reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/75/12 Rady Gminy Kolno

z dnia 20 stycznia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 50 ust.6, art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219 poz.1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440, i Nr 106, poz. 622) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/128/05 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XIV/66/11 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/75/12
Rady Gminy Kolno
z dnia 20 stycznia 2012 r.

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy przysługuje :

1) osobie samotnej która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona ,

2) osobom samotnie zamieszkującym oraz osobom zamieszkałym w rodzinie , które wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej poprzedzonej sporządzonym wywiadem środowiskowym, w której określa się rodzaj usług, zakres, okres i wymiar dzienny świadczonych usług, miejsce ich świadczenia oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę.

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują zakres następujących czynności :

1) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy i czystości pomieszczeń w których przebywa, a w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymania w czystości pomieszczenia zajmowanego przez świadczeniobiorcę,

2) zapewnienie podopiecznemu posiłków (w tym jednego gorącego posiłku dziennie),

3) utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę (indywidualne ogrzewanie),

4) wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza,

5) załatwianie bieżących spraw związanych z organizacją życia świadczeniobiorcy,

6) zapewnienie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym w miarę możliwości.

§ 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 5. Zwalnia się całkowicie z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, niezależnie od dochodu, osoby które ukończyły 95 lat, a w przypadku osób samotnych 90 lat.

§ 6. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 1 % kwoty najniższej emerytury, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1,2 % kwoty najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, obowiązującej w dniu wydania decyzji w sprawie.

§ 7. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie .

§ 8. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom , których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej .

§ 9. Osoby , które nie spełniają kryterium dochodowego zawartego w § 9 zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości zgodnie z poniższymi tabelami:

Osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód (netto) na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %


Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi wyrażona w %

dla osób samotnych i samotnie gospodarujących

do 100 %

0

powyżej 100 % - 150 %

10

powyżej 150 % - 200%

15

powyżej 200 % - 250 %

25

powyżej 250 % - 275 %

30

powyżej 275 % - 300%

50

powyżej 300 %

100

W przypadku osób zamieszkujących z rodziną:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ,wyrażony
w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi wyrażona w % :

dla osób w rodzinie

do 100 %

0

powyżej 100 % - 150 %

25

powyżej 150 % - 200 %

35

powyżej 200 % - 250 %

40

powyżej 250 % - 275 %

60

powyżej 275% - 300 %

70

powyżej 300 %

100

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług lub pracownika socjalnego , Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie może odstąpić od żądania zwrotu należności za usługi opiekuńcze na czas określony (nie dłużej niż 6 m-cy) w całości lub w części zwłaszcza ze względu na :

a) długotrwałą chorobę i ponoszone w związku z nią udokumentowane znaczące wydatki nie mniej niż 40 % dochodu netto świadczeniobiorcy,

b) poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej ,

c) konieczność korzystania z co najmniej dwóch specjalistycznych usług opiekuńczych,

d) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia oraz za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej i leczniczo-opiekuńczej,

§ 11. Kwoty przedstawione w tabelach w § 10 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej .

§ 12. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie z dopiskiem - zwrot za usługi opiekuńcze .

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama