| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 85/11 Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2011 r

Na podstawie art. 257 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Płaska z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2011 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 131,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 131,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu jak niżej:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66 932,-zł. oraz zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.000,00 zł.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 66 932,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 1. Dochody budżetu w wysokości 16 810 604,-zł., z tego:

1) bieżące w wysokości 8 388 950,-zł.;

2) majątkowe w wysokości 8 421 654,-zł.,

2. Wydatki budżetu w wysokości 19 597 604,-zł., z tego:

1) bieżące w wysokości 8 036 582,-zł.;

2) majątkowe w wysokości 11 561 022,-zł.,

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 787 000,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 787 000 ,- zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.179.085,-zł. planowany jest kredyt w wysokości 1 766 665,-zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 412 430,-zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiana planu dochodów na 2011 rok

Rodzaj:

zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

838 139,00

131,00

838 270,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

826 647,00

- 69,00

826 578,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

826 647,00

- 69,00

826 578,00

85295

Pozostała działalność

4 400,00

200,00

4 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 400,00

200,00

4 600,00

Razem:

930 667,00

131,00

930 798,00

Razem:

15 879 806,00

0,00

15 879 806,00

Razem dochody

16 810 473,00

131,00

16 810 604,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiana planu wydatków na 2011 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

3 485 000,00

0,00

3 485 000,00

72095

Pozostała działalność

3 485 000,00

0,00

3 485 000,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

474 220,00

4 100,00

478 320,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

182 142,00

1 560,00

183 702,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 123,00

100,00

4 223,00

4307

Zakup usług pozostałych

153 570,00

- 9 660,00

143 910,00

4309

Zakup usług pozostałych

59 543,00

- 12 990,00

46 553,00

4437

Różne opłaty i składki

74 042,00

3 300,00

77 342,00

4439

Różne opłaty i składki

28 438,00

1 240,00

29 678,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

1 450,00

1 450,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

696 100,00

10 900,00

707 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

52 000,00

0,00

52 000,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

52 000,00

0,00

52 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

17 600,00

2 000,00

19 600,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

16 500,00

- 2 000,00

14 500,00

801

Oświata i wychowanie

2 984 300,00

0,00

2 984 300,00

80101

Szkoły podstawowe

1 453 500,00

15 510,00

1 469 010,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

72 800,00

- 800,00

72 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

917 813,00

17 800,00

935 613,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

160 000,00

5 800,00

165 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

106 000,00

- 2 500,00

103 500,00

4260

Zakup energii

12 900,00

500,00

13 400,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

- 450,00

4 550,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 700,00

- 1 370,00

330,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 500,00

- 640,00

1 860,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600,00

- 590,00

1 010,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 600,00

- 1 290,00

2 310,00

4430

Różne opłaty i składki

3 300,00

- 950,00

2 350,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

144 137,00

- 4 900,00

139 237,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

95 000,00

- 1 600,00

93 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 387,00

- 3 300,00

6 087,00

80110

Gimnazja

893 663,00

- 2 900,00

890 763,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

42 300,00

- 730,00

41 570,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

535 000,00

2 830,00

537 830,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88 000,00

- 700,00

87 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48 000,00

- 4 500,00

43 500,00

4260

Zakup energii

12 000,00

2 950,00

14 950,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 400,00

- 390,00

1 010,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 200,00

- 1 120,00

80,00

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

- 1 240,00

1 260,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

251 400,00

- 7 710,00

243 690,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 500,00

6 350,00

76 850,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 500,00

- 400,00

6 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 600,00

2 360,00

14 960,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

- 700,00

1 300,00

4220

Zakup środków żywności

140 000,00

- 15 320,00

124 680,00

851

Ochrona zdrowia

67 700,00

0,00

67 700,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 700,00

0,00

62 700,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 640,00

- 732,00

5 908,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 400,00

732,00

21 132,00

852

Pomoc społeczna

457 227,00

0,00

457 227,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

113 150,00

- 210,00

112 940,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

320,00

200,00

520,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

- 100,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 900,00

190,00

2 090,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

- 500,00

0,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

52 830,00

210,00

53 040,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 700,00

160,00

38 860,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 649,00

50,00

6 699,00

85295

Pozostała działalność

90 550,00

0,00

90 550,00

3110

Świadczenia społeczne

73 050,00

- 100,00

72 950,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 400,00

100,00

8 500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

171 188,00

0,00

171 188,00

85401

Świetlice szkolne

118 000,00

0,00

118 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 700,00

- 2 150,00

8 550,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

81 209,00

2 150,00

83 359,00

Razem:

18 666 806,00

0,00

18 666 806,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

838 139,00

131,00

838 270,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

826 647,00

- 69,00

826 578,00

3110

Świadczenia społeczne

789 316,00

- 60,00

789 256,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 362,00

- 91,00

15 271,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 636,00

82,00

7 718,00

85295

Pozostała działalność

4 400,00

200,00

4 600,00

3110

Świadczenia społeczne

4 400,00

200,00

4 600,00

Razem:

930 667,00

131,00

930 798,00

Razem wydatki

19 597 473,00

131,00

19 597 604,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

1. Zmiany w dochodach:

1) zwiększyć dotację na zadanie zlecone - pomoc społeczna o kwotę 131,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach:

1) zwiększyć wydatki na pomoc społeczną w o kwotę 131,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 66 200,00 zł.:

1) Informatyka - zmiany w wydatkach na kwotę 22 650,00 zł., w tym zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne wkład własny Gminy Płaska. W związku z nałożoną korektą finansową 2% wartości zadania inwestycyjnego należało zwiększyć o kwotę 10 900,00 zł. wydatki inwestycyjne z własnych środków finansowych i opłacić odsetki od zaliczki środków finansowych otrzymanych z Władzy Wdrażającej w czerwcu 2011 roku w wysokości 1 450,00 zł.;

2) Pobór podatków - zmiany w wydatkach na kwotę 2 000,- dotyczą spraw bieżącego;

3) Oświata i wychowanie - zmiana wydatków na kwotę 38 590,00 zł.;

4) Pomoc społeczna - zmiany w wydatkach na kwotę 810,- dotyczą spraw bieżącego utrzymania

pomocy społecznej;

5) Edukacyjna opieka wychowawcza - zmiana wydatków na kwotę 2 150,00 zł.;

6) Ochrona zdrowia - zmiana wydatków na kwotę 732,-zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »