE

RAZEM

37.455


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85216

3110

8.480

Zasiłki stałe

854

85415

3260

11.077

Wydatki na wyprawki szkolne

926

92605

6057

17.898

Budowa boiska sportowego

RAZEM

37.455


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

754

75412

4270

7.100

Zakup usług remontowych

4300

4.800

Zakup usług pozostałych

6050

17.898

Przebudowa strażnicy OSP w Tarnowie

801

80101

3020

7.500

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe

4040

2.000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li

4120

2.000

Składki na FP

4170

184

Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie

4240

1.600

Zakup książek i pomocy dydaktycznych

4260

3.700

Zakup energii, wody i gazu

4280

600

Badania profilaktyczne

4300

1.000

Zakup pozostałych usług

4410

200

Podróże służbowe pracowników

4700

970

Szkolenia i kursy

80103

3020

350

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe

4040

1.400

Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li

4270

1.000

Zakup usług remontowych

4300

2.800

Zakup pozostałych usług

80106

3027

272

Dodatki wiejskie w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu UE

3029

29

Dodatki wiejskie w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu państwa

4117

518

Składki na ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu UE

4127

31

Składki na FP w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu UE

4177

267

Umowa zlecenie w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu UE

4217

129

Zakup materiałów w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu UE

4307

145

Zakup usług pozostałych w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu UE

4447

276

Środki na ZFŚS w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu UE

4449

31

Środki na ZFŚS w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu państwa

80110

3020

1.000

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe

4120

1.000

Składki na FP

4170

100

Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie

4300

25.000

Zakup pozostałych usług

80146

4300

2.747

Zakup pozostałych usług

4410

12

Podróże służbowe nauczycieli

854

85401

4040

100

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4120

700

Składki na FP

852

85219

4010

6.000

Wynagrodzenia

4110

911

Składki na ZUS

4120

147

Składki na FP

Razem

94.517


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 18 listopada 2011 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

754

75412

4280

4.800

Badania profilaktyczne

6060

7.100

Zakup sprzętu hydraulicznego

801

80101

4010

20.650

Wynagrodzenia

4110

3.500

Składki na ZUS

4210

5.513

Materiały i wyposażenie

4350

50

Dostęp do sieci INTERNET

4370

150

Rozmowy telefoniczne

80103

4010

8.100

Wynagrodzenie

4110

500

Składki na ZUS

4120

100

Składki na FP

4210

1.780

Materiały i wyposażenie

4440

2.020

ZFŚS nauczycieli

80106

4017

526

Wynagrodzenie w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu UE

4019

521

Wynagrodzenie w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu państwa

4119

108

Składki na ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu państwa

4129

5

Składki na FP w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu państwa

4179

266

Umowa zlecenie w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu państwa

4219

128

Zakup materiałów w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu państwa

4309

144

Zakup usług pozostałych w ramach projektu "Przedszkola w Gminie Miastkowo"- środki z budżetu państwa

80110

4010

5.000

Wynagrodzenia

4040

2.000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4210

5.100

Materiały i wyposażenie

80113

4010

6.000

Wynagrodzenia

4110

911

Składki na ZUS

4120

147

Składki na FP

854

85401

3020

800

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

4010

700

Wynagrodzenie

926

92605

6059

17.898

Budowa boiska sportowego - środki własne

RAZEM

94.517

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »