reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.258.634 zł , z tego :

- bieżące w wysokości 15.657.916 zł,

- majątkowe w wysokości 1.600.718 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.873.634 zł , z tego :

- bieżące w wysokości 14.653.984 zł,

- majątkowe w wysokości 4.219.650 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 98.804 zł,

2) celową w wysokości - 134.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 34.000 zł,

b) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli - 100.000 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.615.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.615.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.550.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 935.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.615.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 685.000 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 441.617 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 20.000 zł oraz wydatki w wysokości 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów dla:

a) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.087.000 zł, koszty - 2.078.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 268.700 zł; wydatki - 268.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.615.000 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 685.000 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 441.617 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

Przychody ogółem:

2 550 000

1

Kredyty

§ 952

2 300 000

2

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

250 000

Rozchody ogółem:

935 000

1

Spłaty kredytów i pożyczek

§ 992

935 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/112/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama