reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OLB-4210-35(9)/2011/393/VIII/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 grudnia 2011r.

sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mońkach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) oraz art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 19 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Mońkach,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000123925,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 546-000-04-12,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2010 r. nr OLB-4210-29(10)/2010/393/VIII/JD i zatwierdzić zmianę taryfy dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 8 października 2010 r. nr OLB-4210-29(10)/2010/393/VIII/JD, została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła, z okresem obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Pismem z dnia 19 października 2011 r. (znak: PEC-35/001/1/11), uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2011 r. (znak: PEC-35/001/2/11), z dnia 21 listopada 2011 r. (znak: PEC-35/001/3/11) oraz pismem z dnia 6 grudnia 2011 r. (znak: PEC-35/001/4/11), Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, poprzez zmianę cen i stawek opłat w związku ze zmianą cen paliwa węglowego, tj. paliwa, którym opalane jest źródło ciepła użytkowane przez Przedsiębiorstwo. Zmiana cen paliwa węglowego skutkuje zwiększeniem kosztów zużycia tego paliwa przez Przedsiębiorstwo, a tym samym zwiększeniem kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. Powyższe stanowi zatem przesłankę określoną w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporzadzeniem taryfowym", uprawniającą do zmiany taryfy dla ciepła, w przypadku zaistnienia istotnej, nieprzewidzianej zmiany warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Ocena przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku oraz zawartego w jego uzasadnieniu materiału analitycznego, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie pozwoliła na uwzględnienie żądania Przedsiębiorstwa w zakresie zatwierdzenia zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiana cen paliwa węglowego wypełnia dyspozycję § 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego stanowiącego, że "W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian".

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych (...) zmierzajac do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej do zmieniajacych się obiektywnych warunków ekonomicznych (niezależny od Przedsiębiorstwa wzrost cen paliwa węglowego), a także zmianie tej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne.

Zgodnie z Uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2004 r. (Sygn. akt III SZP 2/04) "Administracyjnoprawna ochrona interesów odbiorców (...) nie może być (...), celem oderwanym od potrzeby jej zrównoważenia z ochroną uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa energetycznego. Interes odbiorców nie powinien co do zasady zablokować możliwości urealnienia ceny administracyjnie ustalonej".

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnone zostały przesłanki określone w art. 155 Kpa umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 19-101 Mońki;

2. Wojewoda Podlaski;

3. a/a.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53).

Agnieszka Szypulska - Radca Prezesa

Załącznik do Decyzji Nr OLB-4210-35(9)/2011/393/VIII/ASZ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama