reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 6/1/2011 Burmistrza Supraśla

z dnia 10 października 2011r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl

zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Gminą Supraśl z siedzibą 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58 NIP:542-030-43-18 reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Radosława Dobrowolskiego przy kontrasygnacie Pani Lucyny Majewskiej Skarbnika Gminy zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/273/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 23 kwietnia 2005 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych, punkcie przedszkolnym oraz oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Supraśl w następujących miejscowościach: Sowlany, Zaścianki, Grabówka, Sobolewo, Henrykowo, Zielona.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe, punkt przedszkolny oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wg wyboru rodziców w miarę posiadanych miejsc.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Oddział PKO SA, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897:

1) kwotę 612 zł miesięcznie za pierwsze dziecko z rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

2) kwotę 612 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 2% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

3) kwotę 612 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 14% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

4) kwotę 306 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola, punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej dla każdego oddziału w ramowym rozkładzie dnia,

5) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust. 5 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą określoną w § 3 ust. 2 tej uchwały.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według kwot określonych w ust. 1, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Porozumienia.

2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r. do dnia 31 sierpnia 2012r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.

§ 10. Traci moc Porozumienie Nr 6/2011 z dnia 12.04.2011 w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Supraśl.

Prezydent Miasta


dr hab. Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Miasta


mgr Stanisława Kozłowska

Burmistrz Supraśla


Radosław Dobrowolski


Skarbnik


mgr Lucyna Majewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama