reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/100/2011 Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i ust. 7, art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r., Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się "Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/100/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem" stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Sztabin.

2. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;

4) wysokość nagród wypłacanych ze specjalnego funduszu nagród.

3. Warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy, o których mowa w art. 30, ust. 1, pkt. 4 Karty Nauczyciela są określone odrębną uchwałą.

§ 2. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r., Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706);

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181, z 2006 r., Nr 43, poz. 293, z 2007 r., Nr 56, poz. 372, z 2008 r., Nr 42, poz. 257, z 2009 r., Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885);

3) organie prowadzącym szkołę podstawową, zespół szkół - rozumie się przez to Gminę Sztabin;

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego;

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia.

§ 3. Dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy oraz nauczycielski dodatek mieszkaniowy w formie określonej w § 26, przyznaje:

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy Sztabin.

§ 4. Dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłacane są miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 6. 1. Dodatek przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 7. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 8. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Sztabin jednego całego roku szkolnego.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) osiąganie w pracy dydaktyczno-wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,

b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

g) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.

2) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

d) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

i) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

4) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 9. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 8 w ust. 2 jest spełnienie następujących kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż;

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych, troska o czystość i estetykę szkoły;

4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, nadzór nad dyscypliną pracy;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego;

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego;

7) kształtowanie dobrej atmosfery pracy w szkole, służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników;

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi;

9) pozostałe obowiązki:

a) przestrzeganie regulaminu pracy,

b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,

c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

§ 10. 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 3 % do 15 %.

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 3 % do 15 %.

5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

6. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 11. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

1) wychowawcy klasy;

2) opiekunowi stażu,

3) doradcy metodycznemu lub nauczycielowi konsultantowi.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 12. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły podstawowej - w wysokości do 50,00 % - wynagrodzenia zasadniczego;

2) dyrektorowi zespołu szkół - w wysokości do 75,00 % - wynagrodzenia zasadniczego;

3) wicedyrektorowi szkoły lub zespołu szkół - w wysokości do 40,00 % - wynagrodzenia zasadniczego;

4) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze - w wysokości do 30,00 % - wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2 ustala się za:

1) wychowawstwo klasy - w wysokości 70,00 zł miesięcznie;

2) funkcję opiekuna stażu, doradcy metodycznego oraz nauczyciela konsultanta w wysokości po 40,00 zł miesięcznie za każdą funkcję.

§ 13. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

4. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły, przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 14. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stażu lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta), a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 15. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 16. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 25 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę.

§ 17. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego.

§ 18. 1. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia za czas faktycznego wykonania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz za okres:

1) urlopu wypoczynkowego;

2) urlopu macierzyńskiego;

3) choroby trwającej nie dłużej niż 3 miesiące;

4) nie wykonywania pracy z innych przyczyn, za które to okresy przysługuje wynagrodzenie, jak za urlop wypoczynkowy.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w trudnych warunkach albo dodatku za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje prawo do obu dodatków.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 19. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 20. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 19 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.

§ 21. 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, w formach o jakich mowa w § 26 Regulaminu, określa:

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły;

2) dla dyrektora - Wójt Gminy.

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora lub wicedyrektora, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin doraźnych zastępstw.

Rozdział 7.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 22. 1. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może być wyższa niż 70 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela i nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy.

3. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje odrębna uchwała.

Rozdział 8.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 23. 1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy miesięcznie w wysokości:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 70 zł;

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 100 zł;

3) przy trzech osobach w rodzinie - 125 zł;

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 150 zł.

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 2 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta Gminy.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

§ 24. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie;

2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;

3) pozostawania w stanie nieczynnym;

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach;

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

§ 25. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 26. 1. Określa się następujące formy przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2:

1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy;

2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość;

3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia.

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.

§ 27. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 28. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i pkt. 2 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli, środki na wypłatę nagród oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama