reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/96/11 Rady Gminy Radziłów

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13, 14, 15, 37 i 67 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2. 1. Podstawą przeznaczenia do zbycia, nabycia, zamiany nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz obciążania nieruchomości jest zarządzenie Wójta Gminy Radziłów zwanego dalej Wójtem, z zastrzeżeniem ustawowych kompetencji Rady Gminy Radziłów, zwanej dalej Radą.

2. Załącznikiem do zarządzenia Wójta jest wykaz sporządzony w trybie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej ustawą.

Rozdział 2.
Nabywanie zbywanie, obciążanie i zamiana nieruchomości

§ 3. 1. Udziela się Wójtowi zgody na nabywanie nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości służebnościami w przypadkach uzasadnionych celami publicznymi.

2. Nabywanie nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości służebnościami, może nastąpić w szczególności z uwagi na:

1) potrzeby inwestycyjne,

2) potrzeby realizacji zadań własnych i zleconych,

3) scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu,

4) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe Gminy Radziłów zwanej dalej Gminą i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

5) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz
budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

6) realizację innych celów publicznych,

7) postanowienia przepisów szczególnych.

3. Upoważnia się Wójta do obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu oraz wyrażania zgody na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomości komunalnej.

4. Wyraża się zgodę na nabywanie w drodze darowizny nieruchomości na cele publiczne od Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego.

5. Wójt gminy, nabywając nieruchomości zobowiązany jest do dokonania oceny ich przydatnościna potrzeby określone w ust. 1 - 3.

§ 4. 1. Udziela się Wójtowi zgody na zbywanie nieruchomości, które są zbędne do realizacjiustawowych zadań Gminy.

2. Przed przeznaczeniem określonej nieruchomości do zbycia, Wójt jest obowiązany do dokonaniaoceny jej przydatności dla Gminy.

§ 5. Wyraża się zgodę na dokonywanie przez Wójta darowizny nieruchomości na cele publiczne,a także na zbywanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa oraz innychjednostek samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Wyraża się zgodę na dokonywanie przez Wójta sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości w przypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych.

2. Wyraża się zgodę Wójtowi na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości:

1) przekazanych w użytkowanie wieczyste ich dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

2) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeńinfrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowaneprzez podmioty dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza sięw całości na działalność statutową,

3) zbywanych na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartejco najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawiezezwolenia na budowę.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega sięwięcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

§ 7. Wyraża się zgodę Wójtowi na przeznaczanie do sprzedaży nieruchomości i lokali stanowiących własność Gminy po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Radyw następujących przypadkach:

1) gdy nieruchomość jest zbędna do realizacji zadań własnych gminy i nieprzydatna dlacelów publicznych,

2) gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność luboddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę część nabyć, jeżeli nie mogąbyć zbyte jako odrębne nieruchomości.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, oraz obciążania nieruchomości poprzez ustanawianie służebności w tym przesyłu, a także hipoteki użytkowania.

2. Wójt dokonuje obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Radziłówwedług zasad określonych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie o księgach wieczystychi hipotece.

§ 9. Udziela się Wójtowi zgody na zamianę nieruchomości ze względu na:

1) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych,

2) obowiązki Gminy wynikające z ustaw szczególnych,

3) scalenie nieruchomości i ponowny podział na działki budowlane,

4) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

5) inne wypadki uzasadnione interesami Gminy.

Rozdział 3.
Dzierżawa i najem nieruchomości i lokali

§ 10. Udziela się Wójtowi zgody na wydzierżawianie nieruchomości i lokali na okresdłuższy niż trzy lata.

§ 11. 1. Zezwala się Wójtowi na wydzierżawianie i wynajem nieruchomości gruntowych oraz lokali bez przetargu w sytuacjach:

1) wymienionych w art. 68 ust. 1 pkt. 2, 5 i 6 ustawy,

2) nieruchomości zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności.

2. Warunki oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem określa umowa.

§ 12. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą lub,najemcą jeżeli wywiązał się on z postanowień dotychczasowej umowy, złożył wniosek na conajmniej jeden miesiąc przed jej rozwiązaniem, a zawarcie umowy nie będzie sprzeczne z interesem Gminy.

2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 nie obowiązują w przypadku przeznaczenia przez Gminę nieruchomości do zbycia.

§ 13. Nieruchomości gruntowe lub lokale użytkowe, niewykorzystane do wykonywania zadań Gminy, mogą być użyczane samorządowi mieszkańców wsi do realizacji zadań ogólnospołecznych niezwiązanych z działalnością zarobkową.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zobowiązuje się Wójta do składania Radzie rocznych informacji o zbyciu, nabyciu, zamianie
i obciążaniu nieruchomości.

§ 15. Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą wymagają zgody Rady.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Traci moc uchwała Rady Gminy Radziłów Nr IX/44/99 z dnia 30 kwietnia1999 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiących własność gminy, zmieniona Uchwałą Nr III/21/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 6 lutego 2003r.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama