reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.14.2012.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 19 stycznia 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/67/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281)

stwierdzam nieważność

§ 5u st. 1 lit. a) w części: "i reprezentującą nauczyciela zakładową organizację związkową" Regulaminu ustalającego kryteria i tryb nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawczei opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/67/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka.

Uzasadnienie

W dniu 9 grudnia 2011r. Rada Gminy Nowinka podjęła uchwałę Nr IX/67/11 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 22 grudnia 2011 r.

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż część zapisu § 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu ustalającego kryteria i tryb nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka, stanowiącego załącznik Nr 1 do przedmiotowej uchwały została podjęta z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 16 stycznia 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności części jego postanowień.

Rada Gminy Nowinka § 5 ust. 1 lit. a) Regulaminu ustaliła, iż z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla nauczyciela zatrudnionego w szkole występuje Dyrektor szkoły, a wniosek ten podlega zaopiniowaniu m. inn. przez reprezentującą nauczyciela zakładową organizację związkową .

W ocenie organu nadzoru, taka regulacja nie znajduje umocowania w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Postanowienia przywołanej ustawy nie przewidują bowiem współdziałania związku zawodowego w indywidualnych sprawach dotyczących nagród i nie upoważniają rady, by takie współdziałanie wprowadzić w formie aktu prawa miejscowego. Jak wynika z powyższego brak jest podstaw prawnych do uzależniania przyznania nagrody od opinii związków zawodowych - Rada nie może uszczuplać ustawowych kompetencji organów szkoły kosztem organizacji związkowych (wyrok z dnia 19 kwietnia 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu IV SA/Wr 313/05).

Zdaniem organu nadzoru organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa.

W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000/5/141).

Mając powyższe na uwadze stwierdzenie nieważności § 5 ust. 1 lit. a) w części: "i reprezentującą nauczyciela zakładową organizację związkową" Regulaminu ustalającego kryteria i tryb nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/67/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Gminy Nowinka

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama