reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji RPZ II w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 153, poz.901) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że rozpatrywany plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski" przyjętego uchwałą Nr V/26/1999 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 stycznia 1999 r, zmienionego uchwałami Rady Miasta Bielsk Podlaski: Nr XXXIII/184/05 z dnia 29 marca 2005 r, Nr XLVIII/230/05 z dnia 29 listopada 2005 r, Nr LIV/273/06 z dnia 30 maja 2006 r., Nr XXVII/129/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r., przyjmuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielsk Podlaski obejmującej teren realizacji stacji Rejonowego Punktu Zasilania (RPZ) II, zwany dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Plan składa się z następujących integralnych części niniejszej uchwały:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiących załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięć w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, stanowiących załącznik nr 3.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, jeśli z treści przepisów nie wynika inaczej;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3) przepisów szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzony na mapie w skali 1:1000;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie możne przekroczyć ściana /lico/ budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt. 3;

7) nośnik reklamowy - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną, przeznaczone do eksponowania reklamy, nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

8) dachach dwu i wielospadowych - należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 15% do 45%;

9) dachach płaskich - należy przez to rozumieć dachy o spadku od 0% do 15%;

10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek (budynki) w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku (budynków) na powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem powierzchni: obiektów budowlanych lub ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, balkonów, ramp zewnętrznych, pochylni, daszków, występów dachowych oraz markiz;

11) wskaźnik intensywności zabudowy - należy przez rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i projektowanych do powierzchni działki budowlanej;

12) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia budowlane które są ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem zabudowy i zagospodarowania danego terenu;

13) RPZ - rejonowy punkt zasilania;

14) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

2. Definicje innych określeń i pojęć użytych w uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z ich symbolami literowymi;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy z odstępstwem dla następujących wyjątków:

a) dociepleń budynków,

b) elementów zewnętrznych budynków takich jak np.: gzymsy okapy, wykusze, pilastry, przedsionki, zadaszenia przed wejściem, wiatrołapy, klatki schodowe, o maksymalnym wysięgu do 1,5 m poza ścianę /lico/ budynku,

4) klasyfikacja i podstawowe parametry dróg;

5) wymiarowanie.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami informacyjnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni. działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 4. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1EE przeznacza się pod lokalizację stacji elektroenergetycznej RPZ II 110/15kV wraz z urządzeniami towarzyszącymi i wprowadzeniami linii napowietrznych elektroenergetycznych 110kV oraz 15kV napowietrznych lub kablowych.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do obsługi stacji 110/15kV, pod warunkiem, że będą spełnione warunki wynikające z przepisów odrębnych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) stację RPZ II 110/15 kV należy projektować jako napowietrzną;

2) zasilanie w/w stacji linią jedno- bądź dwutorową lub dwoma liniami jednotorowymi WN 110kV jako wcięcie do linii WN 110kV: Bielsk Podlaski - Orla;

3) stacja elektroenergetyczna RPZ II 110/15kV nie może powodować stałej bądź okresowej uciążliwości dla mieszkańców sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej i obniżyć standardu ich zamieszkania poprzez wzrost poziomu hałasu ponad wartość ustaloną w przepisach szczególnych.

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% terenu,

b) teren biologicznie czynny - minimum 50% terenu,

c) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8,

d) wysokość budynków - maksymalnie 10 m,

e) dachy płaskie lub dwu i wielospadowe,

2) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Orlańskiej - 4KD-Z.

3) wskaźnik dotyczący miejsc postojowych - nie wyznacza się.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizowanie obiektów tymczasowych,

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się:

1) lokalizowania budynków mieszkalnych i innych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;

2) lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z działalnością turystyczną i rekreacyjną.

7. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu znajdują się w rozdziałach 3-12.

§ 5. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2R i 3R przeznacza się pod tereny rolne wraz z ciekami, rowami oraz drogami gruntowymi. Przeznaczenie tych terenów jest zgodne z dotychczasowym ich zagospodarowaniem.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) obowiązek konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznych zgodnie z § 8 ust.3.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

2) lokalizację i utrzymanie istniejących dróg dojazdowych do terenów rolnych;

3) lokalizację i utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej służącej zaopatrzeniu ludności w wodę, gaz, kanalizację sanitarną, energię elektryczną oraz związanych z usługami w zakresie telekomunikacji.

4. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu znajdują się w rozdziałach 3-12.

§ 6. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD-Z przeznacza się pod drogę publiczną - zbiorczą. Ulica Orlańska istniejąca, gminna w ciągu drogi powiatowej - 1654B (Bielsk Podlaski - Parcewo - Orla - Dubicze Cerkiewne - Werstok - droga 1652B), klasa techniczna drogi "Z" - zbiorcza.

2. Na terenie o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 19 m;

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2);

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznych zgodnie z § 8 ust.3.

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację i utrzymanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu znajdują się w rozdziałach 3-12.

§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5KD-L przeznacza się pod drogę publiczną - lokalną. Ulica Szydłówka istniejąca, gminna o klasie technicznej drogi "L" - lokalna.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2);

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznych zgodnie z § 8 ust.3.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację i utrzymanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu znajdują się w rozdziałach 3-12.

§ 8. 1. Na terenach o których mowa w § 4 - § 7 wyznacza się lokalizację i przebieg wyjść liniowych i linii zasilających 110kV napowietrznych i 15kV napowietrznych lub kablowych wraz z pasami technologicznymi tych linii.

2. Jednoznaczne określenie tras w/w linii będzie możliwe na etapie projektu budowlanego poszczególnych linii.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o którym mowa w ust. 1:

1) projektowaną linię zasilającą WN 110kV zakłada się jako napowietrzną jedno lub dwutorową bądź dwie linie jednotorowe;

2) projektowane linie 15kV zakłada się jako napowietrzne lub kablowe;

3) zachowanie minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu energetycznego nad ciągami komunikacyjnymi - zgonie z przepisami szczególnymi;

4) słupy linii ustawiać poza pasami drogowymi w odległości wynikającej z przepisów szczególnych;

5) wykonania skrzyżowań linii elektroenergetycznej 110kV i 15kV z drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej a przy równoległym usytuowaniu linii do dróg przebiegu linii obowiązek zachowania odległości wymaganych w obowiązujących przepisach;

6) obsługę komunikacyjną napowietrznych linii elektroenergetycznej 110kV i 15kV z istniejących dróg oraz poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności, zgodnie z przepisami prawa;

7) wykonania skrzyżowań linii elektroenergetycznej 110kV z 15kV z inną infrastrukturą techniczną (podziemną i naziemną) zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych;

8) obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury technicznej i drogowej rozwiązań technicznych skrzyżowań linii elektroenergetycznej 110kV i 15kV o których mowa w pkt.5;

4. Na terenach, o których mowa w ust.1 zakazuje się:

1) lokalizowania budynków mieszkalnych oraz innych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;

2) lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z działalnością turystyczną i rekreacyjną;

3) tworzenia hałd, nasypów;

4) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego

5. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu znajdują się w rozdziałach 3-12.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 9. Ustala się zasady umieszczania nośników reklamowych:

1) zakazuje się stosowania nośników reklamowych przekraczających 4m2 włącznie powierzchni ekspozycyjnej;

2) zakazuje się umieszczania wolnostojących nośników reklamowych w miejscach przeznaczonych dla znaków drogowych a także ograniczających widoczność drogową.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 10. 1. Określa się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) zakaz odprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających obowiązujących norm, a także obowiązek stosowania docelowo scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wód opadowych podczyszczanych lokalnie oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych;

2) ustala się obowiązek wyznaczania miejsc na ustawienie pojemników do czasowego gromadzenia odpadów w miejscach ich wytwarzania z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów;

3) odpady należy wywozić przez specjalistyczne przedsiębiorstwo na składowisko położone poza terenem objętym planem;

4) dopuszcza się na terenie 1EE lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (inwestycji z zakresu elektroenergetyki ustalonych w planie), obligatoryjnie wymagających sporządzenia raportu na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, na pozostałych terenach zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znaczących oddziaływać na środowisko, obligatoryjnie wymaganych sporządzania raportu o oddziaływania na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) szerokość pasa technologicznego linii:

a) WN 110kV wynosi 20m licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu linii,

b) SN 15kV wynosi 5m licząc w każdą stronę od osi (dla przewodów izolowanych),

c) SN 15kV wynosi 7m licząc w każdą stronę od osi (dla przewodów nieizolowanych),

6) ustala się na terenie objętym planem warunki oddziaływania linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami szczególnymi:

a) natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 110kV nie może przekroczyć wartości 10 kV/m,

b) natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 110kV nie może przekroczyć wartości 60A/m,

7) stacja elektroenergetyczna RPZ II 110/15kV i linie 110kV i 15kV nie mogą powodować stałej bądź okresowej uciążliwości dla mieszkańców sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej i obniżyć standardu ich zamieszkania poprzez wzrost poziomu hałasu ponad wartość ustaloną w przepisach szczególnych, dopuszczalna wartość progowa poziomu hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi, odpowiednio dla danego rodzaju terenu.

2. Na terenach objętym planem nie występują obszary cechujące się specjalnymi walorami krajobrazu kulturowego, dla których zasadnym byłoby określenie szczególnych zasad ochrony.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 11. 1. Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują na nim zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. Na obszarze objętym planem nie występują zabytki archeologiczne wpisane do rejestrów zabytków ani ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 12. 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych wchodzą istniejące drogi: 4KD-Z, 5KD-L.

2. Określa się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej, o której mowa w ust. 1:

1) nakazuje się stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ulic;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację nośników informacji i reklamowych,

b) lokalizowanie ciągów i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Szczegółowe zasady zagospodarowania istniejących dróg wymienionych w ust.1 zostały określone w § 6, § 7 i § 18.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13. Na terenach objętych planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalonej na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, a także tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalania szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Określa się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) ustala się, że linie rozgraniczające stanowią podstawę do przeprowadzenia podziału w miejscu ich przebiegu;

2) dopuszcza się wtórny podział oraz scalanie gruntów rolnych zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 15. 1. Ustala się szerokość pasa technologicznego linii:

1) WN 110kV na 20m, licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu linii;

2) SN 15kV wynosi 5m licząc w każdą stronę od osi (dla przewodów izolowanych);

3) SN 15kV wynosi 7m licząc w każdą stronę od osi (dla przewodów nieizolowanych);

2. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych oraz innych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi a także miejsc stałego przebywania ludzi w związku z działalnością turystyczną i rekreacyjną.

§ 16. W zakresie obrony cywilnej:

1) ustala się:

a) na terenie objętym planem nie występują trasy przejazdów dla pojazdów z niebezpiecznymi środkami technicznymi,

b) stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego,

c) oświetlenie zewnętrzne (np. ulic) należy przystosować do systemu centralnego wygaszania,

2) dopuszcza się lokalizację syreny alarmowej, na terenie 1EE bez oznaczania na rysunku planu;

3) poza ustaleniami zawartymi w pkt. 1-2 nie ustala się innych, dodatkowych wymagań z zakresu obrony cywilnej niż zawarte w przepisach szczególnych.

§ 17. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek projektowania linii oraz stacji RPZ i zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 18. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) parametry dla dróg występujących na terenie planu zostały określone w §6, §7;

2) narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach dróg "Z" z "L" 5m x 5m, jak na rysunku planu;

3) rozwiązania techniczne dróg i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z ich zarządcami;

4) powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym stanowi droga powiatowa 4KD-Z.

§ 19. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:

1) możliwość realizacji i przebudowy infrastruktury technicznej przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych;

2) utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej na obszarze planu pod warunkiem że nie koliduje (zgodnie z przepisami szczególnymi) z planowanym zagospodarowaniem;

3) przebudowę lub dostosowanie do nowych warunków pracy w uzgodnieniu i na warunkach gestora sieci.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych ustala się zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Orlańskiej (poza terenem opracowania).

§ 21. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanego kanału sanitarnego w ulicy Orlańskiej i włączenie go do kanału sanitarnego istniejącego poza obszarem opracowania (ul. Białowieska), zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

2) możliwość zmiany zasad przebiegu projektowanego kanału sanitarnego pokazanego w rysunku planu, na etapie projektu budowlanego pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i będą zachowane obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne;

3) wody deszczowe, roztopowe o mały stopniu zanieczyszczenia (z dachów obiektów, terenów zielonych) mogą być odprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio do gruntu na własny nieutwardzony teren w sposób uniemożliwiający ich spływ na grunty sąsiednie;

4) wody deszczowe, roztopowe z utwardzonych i szczelnych powierzchni terenów (ulic, parkingów) o znacznym stopniu zanieczyszczenia należy odprowadzać do gruntu i cieków wyłącznie po uprzednim oczyszczeniu, aby spełniały wymogi ochrony środowiska określone w aktualnych przepisach szczególnych.

§ 22. W zakresie systemu telekomunikacyjnego ustala się:

1) utrzymanie istniejących urządzeń i sieci telekomunikacyjnych pod warunkiem, że nie będą kolidowały z projektowanym zagospodarowaniem;

2) przebudowę zgodnie z przepisami szczególnymi, kolidujących urządzeń i sieci ,na warunkach gestora sieci;

3) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 11.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 23. 1. Ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji dopuszczonych ustaleniami planu inwestycji poszczególne tereny będą użytkowane na zasadach dotychczasowych.

2. Dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenów oznaczonych symbolami 2R i 3R w celu budowy linii elektroenergetycznych.

3. Po zakończeniu prac budowlanych, o których mowa w ust. 2 ustala się bezzwłoczne przywrócenie terenu w części nie zajętej pod stanowiska słupów do stanu pierwotnego.

Rozdział 12.
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 24. 1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie 1EE w związku z uchwaleniem planu- w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

2. Na terenach 2R, 3R, 4KD-Z, 3KD-L nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ wzrost nieruchomości w związku z uchwaleniem planu nie nastąpi.

Rozdział 13.
Przepisy końcowe.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 listopada 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 listopada 2011 r.

Sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu stacji RPZ II w Bielsku Podlaskim inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Bielsk Podlaski.

Stwierdza się, że na terenie objętym planem przewiduje się realizację następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Bielsk Podlaski:

1) nawierzchni dróg publicznych;

2) oświetlenia ulic;

3) kanalizacji sanitarnej,

4) sieci wodociągowej.

Realizacja powyższych inwestycji przewidziana jest ze środków własnych Gminy Bielsk Podlaski przy współudziale gestorów sieci.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Po wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji RPZ II w Bielsku Podlaskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 sierpnia do 20 września 2011 r. i w terminie wyznaczonym do dnia 5 października 2011 r., nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z powyższym nie przedłożono żadnych uwag do rozpatrzenia.


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji RPZ II w Bielsku Podlaskim.

1) Do opracowania planu miejscowego RPZ II w Bielsku Podlaski, w skład którego wchodzą działki Nr ewid. 3, 2/1, 14 i 15 oraz część działek stanowiących pasy drogowe ul. Szydłówka i Orlańska, przystąpiono na podstawie Uchwały Nr V/24/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 lutego 2011 r.

2) Projekt planu miejscowego sporządziło konsorcjum projektowe zawiązane na potrzeby sporządzenia planu, kierowane przez lidera konsorcjum arch. Katarzynę Reut-Jaworowską, legitymującą się przynależnością do samorządu zawodowego - Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie Nr ew. WA - 334, zgodnie z umową o dzieło zawartą w dniu 08 kwietnia 2011 r. z Gminą Bielsk Podlaski. Zespół sporządził projekt planu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

3) Projekt planu składa się z części tekstowej (ustalenia zawarte w uchwale zawierają elementy określone jako obowiązkowe w art. 15 ust. 2 w/w ustawy) i graficznej (rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1 000 - zgodnie z art. 16 ust.1 w/w ustawy).

4) Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi powierzchnię 8,27 ha. i położony jest w północno - wschodniej części miasta Bielsk Podlaski w pobliżu skrzyżowania ul. Orlańskiej oraz Białowieskiej. Plan obejmuje działki Nr ewid. 3, 2/1, 14 i 15 oraz część działek stanowiących pasy drogowe ul. Szydłówka i Orlańska.

5) Ustalenia projektu planu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie naruszają z ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski (uchwalone uchwałą Nr V/26/1999 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 stycznia 1999 r, zmienionym Uchwałami Rady Miejskiej Bielska Podlaskiego: Nr XXXIII/184/05 z dnia 29 marca 2005 r., Nr XLVIII/230/05 z dnia 29 listopada 2005 r., Nr LIV/273/06 z dnia 30 maja 2006 r., Nr XXVII/129/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r.).W studium wielokrotnie sygnalizuje się nieodzowność zarezerwowania tego obszaru pod tego rodzaju stację a nawet wprost sygnalizuje się nieodzowność: objęcia tego obszaru miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. Z zapisów dotyczących rozwoju sieci elektroenergetycznej wynika, że zabezpieczenie tego terenu ma kluczowe znaczenie dla przyszłej, ewentualnej rozbudowy i modernizacji systemu elektroenergetycznego miasta.

6) Projekt przedmiotowego planu został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 w/w ustawy. Jednocześnie został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, określonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

7) Właściciele nieruchomości, których interes prawny mógł być naruszony ustaleniami planu miejscowego, zostali powiadomieni przez ogłoszenia w prasie i obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz przez internet.

8) Po zawiadomieniu, ogłoszeniu i obwieszczeniu zebrano wnioski do planu i przystąpiono do jego sporządzenia.

9) Po opracowaniu projekt planu wraz z prognozą został przedstawiony i uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim, a zgłoszone przez Komisję uwagi zostały uwzględnione.

10) Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony właściwym organom do uzgadniania i opiniowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i otrzymał wszystkie przewidziane prawem opinie, uzgodnienia.

11) Projekty planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do wglądu publicznego w dniach od 29 sierpnia do 20 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 41.

12) W trakcie wyłożenia projektów zorganizowano w siedzibie Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim dyskusję publiczną dotyczącą planu miejscowego - dnia 7 września 2011 r. Dyskusja publiczna nie odbyła się ze względu na brak zainteresowanych, a jej przebieg określa sporządzony protokół.

13) Nie przedstawiono wykazu uwag wniesionych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu planu miejscowego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (załącznik Nr 3) a także rozstrzygnięcia przez Radę Miasta Bielsk Podlaski z uwagi na ich brak.

14) Załącznikami do planu miejscowego są:

a) rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1 000 - załącznik Nr 1,

b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - załącznik nr 2,

c) rozstrzygnięcie uwag do planu, zgłoszonych po jego wyłożeniu do wglądu publicznego - załącznik Nr 3,

15) Skompletowano dokumenty planistyczne do kontroli Wojewody Podlaskiego.

16) W tym stanie prawnym i faktycznym projekt planu miejscowego nadaje się do uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama