Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 135.450 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 58.600 zł

a) 852, rozdział 85212 § 2010 58.600 zł

2) Zadania własne : 76.850 zł

a) 750, rozdział 75023 § 0970 10.850 zł

b) 756, rozdział 75616 § 0360 16.000 zł

c) 756, rozdział 75621 § 0020 50.000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 270.707 zł z tego:

1) Zadania własne : 269.967 zł

a) 852, rozdział 85213 § 2030 1.000 zł

b) 854, rozdział 85415 § 2030 521 zł

c) 900, rozdział 90003 § 6297 170.954 zł

d) 921, rozdział 92109 § 6297 97.492 zł

2) Zadania zlecone : 740 zł

a) 852, rozdział 85213 § 2010 740 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 254.585 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 59.187 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4170 500 zł

b) 010, rozdział 01095 § 4110 75 zł

c) 010, rozdział 01095 § 4120 12 zł

d) 852, rozdział 85212 § 3110 55.100 zł

e) 852, rozdział 85212 § 4110 2.000 zł

f) 852, rozdział 85212 § 4300 1.500 zł

2) Zadania własne : 195.398 zł

a) 010, rozdział 01030 § 2850 850 zł

b) 700, rozdział 70005 § 4300 2.000 zł

c) 750, rozdział 75023 § 6060 76.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4300 1.500 zł

e) 801, rozdział 80101 § 4210 6.000 zł

f) 801, rozdział 80101 § 4260 1.000 zł

g) 801, rozdział 80103 § 4010 800 zł

h) 801, rozdział 80148 § 4010 650 zł

i) 801, rozdział 80148 § 4110 160 zł

j) 801, rozdział 80148 § 4120 20 zł

k) 801, rozdział 80114 § 4700 300 zł

l) 852, rozdział 85219 § 4210 500 zł

m) 851, rozdział 85154 § 4170 500 zł

n) 854, rozdział 85415 § 3240 15.996 zł

o) 900, rozdział 90001 § 4300 20.000zł

p) 900, rozdział 90015 § 4170 1.500 zł

q) 921, rozdział 92109 § 4210 16.500zł

r) 921, rozdział 92109 § 6050 51.122 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 389.842zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.327 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4300 587 zł

b) 852, rozdział 85213 § 4130 740 zł

2) Zadania własne: 388.515 zł

a) 801, rozdział 80101 § 4410 500 zł

b) 801, rozdział 80101 § 4270 8.000 zł

c) 801, rozdział 80101 § 4170 1.000 zł

d) 801, rozdział 80110 § 4010 16.296 zł

e) 801, rozdział 80110 § 4120 630 zł

f) 851, rozdział 85154 § 4430 500 zł

g) 852, rozdział 85213 § 4130 1.000 zł

h) 852, rozdział 85219 § 4010 500 zł

i) 854, rozdział 85415 § 3260 521 zł

j) 900, rozdział 90003 § 4270 20.000 zł

k) 900, rozdział 90003 § 6057 170.954zł

l) 921, rozdział 92116 § 2480 20.000zł

m) 921, rozdział 92109 § 6057 97.492zł

n) 921, rozdział 92109 § 6059 51.122 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011r określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7. Zadania inwestycyjne na 2011 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 20.970.167 zł. w tym bieżące -13 849.039 zł majątkowe-7.121.128 zł na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207zł.

2) Plan wydatków ogółem 23.260.801 zł w tym bieżące -13.153.734 zł majątkowe -10.107.067 zł

§ 10. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.631.841 zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł 2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł 3) kredyt w kwocie 1.550.351 zł

§ 11. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.915.509 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.514.941 zł

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 5 551.871 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie.

Plan dochodów Gminy zmniejszył się o kwotę 135.257 zł i plan wydatków zmniejszył się o 135.257 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111432.2011.MC z dnia 15 listopada 2011r) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85212 o kwotę 58.600zł na pokrycie niedoboru środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmniejszona została dotacja celowa w rozdziale 85213 w tym z paragrafie 2030 o kwotę 1.000zł i w paragrafie 2010 o kwotę 740zł w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.451.2011.BB z dnia 22 listopada 2011r) zmniejszona została dotacja celowa w rozdziale 85415 o kwotę 521zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna".

- zwiększono środki własne gminy na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach : Kajanka, Turna Duża , Wiercień Duży -II etap" o kwotę 53.853 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Centrum kulturalno -wypoczynkowe w miejscowości Tołwin" Zgodnie z podpisanym w dniu 17 listopada 2011r aneksem do umowy o współfinansowanie zdania ze środków unii europejskiej, realizację zadania przesunięto do 30 czerwca 2012roku.

Na wniosek dyrektorów szkół i kierownika GZOS dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia realizacji podstawowej działalności placówek oświatowych.

Zwiększono wydatki w rozdziale 90001 w kwocie łącznej 20.000zł z w tym z przeznaczeniem na wykonanie przedłużenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci głównej kanalizacji sanitarnej w Czartajewie o kwotę 16.126zł. Zmniejszono o kwotę 20.000zł wydatki bieżące w rozdziale 90003.

Po podpisaniu umów na realizację świetlic wiejskich oraz zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów w Kułygach uaktualniono -zmniejszono dochody będące udziałem środków z unii europejskie. Jednocześnie zmniejszono wydatki sfinansowane środkami z budżetu unii. Zadanie pod nazwą "Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka" będzie finansowane środkami własnymi

Zwiększono dochody własne z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatek od spadków darowizn z urzędów skarbowych i otrzymane z PZU odszkodowanie za szkodę pojazdu samochodowego ( w kwocie 10.847,50zł). Dodatkowe środki przeznaczono na zakup samochodu służbowego pod potrzeby Gminy. Zmniejszono dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach o kwotę 20.000zł. Zwiększono wydatki związane z zakupem materiałów na remonty bieżące świetlic wiejskich.

Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek .

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.631.841 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

a) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł

b) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł

c) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł

Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki .


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011rok

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011rok

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

600

60014

2710

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

112 000

2

600

60014

6300

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

150 000

3

600

60016

6300

Gmina Drohiczyn

100 000

4

801

80104

2310

Miasto Siemiatycze

416 000

5

720

72095

6639

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

2 052

Ogółem

780 052

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

164 000

Ogółem

164 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2011rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/56/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe