Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 66.600,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć dochody o kwotę 43.595,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 90.820,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 67.815,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem - 13.045.715,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 12.898.163,00 zł

- dochody majątkowe - 147.552,00 zł.

2. wydatki ogółem - 10.773.255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10.406.380,00 zł

- wydatki majątkowe - 366.875,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.272.460,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.194.212,00 zł, w tym z wolnych środków 21.752,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 31.348,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.348,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. - zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.683,00 zł i wydatki w kwocie 7.641,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 3 b.

§ 6. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc § 7 uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Krasnopol z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2011.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2011

Rodzaj:

Własne

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

177 630,00

- 34 854,00

142 776,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

177 630,00

- 34 854,00

142 776,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

177 000,00

- 35 000,00

142 000,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

146,00

146,00

750

Administracja publiczna

5 380,00

2 800,00

8 180,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 000,00

- 2 600,00

400,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 000,00

- 2 600,00

400,00

75095

Pozostała działalność

2 380,00

5 400,00

7 780,00

0830

Wpływy z usług

2 380,00

5 400,00

7 780,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 275 797,00

18 068,00

2 293 865,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

4 561,00

2 039,00

6 600,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

4 561,00

2 039,00

6 600,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

772 381,00

9,00

772 390,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

173,00

9,00

182,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

657 920,00

15 600,00

673 520,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

10 000,00

- 9 000,00

1 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 000,00

21 000,00

71 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 500,00

3 600,00

7 100,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

794 587,00

420,00

795 007,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

600,00

420,00

1 020,00

758

Różne rozliczenia

4 841 600,00

10 855,00

4 852 455,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 593 788,00

10 855,00

2 604 643,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 593 788,00

10 855,00

2 604 643,00

801

Oświata i wychowanie

131 591,00

- 20 000,00

111 591,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

120 000,00

- 20 000,00

100 000,00

0830

Wpływy z usług

120 000,00

- 20 000,00

100 000,00

852

Pomoc społeczna

332 240,00

100,00

332 340,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 610,00

100,00

11 710,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

3 500,00

100,00

3 600,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21 398,00

26,00

21 424,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 657,00

26,00

1 683,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 657,00

26,00

1 683,00

Razem:

11 242 717,00

- 23 005,00

11 219 712,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 826 003,00

0,00

1 826 003,00

OGÓŁEM

13 068 720,00

- 23 005,00

13 045 715,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2011

Rodzaj:

Własne

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 308 624,00

13 500,00

1 322 124,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

79 820,00

1 000,00

80 820,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

70 020,00

1 000,00

71 020,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 185 504,00

10 500,00

1 196 004,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 400,00

500,00

2 900,00

4430

Różne opłaty i składki

22 970,00

5 000,00

27 970,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 000,00

5 000,00

19 000,00

75095

Pozostała działalność

16 300,00

2 000,00

18 300,00

4430

Różne opłaty i składki

16 300,00

2 000,00

18 300,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

130 004,00

1 200,00

131 204,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

130 004,00

1 200,00

131 204,00

4260

Zakup energii

4 000,00

1 200,00

5 200,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

36 500,00

- 10 000,00

26 500,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

36 500,00

- 10 000,00

26 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 500,00

- 10 000,00

4 500,00

801

Oświata i wychowanie

4 347 244,00

- 9 145,00

4 338 099,00

80101

Szkoły podstawowe

2 180 581,00

10 855,00

2 191 436,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 271 959,00

10 855,00

1 282 814,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

363 805,00

0,00

363 805,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 302,00

1 000,00

12 302,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 731,00

160,00

1 891,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

- 1 260,00

740,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

1 060,00

100,00

1 160,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

235 334,00

- 20 000,00

215 334,00

4220

Zakup środków żywności

120 000,00

- 20 000,00

100 000,00

852

Pomoc społeczna

591 817,00

0,00

591 817,00

85295

Pozostała działalność

150 248,00

0,00

150 248,00

3110

Świadczenia społeczne

70 000,00

5 000,00

75 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

78 248,00

- 5 000,00

73 248,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

486 285,00

- 18 560,00

467 725,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

117 795,00

- 12 000,00

105 795,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 180,00

- 12 000,00

88 180,00

90095

Pozostała działalność

317 490,00

- 6 560,00

310 930,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

73 870,00

- 42 560,00

31 310,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 300,00

4 000,00

17 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

119 407,00

30 000,00

149 407,00

4260

Zakup energii

14 000,00

2 000,00

16 000,00

Razem:

8 970 257,00

- 23 005,00

8 947 252,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 826 003,00

0,00

1 826 003,00

OGÓŁEM

10 796 260,00

- 23 005,00

10 773 255,00


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok

Klasyfikacja
budżetowa


Wyszczególnienie

Strona dochodowa

Strona wydatkowa


Plan ogółem na 2011 r.


Plan ogółem na 2011 r.

Dz.

Rozdz

§

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


31.348,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

31.348,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

31.348,00

851

Ochrona zdrowia

31.348,00

85153

Zwalczanie narkomanii

2.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 .200,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

29.348,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.223,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

190,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

13.330,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.395,00

4300

Zakup usług pozostałych

6. 440,00

4430

Różne opłaty i składki

3.770,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000,00

OGÓŁEM

31.348,00

31.348,00


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska
na 2011 rok

Klasyfikacja
budżetowa


Wyszczególnienie

Strona dochodowa

Strona wydatkowa


Plan ogółem na 2011 r.


Plan ogółem na 2011 r.

Dz.

Rozdz

§

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.683,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1.683,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1.683,00

900

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

7.615,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

7.615,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.615,00

4300

Zakup usług pozostałych

26,00

OGÓŁEM

1.683,00

7.641,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/70/2011
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 15 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2011 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów- z tytułu urealnienia dochodów:

1) zmniejsza się:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

- Wpływy z usług,

- Wpływy z różnych dochodów

- Podatek od spadków i darowizn,

2) zwiększa się:

- z tytułu subwencji części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - wg. pisma Ministra Finansów ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28.11.2011 r. ,

- Wpływy z różnych opłat

- Podatek dochodowy od osób prawnych,

- Podatek od czynności cywilnoprawnych,

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

- Wpływy z usług,

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- Pozostałe odsetki,

- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2. Dokonano zmian w planie wydatków - z tytułu urealnienia wydatków:

1) zmniejsza się:

- z wynagrodzeń osobowych pracowników, z wynagrodzenia bezosobowego, z zakupu środków żywności

zakupu usług pozostałych,

2) zwiększa się:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników i na pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, świadczenia społeczne, szkolenia pracowników, na rożne opłaty i składki, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe