reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Jaświły

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 221 ust. 1 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 238.281 zł, w tym: bieżące o kwotę 81.700 zł, majątkowe o 156.581 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.425.481 zł, w tym bieżące o kwotę 61.712 zł, majątkowe o 2.363.769 zł

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 241.887 zł, w tym bieżące o kwotę 104.116 zł, majątkowe o kwotę 137.771 zł

§ 3. W związku ze zmianą kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.500.000 zł z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

2. Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy o kwotę 78.125 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

3. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu ustala się kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000 zł

4. Plan budżetu po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 2.500.000 zł, tj. do wysokości 6.142.059,00 zł, w tym z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 6.142.059 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 3.445.519 zł,

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 14.590.787,76 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 13.836.777,21 zł,

2) dochody majątkowe - 754.010,55 zł

2. Wydatki ogółem - 20.971.269,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 13.820.642,61 zł,

2) wydatki majątkowe - 7.150.627,36 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.380.482,21 zostanie pokryty z:

1) wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 238.423,21 zł,

2) pożyczek długoterminowych w kwocie 6.142.059,00 zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 3.445.519 zł

4. Przychody ogółem - 6.771.107,21 zł, w tym z:

1) wolnych środków z lat ubiegłych - 629.048,21 zł,

2) z pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu - 3.642.059 zł, w tym z pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie - 3.445.519 zł,

3) z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 2.500.000 zł

5. Rozchody w kwocie 390.625 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów na 2011 r. (w złotych)

Dział
Rozdział
§

Źródło dochodów

Zwiększenia dochodów bieżących

Zwiększenia dochodów majątkowych

Zmniejszenia dochodów bieżących

Zmniejszenia dochodów majątkowych

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

58.810,00

70005 § 0780

Dochody ze zbycia praw majątkowych

58.810,00

Dz. 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej..
w tym:


81.700,00

75615 § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

81.700,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

97.771,00

90004 § 6207

Zmniejszenie dotacji celowej z PROW 2007-2013 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, którego realizacja została przesunięta na rok 2012

97.771,00

Ogółem

81.700,00

156.581,00

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na 2011 r. (w złotych)


Dział
Rozdział
§


Określenie wydatków


Zwiększenia wydatków bieżących


Zwiększenia wydatków majątkowych


Zmniej-szenia wydatków bieżących


Zmniejszenia wydatków majątkowych

Dz. 010

Rolnictwo i łowiectwo

2.300.653,00

01010 § 6059

Wydatki na pokrycie zobowiązań za budowę kanalizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków w ramach wkładu własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z PROW 2007-20132.300.653,00

Dz. 600

Transport i łączność

816,00

50.816,00

60014 § 6300

Dotacja celowa dla powiatu na modernizację chodników przy drogach powiatowych


816,00

60016 § 4210

Zakup materiałów na remont dróg i chodników

816,00

60016 § 4300

Wydatki na równanie nawierzchni dróg

50.000,00

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

12.550,00

70005 § 4480

Opłata podatku od nieruchomości

12.550,00

Dz. 750

Administracja publiczna

16.300,00

75095 § 4010

Wynagrodzenia osobowe

16.300,00

Dz. 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14.000,00

75412 § 4010

Wynagrodzenia osobowe

4.000,00

75412 § 4210

Zakup wyposażenia do OSP

5.000,00

75405 § 3000

Zmniejszenie wpłat na fundusz celowy policji

5.000,00

Dz. 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.000,00

75647 § 4100

Zmniejszenie prowizji za inkaso podatków i opłat

4.000,00

Dz. 851

Ochrona zdrowia

8.000,00

40.000,00

85111 § 6210

Zmniejszenie dotacji na remont ośrodków zdrowia

40.000,00

85195 § 4280

Wydatki na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy

8.000,00

Dz. 852

Pomoc społeczna

9.000,00

5.000,00

85219 § 4300

Opłata za przesyłki listów

4.000,00

85295 § 4210

Zakup wyposażenia do punktu wydawania posiłków

5.000,00

85295 § 3110

Zmniejszenie wydatków na zasiłki na dożywianie

5.000,00

Dz. 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15.000,00

85415 § 3240

Stypendia dla uczniów o charakterze pomocy materialnej

15.000,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.162,00

12.300,00

2.000,00

97.771,00

90003 § 4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

90003 § 4430

Różne opłaty i składki

2.000,00

90003 § 4580

Odsetki z decyzji za zanieczyszczanie środowiska

40

90003 § 4600

Wydatki na opłacenie kary za przekroczenie dopuszczalnych norm


8.122,00

90004 § 6057

Wydatki na zagospodarowanie centrum wsi Szpakowo przesunięte na rok 2012

97.771,00

90004 § 6059

Wydatki za opracowanie dokumentacji zagospodarowania centrum wsi Dolistowo ze środków własnych gminy


12.300,00

90095 § 4260

Opłata za energię elektryczną przepompowni

15.000,00

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50.000,00

92109 § 6059

Wydatki ze środków własnych gminy na sfinansowanie prac dodatkowych przy modernizacji klubów we wsiach Mikicin, Dolistowo, Jaświły, Rutkowskie Duże i Bobrówka

50.000,00

Dz. 926

Kultura fizyczna i sport

4.000,00

92601 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00

Ogółem

61.712,00

2.363.769,00

104.116,00

137.771,00

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Budżet gminy na 2011 rok - zbiorczo

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. zak.

Wartość kosztorysowa zadania

Dotychczas poniesione wydatki do końca 2010r.

Środki wynikające z planu na 2011r. ogółem

w tym

Wydatki planowane do ponies. w latach przyszłych

Środki własne budżetu

Środki z funduszy celowych WFOŚiGW

Środki pozyskanez PROW 2007 - 2013

Inne źródła, kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach, dz. 010, rozdz. 01010


2010/2011


5.802.472,00


56.300,00


5.746.172,00


2.300.653


-


3.445.519


-


--

2. Modernizacja budynków ośrodków kultury wraz z zagosp. placów w miejscow. Bobrówka, Jaświły i Rutkowskie Duże - w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz.921, rozdz. 921092011410.608,60410.608,63182.060,63-228.548,00-

3. Modernizacja budynku ośrodka kultury wraz z zagospodarowaniem placu we wsi Dolistowo Stare I - w ramach PROW na lata 2007 -2013 - Dz. 921, rozdz. 92109


2011


182.881,77


182.881,77


95.657,77


87.224,00


4. Spłata za zakup oczyszcz. ściek. we wsi Dolistowo Nowe Dz. 010, rozdz. 010102006/2013383.790,00250.000,0050.000,0050.000,00---83.790,00

5. Rozbudowa i adaptacja budynku szkolnego na pomieszczenia wiejskiego ośrodka kultury we wsi Mikicin I, Dz. 921, rozdz. 92109


2011


253.118,53


9.577,00


243.541,53


110.839,53


132.702,00


-


-

6. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Dolistowo Nowe, Dz. 600, rozdz. 60016


2011


58.217,00


-


58.217,00


58.217,00


-


-


-


-

7. Budowa dodatk.ośw.ulicy w Brzozowej oraz proj. Przebudowy oświetl.ulicznego
7a. Modernizacja oświetleniaulicznego na energooszczędne w Gminie Jaświły
Dz. 900, rozdz. 90015


2011

2011


15.000,00

232.675,43


-


15.000,00

232.675,43


15.000,00

36.135,43


-

-


-

-


-

196.540,00 poż.WFOŚiGW,


-

8. Zakup kserokopiarki do GOPS Jaświły
Dz. 852, rozdz. 85219


2011


4.000,00


-


4.000,00


4.000,00


-


-


-


-

9. Zakup zbiornika na wodę do samochodu OSP i drabiny
Dz. 754, rozdz. 75412


2011


11.584,00


-


11.584,00


11.584,00


-


-


-


10. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo Dz. 900, rozdz. 90004


2011/2012


160.346,00


-


-


-


-


-


-


160.346,00

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaświły Dz. 900, rozdz. 90019


2011


76.421,00


-


76.421,00


-

76.421,00 - dotacja z WFOŚiGW


-

12. Zakup działek pod budowę drogi gminnej
Dz. 700, rozdz. 70005


2011


16.000,00


16.000,00


16.000,00

13. Zakup przyczepki do samochodu służbowego UG
Dz. 750, rozdz. 75023


2011


5.340,00


-


5.340,00


5.340,00

14. Projekt zagospodarowania centrum wsi Dolistowo Dz.900, rozdz. 90004

2011

600,00

-

600,00

600,00

15. Zakup ciągnika do koszenia trawy Dz. 801, rozdz. 80101 § 6060

2011

9.000,00

-

9.000,00

9.000,00

RAZEM

7.622.054,36

315.877,00

7.062.041,36

2.895.087,36

76.421,00

3.893.993,00

196.540,00

244.136,00

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/63/11
Rady Gminy Jaświły
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Budżet gminy na 2011 rok - zbiorczo

Wyszczególnienie

Kwota zł

Wyszczególnienie

Kwota zł

I. Dochody ogółem,
w tym:

14.590.787,76

III. Wydatki ogółem,
w tym:

20.971.269,97

1. dochody bieżące

13.836.777,21

1. wydatki bieżące

13.820.642,61

2. dochody majątkowe

754.010,55

2. wydatki majątkowe

7.150.627,36

II. Przychody,
w tym:

6.771.107,21

IV. Rozchody,
w tym:

390.625,00

1. z wolnych środków z lat ubiegłych jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie planowanego deficytu - 238.423,21 zł629.048,21

1. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego


390.625,00

2. z pożyczki z WFOŚiGW

196.540,00

3. z kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w tym z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków PROW 2007-2013 w kwocie 3.445.519 zł


5.945.519,00

Razem I + II

21.361.894,97

Razem III + IV

21.361.894,97

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2011 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.380.482,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6.142.059,00 zł, w tym z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.445.519 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 238.423,21 zł.

II. Pozostała kwota przychodów z wolnych środków w wysokości łącznej 390.625,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama