Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/83/11 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 294 000 zł w tym:

- dział 630, rozdział 63095 § 6207 o kwotę 16 000 zł zadania własne,

- dział 756, rozdział 75618 § 0480 o kwotę 10 000 zł zadania własne,

- dział 852, rozdział 85202 § 0830 o kwotę 30 000 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85305 § 2030 o kwotę 32 000 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85305 § 6330 o kwotę 167 000 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę 33 150 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 5 850 zł zadania własne.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 102 700 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 20 000 zł zadania własne,

- dział 600, rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10 000 zł zadania własne,

- dział 710, rozdział 71004 § 4270 o kwotę 32 000 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80101 § 4210 o kwotę 4 200 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80104 § 4270 o kwotę 4 500 zł zadania własne,

- dział 900, rozdział 90002 § 4300 o kwotę 20 000 zł zadania własne,

- dział 900, rozdział 90015 § 4270 o kwotę 12 000 zł zadania własne.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 396 700 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60016 § 6060 o kwotę 10 000 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80101 § 6060 o kwotę 4 200 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80104 § 4010 o kwotę 32 000 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80104 § 6050 o kwotę 167 000 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80104 § 6060 o kwotę 4 500 zł zadania własne,

- dział 801, rozdział 80104 § 4210 o kwotę 32 000 zł zadania własne,

- dział 851, rozdział 85154 § 4010 o kwotę 10 000 zł zadania własne,

- dział 852, rozdział 85202 § 4330 o kwotę 30 000 zł zadania własne,

- dział 852, rozdział 85216 § 3110 o kwotę 41 500 zł zadania własne

- dział 853, rozdział 85395 § 4017 o kwotę 8 262 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4019 o kwotę 1 458 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4117 o kwot 1 275 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4119 o kwotę 225 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4127 o kwotę 153 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4129 o kwotę 27 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4217 o kwotę 8 075 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4219 o kwotę 1 425 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4307 o kwotę 15 130 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4309 o kwotę 2 670 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4377 o kwotę 255 zł zadania własne,

- dział 853, rozdział 85395 § 4379 o kwotę 45 zł zadania własne,

- dział 921, rozdział 92195 § 6050 o kwotę 1 500 zł zadania własne,

- dział 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 25 000 zł zadania własne.

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 423 331 zł, w tym: dochodów bieżących - 33 892 855 zł, dochodów majątkowych - 2 530 476 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 37 247 031 zł w tym: wydatków bieżących - 32 935 487 zł, wydatków majątkowych - 4 411 544 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 923 700 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie miasta na 2011 r. przyjętym Uchwałą Nr 5/20/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 4 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/83/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

1) Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 294 000 zł z czego:

- o 16 000 zł zwiększono dotację pochodzącą ze środków unijnych i wynikającą z ostatecznego rozliczenia pokontrolnego budowy hali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum nr 1;

- o 10 000 zł zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zmian dokonano na podstawie wykonania planu za 10 miesięcy;

- o 30 000 zł zwiększono dochody z częściowej odpłatności pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Dodatkowe środki otrzymano w związku z większą liczbą osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej;

- o 199 000 zł zwiększono dotację celową otrzymaną od Wojewody Podlaskiego w związku z przystąpieniem naszego miasta do projektu pn. "Maluch". Z powyższej kwoty 167 000 zł przeznacza się na adaptację pomieszczeń przedszkolnych przeznaczonych na żłobek, a 32 000 zł na zakup wyposażenia,

- o 39 000 zł zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. " Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi". Całkowita wartość projektu to 39 000 zł z czego środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 33 150 zł i krajowe - 5 850 zł.

2) Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 102 700 zł w tym:

- o 30 000 zł zmniejszono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg, w związku z korzystną aurą pogodową. Środki planowane na utrzymanie zimowe dróg w 2011 r. nie zostaną w całości wykorzystane,

- o 32 000 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ część tych planów nie wykonamy w roku bieżącym w związku z przedłużającą się procedurą. Dotyczy to ul. Żeromskiego. Termin zapłaty został ustalony na przyszły rok,

- o 8 700 zł zmniejszono wydatki bieżące w jednostkach oświatowych tj.: Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkolu Nr 5 na ich wniosek. Środki te zostaną przekazane na zakup odśnieżarek,

- o 32 000 zł zmniejszono wydatki w dziale Gospodarki komunalnej, z czego 20 000 zł z utrzymania gruzowiska miejskiego, a 12 000 zł z opłat za konserwację sieci energetycznych.

3) Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 396 700 zł w tym

- 10 000 zł na zakup 2 przystanków MKS,

- o 8 700 zł zwiększono wydatki majątkowe tj.: zakup odśnieżarek do Zespołu Szkół i Przedszkola nr 5,

- o 199 000 zł zwiększono wydatki na: adaptację pomieszczeń przedszkolnych w budynku przedszkola Nr 3 na żłobek, z czego 167 000 zł na remont pomieszczeń, a 32 000 zł na zakup wyposażenia na nowo tworzonego żłobka. Dotacja celowa na to zadanie otrzymana od Wojewody występuje w planie dochodów w dziele 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki, natosmiat wydatki planowane są w dziale 801 - Oświata, rozdziale 80104 - Przedszkola. Miasto na dzień 30 listopada 2011 r. nie posiada jednostki budżetowej pn. Żłobek. Podjęto uchwałę o utworzeniu żłobka z dniem 1 stycznia 2012 r. i dlatego też zastosowano w planie wydatków inną klasyfikację niż w planie dochodów.

- o 32 000 zł zwiększono fundusz płac nauczycielom z Przedszkola Nr 3, w związku z wypłatą zasiłku zdrowotnego dla 1 pracownia oraz wprowadzonych podwyżek płac z dniem 01.01.2011. Planowane środki są niewystarczające na pokrycie ww. kosztów,

- o 10 000 zł zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem powyższej kwoty na fundusz płac dla powołanego Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,

- o 71 500 zł zwiększono plan wydatków na opiekę społeczną, z czego: 30 000 zł na Dom Pomocy Społecznej. Potrzeba zwiększenia środków finansowych wynika ze wzrostu liczby osób umieszczonych w DPS oraz wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców w DPS, 41 500 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Zwiększenie na to zadanie wynika z postanowień art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym gmina ma obowiązek dofinansować 20% kosztów realizacji tego zadania. Dotychczas pokrywał te koszty w 100% budżet państwa.

- o 39 000 zł zwiększono wydatki w związku z realizacją projektu pn. "Skuteczne NGO - Strategia współpracy Miasta Siemiatycze z Organizacjami Pozarządowymi" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Całość tego projektu opłacona jest ze środków zewnętrznych, z czego 33 150 zł to środki z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego i 5 850 zł to środki z budżetu państwa,

- o 1 500 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół SOK", na które planowano pierwotnie 30 000 zł,

- o 25 000 zł zwiększono dotację dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji programu artystycznego w związku z organizacją VI Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/83/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/83/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wydatki*na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/83/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe