| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 201, poz. 1183)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 160.081zł

Dział 630 - rozdział 63003 § 2007 - 21.412zł

Dział 756 - rozdział 75615 § 0460 - 15.138zł

Dział 756 - rozdział 75618 § 0480 - 5.951zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 2030 - 4.500zł

Dział 853 - rozdział 85395 § 2007 - 96.118zł

Dział 853 - rozdział 85395 § 2009 - 16.962zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 160.081,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 18.989.487zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.899.212zł

- majątkowe w wysokości 5.090.275zł

Wydatki ogółem 22.853.268zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.900.464zł

- majątkowe w wysokości 9.952.804zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.863.781zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 350.000zł;

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.013.833zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 499.948zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Zduniewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 listopada 2011 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zwiększenie

Rodzaj wydatku

Plan po zmianach

Dział

Rozdział

§

600

60004

4300

własne

590,00

bieżący

9 090,00

600

60016

4300

własne

6 000,00

bieżący

265 100,00

851

85154

3110

własne

4 000,00

bieżący

4 000,00

851

85154

4300

własne

1 951,00

bieżący

20 651,00

852

85295

3110

własne

4 500,00

bieżący

232 500,00

853

85395

4117

własne

4 972,00

bieżący

4 972,00

853

85395

4119

własne

877,00

bieżący

877,00

853

85395

4127

własne

802,00

bieżący

802,00

853

85395

4129

własne

142,00

bieżący

142,00

853

85395

4177

własne

32 731,00

bieżący

32 731,00

853

85395

4179

własne

5 776,00

bieżący

5 776,00

853

85395

4217

własne

38 896,00

bieżący

38 896,00

853

85395

4219

własne

6 864,00

bieżący

6 864,00

853

85395

4247

własne

16 167,00

bieżący

16 167,00

853

85395

4249

własne

2 853,00

bieżący

2 853,00

853

85395

4307

własne

2 550,00

bieżący

2 550,00

853

85395

4309

własne

450,00

bieżący

450,00

900

90001

4260

własne

26 796,00

bieżący

26 796,00

900

90001

4430

własne

3 164,00

bieżący

3 164,00

Razem

160 081,00

Dochody:

Dotacja na zrealizowany ze środków własnych projekt pt. "Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu przyrody "Góra Uszeście" w Mielniku" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dotacja celowa zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na FB-II.3111.461.2011.MC na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki:

Pokrycie kosztów dodatkowej trasy kursu Niemirów - Siemiatycze (PKS Siemiatycze).

Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sutno.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatek w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Projekt pt. "Szkoła Sukcesu II - rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu" w ramach PO Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół w Mielniku.

Zakup energii i ubezpieczenie mienia - oczyszczalnia ścieków.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 listopada 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

w złotych

Lp.

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na 01.01.2011r.

Przychody na 2011r.

W tym: dotacje z budżetu

Zakres dotacji

Koszty na 2011r.

W tym wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku

123,00

1 133 986,00

40 000,00

Zakup przyczepy ciągnikowej o ładowności do 7 ton

1 237 719,00

0,00

-103 610,00

20 000,00

Zakup sprzętu do utrzymania zieleni komunalnej

10 000,00

Zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

Ogółem

123,00

1 133 986,00

70 000,00

1 237 719,00

0,00

-103 610,00

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »