reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/59/11 Rady Gminy Narew

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012 - 2016

Na podstawieart. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 21, ust.1, pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2005r. Nr 31, poz. 266; z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010r. Nr 3, poz. 13) uchwala się co nastepuje :

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012 - 2016 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy Narew z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 170 poz. 1726).

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/59/11
Rady Gminy Narew
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2012-2016.

Dział I.
Gminny Zasób Mieszkaniowy

1. Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje lokale będące własnością Gminy Narew i przedstawia się następująco:

- lokale mieszkalne :

Lp

Lokalizacja

Pow.
zasobu gmniny
w m2

Wyposażenie

wodociąg

kanalizacja

centralne ogrzewanie

Łazienka w mieszkaniu

WC w
mieszkaniu

1.

Narew ul. Mickiewicza 81A/7

60,4 m2

jest

jest

jest

jest

jest

2.

Odrynki 11B

53,00 m2

jest

brak

brak

brak

brak

3.

Narew ul. Bielska3

68,56 m2

jest

brak

brak

brak

brak

- lokale socjalne :

Lp

Lokalizacja

Pow.
zasobu gmniny
w m2

Wyposażenie

wodociąg

kanalizacja

centralne
ogrzewanie

Łazienk w
mieszkaniu

WC w
mieszkaniu

1.

Odrynki 11A

51,35 m2

jest

brak

brak

brak

brak

2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.

3. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne stanowiących własność Gminy Narew.

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określa się na bazie wyposażenia w wodociąg, kanalizację, centralne ogrzewanie, łazienkę i wc.

5. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych w okresie objętym programem na zasadach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego i uchwałami Rady Gminy.

Dział II.
Remonty i modernizacja

Remonty budynków i lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy dokonywane będą w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.

Dział III.
Planowana sprzedaż lokali

1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych uregulowane są w uchwale Rady Gminy Narew i ustawie o gospodarce nieruchomosciami.

2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych w okresie objętym programem w przypadku zainteresowania ich zakupem.

Dział IV.
Zasady polityki czynszowej

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

- za lokale mieszkalne,

- za lokale socjalne.

2. Czynsz obejmuje:

- koszty administrowania,

- koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania wraz z kosztami utrzymania czystości, energii elektrycznej i cieplnej,

- koszty utrzymania zieleni,

3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat niezależnych od właściciela związanych z eksploatacją mieszkania tj. opłat za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w przypadku, gdy nie ma zawartej odrębnej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.

4. Ustala się następujące czynniki obniżające stawki czynszu:

- mieszkania położone poza siedzibą gminy - 5%,

- mieszkania z kuchnią bez oświetlenia naturalnego - 5%,

- brak w mieszkaniu instalacji wodociągowej - 5%,

- brak w mieszkaniu instalacji kanalizacyjnej - 5%,

- mieszkanie przeznaczone do rozbiórki - 5%,

- mieszkanie położone na parterze w budynku wielorodzinnym - 5%.

5. Czynniki określone w pkt. 2 nie mają zastosowania do czynszu za lokale socjalne.

6. Czynsz za lokale i budynki mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy opłacają najemcy na warunkach określonych w umowach najmu z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły inną formę.

7. Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni ustali Wójt Gminy w formie zarządzenia.

8. W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu bądź budynku mieszkalnego dokonanego za pisemną zgodą Wynajmującego, wysokość czynszu podwyższa się o 30%.

Dział V.
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt Gminy.

Dział VI.
Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

1. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012-2016 będą środki uzyskane z czynszów za wynajem. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy dochodami z najmu a faktycznymi kosztami utrzymania zostanie ona pokryta ze środków własnych gminy.

2. W okresie objętym programem nie przewiduje się większych remontów lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego, nie zachodzi potrzeba wykwaterowania najemców do lokali zamiennych.

Dział VII.
Wysokość kosztów z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty remontów i modernizacji, a także wydatki inwestycyjne

Głównymi wydatkami w kolejnych latach będą koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkalnego zasobu. Wysokość wydatków na remonty ustalone będą na podstawie informacji sporządzonej corocznie przez Wójta Gminy.

Dział VIII.
Przepisy końcowe

W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych Wójt Gminy Narew przedłoży Radzie Gminy propozycję zmian Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Narew w latach 2012-2016.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama