| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 6 stycznia 2012r.

z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2011 rok

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 r. Komisja została powołana w 2002 r. przez Prezydenta Miasta Suwałk na podstawie art. 38a ust. 1 ww. ustawy w celu realizacji zadań starosty/prezydenta miasta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Kadencja Komisji trwa trzy lata. Do zadań Komisji należy:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektu budżetu i projektów aktów prawa miejscowego w zakresie zadań związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli;

- opiniowanie innych zleconych przez starostę/prezydenta zagadnień związanych z ww. problematyką. W 2011 roku Komisja pracowała w składzie:

1. Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk - przewodniczący,

2. Zdzisław Koncewicz - radny Rady Miejskiej,

3. Janusz Krzesicki - radny Rady Miejskiej,

4. Dariusz Siwicki - komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,

5. Andrzej Przekopski - naczelnik Wydziału Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,

6. Jarosław Golubek - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,

7. Teresa Dzienuć - dyrektor Powiatowego Urząd Pracy,

8. Marian Luto - dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach,

9. Alicja Jacewicz - naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. W 2011 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji, w trakcie których omawiano tematy:

1. 9 lutego - stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Suwałk w oparciu o sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Suwałkach. Z informacji przedłożonej przez Komendanta Miejskiego Policji wynika, że spadek zdarzeń notowany jest prawie we wszystkich obszarach, co wpływa pozytywnie na stan poczucia bezpieczeństwa w mieście. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie miasta przedstawił wyniki pracy jednostki, które pozwalają pozytywnie ocenić jej funkcjonowanie w 2010 r. W trakcie spotkania członkowie Komisji dyskutowali również nad informacją z realizacji "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego za 2010 rok". Członkowie Komisji uznali, że poszczególne służby realizujące założenia zapisane w Programie wywiązały się ze swoich zadań. Efekty pracy służb są zauważalne. Z roku na rok mieszkańcy Suwałk czują się bezpieczniej. Podczas posiedzenia zatwierdzono również ostateczny projekt programu na lata 2011 - 2014, który został przekazany Radzie Miejskiej w Suwałkach. Projekt ten jest kontynuacją programu realizowanego w latach poprzednich. Celem głównym Programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa realnego stanu bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom. W Programie uwzględniono najważniejsze obszary działań, do których zaliczono działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawisk narkomanii i alkoholizmu oraz innych zjawisk i zachowań negatywnych, poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa sanitarnego, eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym, łagodzenie skutków bezrobocia, poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

2. 22 czerwca - członkowie Komisji zapoznali się z informacją dotyczącą działań Straży Miejskiej w Suwałkach. Z przedłożonej informacji wynika, że działalność Straży Miejskiej odbywała się w oparciu o przyjęte priorytety i kierunki działań. Skupiała się na kontynuowaniu ciągłości pracy w systemie dwuzmianowym, gotowości do skutecznej ochrony porządku publicznego mieszkańców Suwałk. Na spotkaniu przyjęto również informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej na temat funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie Suwałk. Z przedłożonej informacji wynika, że prace związane z organizacją systemu powiadamiania ratunkowego przebiegają zgodnie z założeniami.

3. 19 września - członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat przestępczości nieletnich oraz ocenili działania prewencyjne prowadzone przez Komendę Miejską Policji. Zapoznali się również z programami prewencyjnymi kierowanymi do dzieci i młodzieży prowadzonymi przez Komendę Miejską Policji. Z przedłożonej informacji wynika, że działania Policji w tym zakresie uległy intensyfikacji. Policja prowadzi szereg programów prewencyjnych przy współpracy z następującymi jednostkami: Urzędem Miejskim w Suwałkach, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Graniczną, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi, co pozwala dotrzeć do jak największej liczby dzieci, młodzieży i rodziców. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane z bezpieczeństwem w suwalskich szkołach. Procedury związane z postępowaniem w przypadku naruszenia prawa przez osoby nieletnie przedstawił Komendant Miejski Policji. Komisja pozytywnie oceniła działania Policji w omawianym zakresie. Na spotkaniu tym poruszano także sprawy związane ze stanem bezpieczeństwa porządku na terenach mieszkaniowych, m.in. w rejonie ulic Franciszkańskiej, Szpitalneji Daszyńskiego. Ze statystyk policyjnych wynika, że liczba zdarzeń w tym rejonie nie odbiega od ilości zdarzeń w innych rejonach miasta. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to nie notuje się drastycznych zdarzeń. Najczęściej są to drobne incydenty dotyczące m.in. głośnego zachowania się młodzieży, gry w piłkę w miejscach do tego niewyznaczonych itp. W przypadku zgłoszeń dotyczących takich zdarzeń służby Policji podejmują na bieżąco stosowne interwencje. Członkowie Komisji zapoznali się także z informacją Naczelnika Urzędu Celnego w Suwałkach, m.in. na temat zwalczania przestępczości w zakresie obrotu wyrobami tytoniowymi na terenie miasta. Temat ten został zainicjowany w związku z sygnałami docierającymi od mieszkańców Suwałk na temat nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi na terenie targowisk w mieście. Naczelnik Urzędu Celnego zapoznał członków Komisji z zadaniami, jakie realizuje Służba Celna. Do zadań tych należy m.in. rozpoznanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium RP oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Z przedłożonej informacji wynika, że działania związane z ograniczeniem tego zjawiska, m.in. na terenie targowisk, prowadzone są na bieżąco przy współpracy z Komendą Miejską Policji jak również ze Strażą Miejską w Suwałkach. Do prowadzenia działań rozpoznawczo-zapobiegawczych oraz dotyczących wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń na terenie Suwałk służą:

- Referat Dozoru Urzędu Celnego w Suwałkach

- Grupa Mobilna w Budzisku

- Grupa Mobilna w Augustowie. Działania prewencyjne Referatu Dozoru UC prowadzone były m.in. na bazarach i targowiskach. W ramach współdziałania z innymi służbami (Policja, Straż Miejska) funkcjonariusze referatu przeprowadzili 21 kontroli. W ich wyniku ujawniono 69 400 sztuk papierosów. Wszczęto 65 spraw karnych. Na posiedzeniu członkowie Komisji zajmowali się również problematyką związaną z zagrożeniami spowodowanymi działaniem sił natury. Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił informację dotyczącą zagrożeń powodowanych działaniami sił przyrody, jakie wystąpiły na terenie miasta w latach 2005-2010. Były to bardzo silne huraganowe wiatry i opady atmosferyczne, w wyniku których doszło do licznych zdarzeń. Funkcjonariusze straży pożarnej zajmowali się likwidacją tych skutków. Z informacji wynika, że siły i środki, jakimi dysponuje straż, są wystarczające do zwalczania tych zjawisk.

4. 9 grudnia - członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu miasta na 2012 r. w dziale "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa". Po analizie przedstawionego projektu budżetu w zakresie planowanych wydatków na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego uznano, że środki przeznaczone na ten cel pozwolą na realizację wyznaczonych zadań. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją Komendy Miejskiej Policji na temat funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta za 2011 r. Z przedłożonej informacji wynika, że monitoring spełnia swoją funkcję, oddziałuje również prewencyjnie na osoby mogące dopuszczać się czynów nagannych, co wpływa pozytywnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Suwałk. Całodobowa obsługa systemu pozwala na natychmiastową reakcję na występujące zdarzenia związane z naruszeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonach objętych monitorowaniem. Podczas posiedzenia członkowie Komisji omawiali również kwestie związane z zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym. W związku z tym postanowiono zamieścić stosowny apel do mieszkańców Suwałk na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. W 2011 roku Komisja, po analizie przedłożonych informacji przez służby, inspekcje i straż pożarną uznała, że stan porządku publicznego i bezpieczeństwa w Suwałkach należy ocenić jako dobry. W okresie sprawozdawczym na terenie miasta nie odnotowano drastycznych i odbiegających od norm zdarzeń, które w znacznym stopniu naruszałyby bezpieczeństwo publiczne. Pozwala to na pozytywną ocenę pracy tych służb, które w należyty sposób wywiązują się z powierzonych obowiązków i zadań.

Prezydent Miasta Suwałki


Czesław Renkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »