Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 23.660 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 35.465 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 17.126 zł.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 393.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.375.902 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.525.403 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.675.403 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 220.278 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 802.011 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł i wydatki w kwocie 840.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 72.797.496 zł:

- bieżące - 66.830.471 zł,

- majątkowe - 5.967.025 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 77.173.398 zł:

- bieżące - 68.308.767 zł,

- majątkowe - 8.864.631 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.119.971 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 132.756 zł.

5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Joanna Lisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:

Porozumienia z jst

Razem:

77 500,00

0,00

77 500,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

281 653,00

8 660,00

290 313,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14 000,00

3 860,00

17 860,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

14 000,00

3 860,00

17 860,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

267 603,00

4 800,00

272 403,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10 000,00

4 800,00

14 800,00

801

Oświata i wychowanie

3 541 422,00

15 000,00

3 556 422,00

80195

Pozostała działalność

229 060,00

15 000,00

244 060,00

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

19 000,00

15 000,00

34 000,00

Razem:

64 576 365,00

23 660,00

64 600 025,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

8 119 971,00

0,00

8 119 971,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:

Porozumienia z JST

Razem:

132 756,00

0,00

132 756,00

Rodzaj:

Porozumienia

Razem:

20 000,00

0,00

20 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

6 600 337,00

8 660,00

6 608 997,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 391 679,00

8 660,00

5 400 339,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

209 766,00

4 800,00

214 566,00

4430

Różne opłaty i składki

84 500,00

3 860,00

88 360,00

801

Oświata i wychowanie

34 049 281,00

32 126,00

34 081 407,00

80101

Szkoły podstawowe

17 271 319,00

13 600,00

17 284 919,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 171 298,00

13 600,00

8 184 898,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

447 514,00

3 526,00

451 040,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

324 280,00

3 000,00

327 280,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 478,00

26,00

50 504,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 686,00

500,00

8 186,00

80195

Pozostała działalność

658 807,00

15 000,00

673 807,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

500,00

700,00

4307

Zakup usług pozostałych

6 400,00

10 000,00

16 400,00

4357

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

500,00

500,00

4427

Podróże służbowe zagraniczne

9 800,00

4 000,00

13 800,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 240 011,00

- 17 126,00

1 222 885,00

85401

Świetlice szkolne

560 335,00

- 17 126,00

543 209,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

419 477,00

- 13 600,00

405 877,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 185,00

- 26,00

30 159,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

68 178,00

- 2 700,00

65 478,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

11 021,00

- 800,00

10 221,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 605 770,00

11 805,00

3 617 575,00

90095

Pozostała działalność

602 945,00

11 805,00

614 750,00

4430

Różne opłaty i składki

472 845,00

11 805,00

484 650,00

Razem:

68 865 206,00

35 465,00

68 900 671,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

8 119 971,00

0,00

8 119 971,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.

Nazwa projektu

Wydatki ogółem

w tym:

Poniesione do 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

UE

Pozostałe

UE

Pozostałe

UE

Pozostałe

UE

Pozostałe

I

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

59 748

0

16 939

0

42 809

0

0

0

0

1.

Oś priorytetowa - I Nowoczesna gospodarka

59 748

16 939

42 809

*

"Platforma współpracy EGO SA" (75075)

59 748

16 939

42 809

II

Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

5 893 574

215 408

28 028

6 585

1 186

1 310 085

231 192

3 485 926

615 164

1.

Oś priorytetowa - I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu

233 269

200 646

25 423

6 100

1 100

"Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie" (75075)

233 269

200 646

25 423

6 100

1 100

2.

Oś priorytetowa - I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu

5 660 305

14 762

2 605

485

86

1 310 085

231 192

3 485 926

615 164

Rozwój transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie

5 660 305

14 762

2 605

485

86

1 310 085

231 192

3 485 926

615 164

III

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

547 000

296 608

46 342

163 093

10 957

30 000

1.

Poddziałanie

547 000

296 608

46 342

163 093

10 957

30 000

9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Maluchy na start"

382 000

262 608

46 342

62 093

10 957

IV

Program "Uczenie się przez całe życie"

165 000

34 000

101 000

30 000

1.

Partnerski Projekt Szkół Comenius

80 000

19 000

41 000

20 000

2.

Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych

85 000

15 000

60 000

10 000

Razem

6 500 322

215 408

44 967

303 193

90 337

1 473 178

242 149

3 515 926

615 164

* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO EŁK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W REALIZACJE PROJEKTU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Przychody

Rozchody

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

§ 950

1.525.403

-

2

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

150.000

-

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

7.000.000

-

4

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

§ 971

-

2.600.000

5

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

-

150.000

6

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

-

1.549.501

Razem

8.675.403

4.299.501

Deficyt budżetowy

4.375.902

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/67/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 listopada 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1) Zwiększenie planu dochodów o 23.660 zł dotyczy:

- wpływu dochodów z tytułu darowizn oraz zwrotu środków za ubezpieczenie majątku - kwota 8.660,00 zł - rozdział 75023,

- dochodów w związku z realizacją projektu "Partnerskie Projekty Szkół Comenius" w ramach europejskich programów edukacyjnych "Uczenie się przez całe życie", realizowanego w Zespole Szkół Samorządowych - kwota 15.000 zł - rozdział 80195

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.465 zł dotyczy:

- zakupu sprzętu komputerowego oraz opłat na ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego - kwota 8.660 zł - rozdział 75023,

- realizacji projektu "Partnerskie Projekty Szkół Comenius" w ramach europejskich programów edukacyjnych "Uczenie się przez całe życie" w Zespole Szkół Samorządowych - kwota 15.000 zł - rozdział 80195,

- zabezpieczenia środków na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Komunalnego Biebrza - kwota 11.805 zł - rozdział 90095.

3) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 17.126 zł dotyczą realizacji wniosku Zespołu Szkół Samorządowych w zakresie dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb- dział 801.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe