reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Grodzisku oraz jej jednostkom podległym, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Grodzisku oraz jej jednostkom podległym, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz..U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:

1)szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Grodzisku oraz jej jednostkom podległym (zwanych dalej należnościami) od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanej dalej "dłużnikami",

2)warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną,

3)organ uprawniony do udzielania ulg.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)należnościach - rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną Gminy Grodzisk lub jednostki podległej Gminie Grodzisk, obejmującą należność główną, odsetki od należności głównej, należności uboczne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego i inne) o charakterze cywilnoprawnym,

2)dłużniku- rozumie się przez to osoby fizyczne, osób prawne, a także jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, który posiada zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych,

3)uldze- rozumie się przez to umorzenie, odroczenie, terminu zapłaty, spłaty lub rozłożenie na raty należności.

§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być z urzędu w całości umarzane, jeśli:

1)dłużnik-osoba fizyczna-zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6. 000 zł,

2)dłużnik-osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

4)dłużnik-jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą, co do wszystkich dłużników.

3. Podjęcie decyzji o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże istnienie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia wskazanych w ust. 1 , zastrzeżeniem pkt.3:

1)postępowanie wyjaśniające przeprowadzają kierownicy jednostek określonych w §1 ust.1, zobowiązanych do ustalania i dochodzenia należności z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)postępowanie wyjaśniające w zakresie należności Gminy Grodzisk przeprowadza Referat Finansowo-Podatkowy Urzędu Gminy w Grodzisku,

3)postępowania wyjaśniającego nie przeprowadza się w przypadku umarzania należności, o którym mowa w ust.1 pkt 3.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być, na wniosek dłużnika, w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia (ugody) między dłużnikiem a uprawnionym organem wskazanym w § 7 niniejszej uchwały.

3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez uprawniony organ wskazany w § 7 niniejszej uchwały.

4. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

6. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono, lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia porozumienia (ugody) do terminu zapłaty.

7. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

8. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku, gdy zostanie ustalone, że:

1)dowody, na podstawie których uprawniony organ udzielił ulgi, okazały się fałszywe,

2)dłużnik wprowadził uprawniony organ w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,

3)dłużnik nie dotrzymał terminu płatności odroczonej spłaty należności pieniężnej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona spłata należności pieniężnej.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa do uprawnionego organu, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej i okoliczności uzasadniających składany wniosek.

3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi uprawnionego organu, o którym mowa w § 7 niniejszej uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Organ uprawniony wskazany w § 7 niniejszej uchwały może na wniosek dłużnika, prowadzącego działalność gospodarczą, udzielać ulg określonych w niniejszej uchwale, które stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.).

2. Ulgi, o których mowa w ust. 1, udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000,00 euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego- 100.000,00 euro.

3. Dłużnik prowadzący, działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem:

1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.

2)"Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ", stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się pomoc de minimis ( DZ. U. Nr 53, poz. 311);

3)sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz 311).

4. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłużenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika do ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 7. Organem uprawnionym do udzielania ulg, o których mowa w uchwale jest Wójt Gminy Grodzisk.

§ 8. 1. Kierownicy jednostek podległych Gminie Grodzisk Referat Finansowo-Podatkowy Urzędu Gminy w Grodzisku w zakresie swoich właściwości przedkładają Wójtowi Gminy Grodzisk sprawozdanie, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały, w terminach:

1)za I półrocze- do dnia 20 lipca każdego roku,

2)za rok poprzedni- do dnia 20 stycznia każdego roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Izabela Nowak


Załącznik do Uchwały Nr IX/47/11
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Grodzisku oraz jej jednostkom podległym, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Sprawozdanie roczne /półroczne

Tytuł należności, Kwota ulgi, Okres, którego dotyczy należność

Lp. Nazwisko i imię ( nazwa) dłużnika

1. Umorzenie

2. Odroczenie

3. Rozłożenie na raty

Przewodniczący Rady Gminy


Izabela Nowak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama