reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/PG/2011 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 24 listopada 2011r.

pomiędzy Gminą Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Powiatem Gołdapskim reprezentowanym przez Starostę Gołdapskiego - Andrzeja Ciołka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gołdapskiego - Joanny Magdaleny Łabanowskiej, zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz § 2 ust. 1-3 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. Nr 83, poz. 390, z 1999r. Nr 67, poz. 753), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu Powiatu Gołdapskiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach.

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

2. Lekcje religii odbywać się będą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, zlokalizowanym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Suwałkach, przy
ul. Mereckiego 37.

3. Nauka religii organizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego a nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej.

4. Przekazujący posiada prawo wglądu do dokumentacji, w tym finansowej związanej
z realizacją przedmiotowego zadania.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego uczęszczających na przedmiotowe zajęcia religii, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2011 r., w wysokości 132,75 zł (słownie: sto trzydzieści dwa złote 75/100) miesięcznie
na jednego ucznia, czyli dotacja na jednego ucznia w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 531,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden złotych 00/100);

2) dotacja zostanie przekazana Przejmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2011 r., po otrzymaniu od Przyjmującego wykazu uczniów z terenu Powiatu Gołdapskiego uczęszczających na zajęcia religii odbywające się w punkcie katechetycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 w rozbiciu na poszczególne miesiące wskazane w pkt 1 (z wyłączeniem miesiąca grudnia 2011 r.).

2. Kalkulację całkowitych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

4. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2011 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia religii, o których mowa w § 2 ust. 2 w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w wyżej wskazanym punkcie katechetycznym oraz przedstawienie wykazu uczniów z terenu Powiatu Gołdapskiego uczęszczających na zajęcia religii odbywające się w punkcie katechetycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 w miesiącu grudniu 2011 r., nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2012 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5.

5. W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym na zajęcia religii w danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał na te zajęcia co najmniej jeden raz
w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Niewykorzystana część dotacji przez Przyjmującego podlega zwrotowi na rzecz Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gołdapi: PKO Bank Polski Oddział w Gołdapi, nr 50 1020 4724 0000 3302 0007 5275.

7. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona "za zgodność z oryginałem" przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości:

- Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

Przyjmujący

Przekazujący


Załącznik do Porozumienia Nr 2/PG/2011
z dnia 24 listopada 2011 r.

KALKULACJA - koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dla Powiatu Gołdapskiego)

KALKULACJA - koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dla Powiatu Gołdapskiego)

Miesięczny koszt zatrudnienia

Koszt za 4 m-ce (IX-XII 2011 r.)

§ 4010

1212,22

4848,88

§ 4040

96,98

387,91

§ 4110

198,87

795,49

§ 4120

32,08

128,30

§ 4440

125,60

502,41

dodatkowy koszt opiekuna stażu

§ 4010

51,00

204,00

§ 4110

7,75

30,99

§ 4120

1,25

5,00

RAZEM

1725,75

6902,98

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii

10

Liczba grup, w których realizowana będzie nauka religii

5

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów z Powiatu Gołdapskiego

13/1

Koszt nauki ww. religii na 1 ucznia

132,75

531,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama