reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.13.2012.AŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 19 stycznia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Nowinka

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281)

stwierdzam nieważność

§ 4u st.3, § 7 ust. 7, § 11, § 13 ust. 2 w części: "Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zamieszkałego poza miejscowością będącą siedzibą szkoły przysługuje ponadto dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną.", § 14, § 18 ust. 2, § 19, § 20, § 21 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 2, § 21 ust. 3 pkt 3 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowinka stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Nowinka.

Uzasadnienie

W dniu 9 grudnia 2011r. Rada Gminy Nowinka podjęła uchwałę Nr IX/66/11 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Nowinka. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 22 grudnia 2011 r.

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż część zapisów wyżej wymienionego Regulaminu została podjęta z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 16 stycznia 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Gminy Nowinka w § 4 ust. 3, § 7 ust. 7, § 11, § 14 oraz w § 20 regulaminu określiła, czas wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli: " Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego." (§ 4 ust. 4), "Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzeni " (§ 7 ust. 7), "Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego" (§ 11), . "Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu" (§ 14), "Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu"( § 20).

W ocenie organu nadzoru, tak regulacja jest niezgodna z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym (ust. 3). Zgodnie natomiast z ust. 4 składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela w sposób wyczerpujący rozstrzygnął - z góry czy z dołu - są wypłacane składniki wynagrodzenia nauczyciela. Zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia z góry, wyjątkiem zaś wypłata wynagrodzenia z dołu, czyli za pracę faktycznie wykonaną. W związku z powyższym Rada Gminy nie posiada żadnych kompetencji do regulowania przedmiotowych kwestii w formie regulaminu, z uwagi na fakt, iż szczegółowo została ona unormowana w ustawie.

Ponadto, Rada Gminy Nowinka w § 13 ust.2 regulaminu ustaliła, iż: " Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zamieszkałego poza miejscowością będącą siedzibą szkoły przysługuje ponadto dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną".

W ocenie organu nadzoru regulacja, w jakim przypadku przyznaje się dodatek za warunki pracy nauczycielowi prowadzącemu nauczanie indywidualne dziecka zamieszkałego poza miejscowością będącą siedzibą szkoły, nie znajduje umocowania prawnego. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielom dodatku za warunki pracy został szczegółowo określony w § 8 i § 9 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z dnia 9 lutego 2005 r.). W przedmiotowym wykazie nie znajduje się warunek aby za prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka zamieszkałego poza miejscowością, będącą siedzibą szkoły nauczycielowi przysługiwał dodatek do wynagrodzenia. W związku z powyższym organ nadzoru uznał, iż wprowadzenie kwestionowanej regulacji §13 ust. 2, (zdanie drugie) zostało dokonane bez upoważnienia ustawowego.

Również, bez podstawy prawnej Rada Gminy Nowinka wprowadziła postanowienia § 18 ust. 2 Regulaminu, stanowiącego: "Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora godziny doraźnych zastępstw może realizować za zgodą Wójta."

W ocenie organu nadzoru organ stanowiący nie posiada ustawowej kompetencji do wprowadzenia powyższej regulacji - uzależnienia realizacji godzin doraźnych zastępstw przez osobę której powierzono funkcję dyrektora szkoły od zgody wójta. Rada gminy jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt II SA/Lu 566/04).

Ponadto, Rada Gminy Nowinka w § 19 regulaminu postanowiła : " Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw przysługuje w przypadku faktycznego ich przeprowadzenia."

Zdaniem organu nadzoru, powyższa regulacja w sposób istotny narusza art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, w świetle którego, organ prowadzący szkołę posiada kompetencje do ustalenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw. Nie posiada on jednak kompetencji do ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw. Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowoadministarcyjnym m.in. w wyroku z dnia 21 sierpnia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sygn. akt. IV SA/Wr 294/08).

Postępowanie nadzorcze wykazało również, iż Rada Gminy Nowinka regulując kwestie związane z wysokością dodatku mieszkaniowego, dokonała przedmiotowych ustaleń w sposób naruszający przepisy Karty Nauczyciela. W § 21 ust. 3 pkt 1-3 Regulaminu Rada ustaliła, iż: "Do grona osób, które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się mieszkających z nim wspólnie:

1) małżonka i rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

2) małżonka i rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia oraz niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia."

W ocenie organu nadzoru powyższych regulacji Rada Gminy Nowinka dokonała w sprzeczności z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela, stanowiącym, iż nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 ustawy, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W związku z powyższym, należy przyjąć, iż wysokości dodatku mieszkaniowego nauczyciela nie można uzależnić od poziomu dochodów w jego rodzinie.

Mając powyższe na uwadze stwierdzenie nieważności § 4 ust.3, § 7 ust. 7, § 11, § 13 ust. 2 w części: "Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zamieszkałego poza miejscowością będącą siedzibą szkoły przysługuje ponadto dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną.", § 14, § 18 ust. 2, § 19, § 20, § 21 ust. 3 pkt1, § 21 ust. 3 pkt 2, § 21 ust. 3 pkt 3 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowinka stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/66/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Nowinka, jest zasadne.

Ponadto, organ nadzoru wskazuje, iż Rada Gminy Nowinka nie określiła wysokości oraz zasad wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, tym samym nie wypełniła obowiązku ustawowego wynikającego z art. 30 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Gminy Nowinka

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama