Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/130/11 Sejmik Województwa Podlaskiego

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z póź. zm.1) ) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011r." do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok" do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok" do Uchwały Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości 120.475.224 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 50.242.505 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.615.882 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubliegłych w kwocie 14.616.837 zł.

§ 7. Wydatki budżetu województwa podlaskiego wynoszą ogółem 661.859.231 zł, w tym:bieżące 344.093.503 zł oraz majątkowe w kwocie 317.765.728 zł.

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230, Nr 157 poz.1241, z 2011 r. Nr 21 poz. 113;

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Planowane dochody na 2011 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Planowane wydatki na 2011 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/130/11
Sejmik Województwa Podlaskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.

UZASADNIENIE

1) Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 36.997 zł dokonano z tytułu prowizji na koszty obsługi od środków PFRON przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań inwestycyjnych realizowanych z PFRON, na pokrycie prowizji prowadzenia rachunku bankowego oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku w kwocie 33.230 zł oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku w kwocie 3.767 zł.

2) Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku:

- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację płatności na rzecz beneficjentów Działania 1.4 - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiortsw realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - kwota 1.849.000 zł

- na rzecz beneficjentów Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia i Działania - 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 1.000.000 zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków Osi IV RPOWP - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

- związane są z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na realizację płatności na rzecz Beneficjentów działania 1.1 realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - kwota 1.556 zł.

3) Dokonano zmian w załącznikach:

1) Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2010-2012" wg nastepujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku


Uzasadnienie

• poz. 1 zmniejsza się o kwotę 21 944 zł, gdyż dokumentacja projektowa nie zostanie ukończona i nie powstanie obowiązek sfinansowania kosztu jej sporządzenia; • poz. 2 zmniejsza się o kwotę 24 354 zł, gdyż dokumentacja projektowa nie zostanie ukończona i nie powstanie obowiązek sfinansowania kosztu jej sporządzenia; • poz. 3 zmniejsza się o kwotę 40 000 zł - nie udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pompowni; • poz. 4 zmniejsza się o kwotę 5 000 zł z powodu nie uregulowania przez rolnika stanu własności gruntu, od którego miał nastąpić wykup; • poz. 5 zmniejsza się o kwotę 38 086 zł - zadanie skreśla się z planu z uwagi na przewidywane trudności w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z uwagi na protesty przyrodników; • poz. 6 zmniejsza się o kwotę 5 850 zł w związku z udzieleniem zamówienia na pełnienie nadzoru za sumę mniejszą niż planowano; • poz. 7 zwiększa się o kwotę 132 700 zł, w związku z zaawansowaniem dokumentacji projektowej w stopniu znaczniejszym, niż wcześniej planowano; • poz. 8 zmniejsza się o kwotę 24 765 zł w związku z jej rozdysponowaniem na imiennie wskazane dokumentacje projektowe; • poz. 9 wprowadza się dokumentację projektową dla nowego zadania z zaawansowaniem jej w 2011 roku do kwoty 25 299 zł; • poz. 10 zwiększa się o kwotę 2 500 zł w związku ze znaleziskiem dokonanym przy realizacji zadania, zaszła potrzeba przeprowadzenia badań archeologicznych; • poz. 12 ÷ poz. 14 - zmniejsza się łącznie o kwotę 269 987 zł w związku z ustaleniem nowego harmonogramu realizacji i finansowania projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013, wg którego w pierwszej kolejności wydatkowane zostaną środki finansowe zapisane w budżecie Wojewody Podlaskiego w wysokości po zmianie i nastąpi późniejsze uruchomienie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa , które w związku z realizacją niniejszych trzech projektów, zostało przewidziane w uzyskanych decyzjach o zapewnieniu finansowania; • poz. 11, poz. 15 ÷ poz. 20 - zwiększa się łącznie o kwotę 235 233 zł w związku z ustaleniem nowych harmonogramów realizacji i finansowania wymienionych projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013, dla których ustalone umowne terminy zakończenia robót umożliwiają wydatkowanie całości środków zapisanych w budżecie Wojewody Podlaskiego we wcześniejszych miesiącach 2011 roku w taki sposób, że będzie możliwe uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie projektów wymienionych w poz. 11 ÷ poz. 13; • poz. 21 zwiększa się o kwotę 34 754 zł w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu w ramach PROW 2007-2013 na mocy uzyskanej decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy.

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wg:

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży poz.74 "Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno-biurowego w Łomży" zwiększono o kwotę 2.620 zł.

2) Nr 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok" w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment w związku z wytycznymi zawartymi w załączniku Nr 39 w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03.02.2010r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 póz. 103). oraz kontroli przeprowadzonej w 2011roku przez Biuro Kontroli Finansowej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wnosi o zmianę planu przychodów i kosztów na rok 2011r , załącznik nr 7 do uchwały nr VIII/74/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23.05.2011r, i wprowadzenie dotacji przedmiotowej w kwocie netto. Obecnie dotacja przyjęta jest w kwocie brutto. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment plan finansowy sporządza zgodnie z załącznikiem do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego czyli dotację przyjął w kwocie brutto . W sprawozdaniu Rb-30S w dziale A "Przychody" w kolumnach: "Plan" , "Wykonanie" dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto tj. bez podatku VAT. WOSiR nie może zatem sporządzić planu finansowego i przyjąć dotację przedmiotową w kwocie netto tj. bez podatku VAT , bez zmiany planu budżetu Sejmiku Województwa Podlaskiego. 3) Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok" w Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w planie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 35.000 zł, na pokrycie opłat z tytułu energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu (§ 4260) oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 107.150 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. § 4110 - 10.100 zł, § 4120 - 1.440 zł, § 4170 - 63.000 zł za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zakup sprzętu komputerowego § 4210- 27.610 zł, opłaty za energię cieplną i eleltryczną § 4260 - 5.000 zł. Ponadto w Uchwale Nr X/93/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok jest: w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w planie dochodów zmniejszono § 0830 i zwiększono § 0970 o kwotę 10.000 zł, powinno być: w planie dochodów zmniejszono § 0970 i zwiększono § 0830 o kwotę 10.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe