| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 62/XIII/11 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) w związku z art.11 ust.2, art.13, art.14, art.15, art.37 ust.4, art.146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Grajewo;

2) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Grajewo;

3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Grajewo;

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);

5) zbywanie albo nabywanie nieruchomości - należy przez to rozumieć zbywanie lub nabywanie nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. 1. Zbywanie przez Wójta nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) i postanowień niniejszej uchwały.

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste ich dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

§ 3. Wójt dokonuje zamiany nieruchomości w wypadkach uzasadnionych interesami gminy, a w szczególności z uwagi na konieczność:

1) realizacji inwestycji Gminy,

2) realizacji zadań własnych i zleconych,

3) realizacji obowiązków Gminy wynikających z przepisów szczególnych,

4) tworzenia gminnego zasobu nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

5) realizacji innych celów publicznych.

§ 4. 1. Wójt dokonuje obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy poprzez:

1) oddawanie nieruchomości w użytkowanie,

2) ustanawianie służebności,

3) ustanawianie hipotek.

2. Wójt może występować o ustanowienie obciążeń na innych nieruchomościach na rzecz Gminy bądź wyrażać zgodę na ustanowienie obciążeń na rzecz Gminy na innych nieruchomościach.

3. Obciążanie nieruchomości następuje według zasad określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

§ 5. 1. Wójt nabywa nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

2. Nabywa się nieruchomości i lokale w szczególności z uwagi na konieczność:

1) realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy,

2) realizacji zadań własnych i zleconych,

3) realizacji obowiązków wynikających z postanowień przepisów szczególnych,

4) tworzenia gminnych zasobów nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe oraz realizację infrastruktury technicznej,

5) realizacji innych celów publicznych.

§ 6. 1. Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, gdy oddanie nieruchomości gruntowych następuje na cele publiczne.

§ 7. Do spółek z o. o. i akcyjnych z udziałem Gminy mogą być wnoszone z gminnego zasobu nieruchomości jako wkład niepieniężny - własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz ustanowione i wniesione na rzecz spółki prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

§ 8. Traci moc: Uchwała nr 26/VII/99 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmieniona Uchwałą Nr 189/XXXX/02 Rady Gminy Grajewo z dnia 20 lutego 2002 roku .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »