Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 107/XII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miodusy-Litwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. l055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281) uchwala się, co następuje :

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się Statut Sołectwa Miodusy-Litwa stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik do uchwały Nr 107/XII/11

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 14 listopada 2011 r.

STATUT SOŁECTWA MIODUSY-LITWA

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Wysokie Mazowieckie a jego mieszkańcy stanowią wspólnotę lokalną.

2. Obszar sołectwa obejmuje miejscowość Miodusy-Litwa.

3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Miodusy-Litwa.

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) Statutu Gminy Wysokie Mazowieckie,

3) niniejszego Statutu.

§ 3.1. Sołectwo nie posiada odrębnej od Gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza w granicach określonych statutem jest prowadzona w ramach osobowości prawnej Gminy.

2. Statut sołectwa określa w szczególności organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania sołectwa i jego organów, zasady i tryb wyborów organów, zakres i formy ich kontroli i nadzoru.

3. Sołectwo realizuje zadania własne zgodnie z zasadami określonymi w mniejszym statucie.

Rozdział II. ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 4. 1.Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokajanie potrzeb zbiorowych swoich mieszkańców.

2. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, niezastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Gminy Wysokie Mazowieckie na rzecz innych podmiotów.

§ 5. Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz

mieszkańców sołectwa,

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich

mieszkańców sołectwa,

4) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa, których

załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

5) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

6) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca

zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, poprawiania

estetyki i upowszechniania kultury, sportu itp.

7) gospodarowanie przekazanym mieniem gminnym,

8) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących sołectwa,

9) współpraca z radnymi z terenu sołectwa poprzez ułatwianie im kontaktów z

mieszkańcami.

Rozdział III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW

SOŁECTWA

§ 6. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy Sołectwa,

2) Sołtys jako organ wykonawczy Sołectwa.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Działalność organów sołectwa jest jawna.

4. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.

§ 7. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

3. Zebranie Wiejskie może powoływać także inne lub doraźne organy samorządowe sołectwa, na przykład komisje, określając zakres ich działania.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 8. 1.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa wpisani do rejestru wyborców.

2. Zebranie Wiejskie z wyłączeniem § 12 ust. 2, zwołuje sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w

zebraniu wiejskim,

4) na wniosek Wójta lub Rady Gminy Wysokie Mazowieckie,

3. O terminie zebrania należy powiadomić mieszkańców przynajmniej 5 dni wcześniej.

4. Termin, miejsce i proponowany porządek zebrania wiejskiego podaje do wiadomości mieszkańców sołectwa Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. W sytuacjach określonych w § 8 ust.2 pkt 1-3 Sołtys jest zobowiązany powiadomić o zebraniu Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie.

6. O zebraniu informuje się radnego okręgu, do którego sołectwo przynależy.

7. Zebranie jest ważne, gdy uczestniczy w nim przynajmniej 10% stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

8. Zebranie w drugim terminie może odbyć się w odstępie 30 min. od terminu zwołania pierwszego zebrania.

9. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania przewodniczy członek rady sołeckiej wskazany przez sołtysa.

10. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie propozycji złożonej przez inicjatora zebrania. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem ustalonego porządku obrad.

11. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" uchwałę uważa się za niepodjętą.

12. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym z wyjątkiem § 12 ust. 7. Uchwały podpisuje Sołtys.

13. Wójt, pracownicy Urzędu Gminy oraz Radni nie będący mieszkańcami sołectwa uczestniczą w zebraniu bez prawa głosowania.

14.Uprawnieni do udziału w zebraniu swoją obecność potwierdzają na liście obecności.

§ 9.1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach należących do Sołectwa.

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

1) przyjmowanie informacji sołtysa o jego działalności,

2) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotyczących sołectwa, a w szczególności :

a) budżetu gminy,

b) statutu sołectwa,

c) planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

d) przepisów prawa miejscowego,

3) uchwalenie każdego roku poprzedzającego rok budżetowy zestawienia

najpilniejszych potrzeb sołectwa na rok przyszły,

4)uchwalanie wniosku o przyznanie funduszu sołeckiego z inicjatywy sołtysa, rady

sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa - zgodnie z

wymogami art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U.

Nr 52, poz. 420, z późn.zm.).

3. Wójt przekazane uchwały lub opinie załatwia we własnym zakresie, lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Sołtysa.

4. Zebrania Wiejskie są protokołowane przez członka rady sołeckiej wyznaczonego przez sołtysa lub przez pracownika Urzędu wyznaczonego przez Wójta.

5. Protokół z Zebrania Wiejskiego zawiera co najmniej:

1) miejsce i datę zebrania,

2) porządek zebrania,

3) treść uchwał, wyniki głosowania i przebieg dyskusji,

4) podpis osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.

6. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki. Protokół z zebrania powinien być w terminie 14 dni po odbyciu zebrania przekazany do Wójta. Protokół wraz z załącznikami przechowywany jest w Urzędzie.

SOŁTYS

§ 10.1.Do podstawowych obowiązków Sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

3) zwoływanie i organizacja zebrań wiejskich, Rady Sołeckiej, spotkań radnych z terenu sołectwa z mieszkańcami, a także spotkań i zebrań zwoływanych z inicjatywy Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie,

4) przygotowywanie projektów uchwał i wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

5) przedkładanie wniosków sołectwa Radzie Gminy i Wójtowi,

6) składanie sprawozdania z wykonania uchwał zebrania wiejskiego,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy Wysokie Mazowieckie,

8) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i fundacjami w celu wspólnej realizacji zadań,

9) współuczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych.

2. Sołtys otrzymuje dietę w wysokości ustalonej przez radę.

RADA SOŁECKA

§ 11.1.Rada Sołecka składa się z 3 - 5 osób.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys stosownie do potrzeb.

3. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie opinii podejmowanych zwykłą większością głosów.

4. W pracach Rady Sołeckiej może uczestniczyć radny z danego okręgu bez prawa głosu.

5. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa jako organu wykonawczego sołectwa i jej kompetencje mają charakter doradczy i opiniujący.

Rozdział IV. WYBORY ORGANÓW SOŁECTWA

§ 12.1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Gminy Wysokie Mazowieckie w ciągu trzech miesięcy po wyborach do rad gmin oraz ustala termin ich przeprowadzenia.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt.

3. Wójt wyznacza termin i miejsce zebrania, o którym mowa w ust. 2.

4. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej przepisem ust. 4 frekwencji mieszkańców sołectwa, zebranie odbywa się w nowym terminie, tj. co najmniej 30 minut później.

6. W ogłoszeniu wskazuje się termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 4 .

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej w przypadku określonym w ust. 5 odbywa się bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 13.1. Wybory i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród mieszkańców uprawnionych do głosowania, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Sołeckiej lub na stanowisko Sołtysa.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;

4) sporządzanie protokołu o wynikach wyboru.

3. Protokół podpisuje przewodniczący komisji skrutacyjnej i jej członkowie.

4. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wyborczym po otrzymaniu ich zgody ustnej lub pisemnej , w głosowaniu tajnym :

a) w pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie

dla dokonania wyboru sołtysa, w drugiej kolejności przeprowadza się wybory

członków Rady Sołeckiej,

b) Komisja Skrutacyjna wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady

Gminy Wysokie Mazowieckie z umieszczonymi nazwiskami kandydatów wg

kolejności zgłoszeń,

c) głosuje się poprzez postawienie znaku "x" przy nazwisku wybieranego kandydata,

d) w przypadku wyborów Sołtysa wyborcy stawiają znak "x" przy jednym nazwisku,

e) w wyborach Rady Sołeckiej wyborcy stawiają znak "x" przy maksymalnie tylu

nazwiskach, ilu kandydatów jest wybieranych do Rady Sołeckiej,

f) nieważne są głosy na kartkach :

- całkowicie przedartych,

- innych niż wymienione w ust.4 lit.b,

- z ilością znaków "x" niezgodną z zasadami określonymi w ust.4 lit.d i e,

5. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość głosów.

6. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

7. Protokół z przeprowadzanych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

8. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów.

9. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

10. W przypadku takiej samej liczby głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.

11. W przypadku gdyby w głosowaniu dodatkowym obaj kandydaci uzyskali równą liczbę głosów - rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję.

§ 14.1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu Sołectwa, nie przestrzegają uchwał Zebrania Wiejskiego lub nieracjonalnie gospodarują mieniem przekazanym Sołectwu.

2. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

3. Zebranie wiejskie dla odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej i dokonania przedterminowych wyborów zwołuje Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa wpisanych do stałego rejestru wyborców. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

4. Przedterminowe wybory Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane do odwołania.

5. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

6. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach terminowych.

§ 15. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia na ręce wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) śmierci.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.

§ 16. 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.

2. Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

ROZDZIAŁ V. MIENIE SOŁECTWA I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 17. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia przekazanego przez gminę.

§ 18. 1. Rada Gminy może na wniosek Sołectwa, w drodze uchwały przekazać Sołectwu część mienia komunalnego w zarząd i korzystanie oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła.

2. Przekazanie lub przejęcie mienia dokonuje Wójt w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien zawierać oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu przekazania, opis stanu technicznego i inne istotne informacje.

§ 19. 1. Sołectwo w stosunku do przekazanego mienia dokonuje czynności w ramach zwykłego zarządu polegających na:

1) korzystaniu z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

3) utrzymywaniu mienia w stanie niepogorszonym i sprawowaniu nad nim dozoru.

2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na rachunek bankowy Gminy.

3. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Radę Sołecką są przeznaczane na realizację zadań Sołectwa.

§ 20. 1. W imieniu sołectwa zarząd mieniem sprawuje sołtys.

2. Sołtys udostępnia mieszkańcom sołectwa lokale, inne nieruchomości i rzeczy ruchome, będące w zarządzie sołectwa, do bieżącego korzystania.

§ 21.1. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

2. Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 22. Rada Gminy w każdym czasie może cofnąć Sołectwu zarząd przekazanego i nabytego ze środków pozostających w dyspozycji Sołectwa mienia komunalnego, jeżeli Sołectwo korzysta z niego niezgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki (nie prowadzi remontów, doprowadza do dewastacji, nie sprawuje w sposób należyty zarządu i nadzoru oraz nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z posiadanego mienia) albo przekracza swoje uprawnienia w zakresie rozporządzania mieniem.

§ 23. Środki finansowe Sołectwa mogą stanowić:

1) fundusze wydzielone w budżecie gminy,

2) dochody uzyskane przez sołectwo,

3) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez

zebranie wiejskie,

4) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,

5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

2. Środki finansowe wymienione w ust. 1 pkt 3 będą rozliczane przez społeczny komitet powołany do realizacji danego zadania.

§ 24. 1. W przypadku utworzenia Funduszu Sołeckiego, Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale gminy.

§ 25. W przypadku, gdy Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową, Sołtys raz w roku składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

§ 26. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

Rozdział VI. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 27. 1. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt.

2. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest według kryteriów zgodności z prawem, celowości ,rzetelności i gospodarności.

3. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Gminy przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna Komisja Rady Gminy upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze odrębnej uchwały.

4. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.

5. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.

§ 28. 1. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa.

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz Sołtys. W protokole przedstawia się dokładnie stan faktyczny, wnioski i zalecenia pokontrolne, które przekazuje się wraz z protokołem Wójtowi i Sołtysowi.

3. Protokół sporządzony przez Komisję Rady Gminy Wysokie Mazowieckie przekazywany jest także Przewodniczącemu Rady Gminy.

4. Sołtys może w terminie 7 dni od otrzymania protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie skierowane do Wójta lub Rady Gminy.

5. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa:

1) Wójt w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,

2) Rada na najbliższej sesji.

6. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu kontrolującego.

§ 29. 1. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego Wójtowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

2. Wójt kontroluje przedstawione uchwały Zebrania Wiejskiego według kryteriów, o których mowa w § 27 ust. 2.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał Zebrania Wiejskiego Wójt przedstawia te uchwały Radzie wraz z opinią oraz stosownym wnioskiem w terminie 60 dni od daty jej doręczenia.

4. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem. Wstrzymanie wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku Wójta, o którym mowa w ust. 3, przez Radę.

5. Rada może uchylić nieprawidłową uchwałę Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.

Rozdział VII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy Wysokie Mazowieckie w drodze uchwały:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Wójta,

3) na wniosek Zebrania Wiejskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe