| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/71/12 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 18 stycznia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Jasionówka:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1000,00 zł,

c) powyżej 9 ton 1200,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1600,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 400,00 zł;

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 900,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1200,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 stycznia 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

750,00

800,00

13

14

800,00

900,00

14

15

850,00

1000,00

15

900,00

1310,00

Trzy osie

12

17

950,00

1250,00

17

19

1000,00

1300,00

19

21

1100,00

1350,00

21

23

1200,00

1400,00

23

25

1300,00

1645,00

25

1400,00

1645,00

Cztery osie i więcej

12

25

1500,00

1650,00

25

27

1550,00

1800,00

27

29

1600,00

1950,00

29

31

1730,00

2560,00

31

1730,00

2560,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 stycznia 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

850,00

1000,00

18

25

1050,00

1300,00

25

31

1250,00

1600,00

31

1475,00

2025,00

Trzy osie i więcej

12

40

1420,00

1800,00

40

1800,00

2660,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 18 stycznia 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

500,00

600,00

18

25

550,00

650,00

25

600,00

700,00

Dwie osie

12

28

650,00

750,00

28

33

700,00

890,00

33

38

890,00

1350,00

38

1200,00

1775,00

Trzy osie i więcej

12

38

820,00

1000,00

38

985,00

1340,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »