reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OLB-4210-37(9)/2011/2012/538/VII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choroszczy

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000027596,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 542-10-21-522,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2011 r. nr OLB-4210-35(17)/2010/2011/538/VII/AW i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 lutego 2011 r. nr OLB-4210-35(17)/2010/2011/538/VII/AW została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE"), ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2012 r.

Pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (znak: L.dz. 744/2011), uzupełnionym pismami: z dnia 6 grudnia 2011 r. (znak: L.dz. 770/2011), z dnia 23 grudnia 2011 r. (znak: L.dz. 793/2011), z dnia 5 stycznia 2012 r. (znak: L.dz. 3/2012), Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, w zakresie cen i stawek opłat w związku ze zmianą taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (dostawcy gazu ziemnego do Przedsiębiorstwa), zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2011 r., nr: DTA-4212-12(11)/2011/652/IV/AG. Zmiana cen gazu skutkuje zwiększeniem kosztów zużycia tego paliwa przez Przedsiębiorstwo, a tym samym zwiększeniem kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. Powyższe stanowi zatem przesłankę określoną w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym", uprawniającą do zmiany taryfy dla ciepła w przypadku zaistnienia istotnej, nieprzewidzianej zmiany warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Z uzasadnienia wniosku wynika, iż zmiana cen paliwa gazowego spowoduje wzrost kosztów uzasadnionych ponoszonych przez Przedsiębiorstwo, a co za tym idzie zasadna jest zmiana cen i stawek opłat za dostarczone ciepło dla odbiorców ciepła we wszystkich grupach taryfowych.

Ocena przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku oraz zawartego w jego uzasadnieniu materiału analitycznego, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pozwoliła na uwzględnienie żądania Przedsiębiorstwa w zakresie zatwierdzenia zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiana cen paliwa gazowego wypełnia dyspozycję § 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego stanowiącego, że " W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian ".

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych (...) zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej do zmieniających się obiektywnych warunków ekonomicznych.

Zgodnie z Uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2004 r. (Sygn. akt III SZP 2/04) "Administracyjnoprawna ochrona interesów odbiorców (...) nie może być (...), celem oderwanym od potrzeby jej zrównoważenia z ochroną uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa energetycznego. Interes odbiorców nie powinien co do zasady zablokować możliwości urealnienia ceny administracyjnie ustalonej".

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 Kpa umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1.Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz;

2. Wojewoda Podlaski;

3.a/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załacznika do tej ustawy (cz. I pkt 53).

Jolanta Dereń- starszy specjalista

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama