Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Sidra

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458; z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887 ) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 , Nr 238 poz.1578, Nr 257 , poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków bieżących własnych w następujący sposób :

1) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w Dziale 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11 146 zł ;

2) Zwiększyć plan dochodów budżetowych w Dziae 756 Dochody od osób prawnych , od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 80 000 zł ;

3) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43 500 zł w tym :

a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 3 500 zł ;

b) Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytó i pożyczek o kwotę 40 000 zł ;

4) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112 354 zł wtym :

a) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 22 354 zł ;

b) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000 zł ;

c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 75 000 zł ;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : 9 583 644 z ł ;

2) Plan wydatków ogółem : 10 619 508 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 035 864 zł , zostanie pokryty z nastepujacych źródeł :

a) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 235 864 zł ;

b) Zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł ;

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zawarto w załączniku Nr 1

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorzadowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3 .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 listopada 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 rok

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Pod-miotowa

Przed-miotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Pod-miotowa

Przed-miotowa

1.

Starostwo powiatowe w Sokółce

6 610

0

0

1.

Wspieranie działań w zakresie promocji gminy

3 000

0

0

2.

Samorządowy zakład budżetowy

75 000

0

166 648

2.

Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym

22 000

0

0

3.

Sidrzański Ośrodek Kultury

0

77 487

0

3.

Wspieranie działań w zakresie sportu szkolnego

6 000

0

0

4.

Gminna Biblioteka Publiczna

0

43 013

0

4.

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi

10 000

0

0

5.

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii

5 000

Ogółem

81 610

120 500

166 648

Ogółem

46 000

0

0

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 listopada 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obroto-wych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

Dotacja
Przedmio-
towa

Dotacja
celowa

Wpłata do budżetu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

39 832

1 016 437

166 648

75 000

963 020

0

93 249

Ogółem

39 832

1 016 437

166 648

75 000

963 020

0

93 249

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/64/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 listopada 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Do § 1 Na podstawie pisma FB-II.3111.394.2011.MS z dnia 16 listopada 2011 rok podlaski Urząd Wojewódzki zmniejszył o kwotę 11 146 zł dotację celową nadmiernie pobraną z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku .

Zwiększono dochody z tytułu podatku od nie ruchomości od osób prawnych o kwotę 80 000 zł zgodnie z dokonanym przypisem na rok 2011 ;

W planie finansowym Urzędu gminy dokonano przeniesień wydatków na kwotę 43 500 zł ;

Zwiększono wydatki na następujące zadania :

- zabezpieczono kwotę 22 354 zł na odśnieżanie dróg gminnych ;

- 15 000 zł przeznaczono na zakup okien do budynku Urzędu gminy ;

- przyznano dotację celową w kwocie 75 000 zł na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze z przeznaczeniem na zakup autobusu i DT-75 ;

Do §3 , 4 Zgodnie z wydatkami załączniki do budżetu zmieniono o kwotę 75 000 zł jako dotację celową , oraz plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego .

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe