reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Zawady

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawady na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit."d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, zm.: Dz.U. z 20010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 992 001 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 10 884 694 zł

2) majątkowe w wysokości 3 107 307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13 044 155 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 8 590 297 zł,

2) majątkowe w wysokości 4 453 858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 947 846 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 933 065 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 14 781 zł,

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 947 846,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie 33 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145 443,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 43 118,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł i wydatki w kwocie 8 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 221 601 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla;

1) sołectwa Cibory Gałeckie kwotę 9 846 zł,

2) sołectwa Cibory-Chrzczony, Cibory-Marki, Cibory-Krupy kwotę 7 963 zł,

3) sołectwa Cibory-Witki kwotę 6 026 zł,

4) sołectwa Cibory Kołaczki kwotę 5 972 zł,

5) sołectwa Góra Strękowa kwotę 6 506 zł,

6) sołectwa Konopki Klimki kwotę 7 505 zł,

7) sołectwa Konopki Pokrzywnica kwotę 11 325 zł,

8) sołectwa Krzewo-Plebanki kwotę 6 106 zł,

9) sołectwa Kurpiki kwotę 7 263 zł,

10) sołectwa Łaś Toczyłowo kwotę 11 890 zł,

11) sołectwa Maliszewo-Łynki kwotę 7 747 zł,

12) sołectwa Maliszewo-Perkusy kwotę 9 065 zł,

13) sołectwa Nowe Chlebiotki kwotę 9 630 zł,

14) sołectwa Nowe Grabowo kwotę 7 425 zł,

15) sołectwa Nowe Krzewo kwotę 7 290 zł,

16) sołectwa Rudniki kwotę 9 308 zł,

17) sołectwa Stare Grabowo kwotę 7 371 zł,

18) sołectwa Stare Krzewo kwotę 6 940 zł,

19) sołectwa Strękowa Góra kwotę 9 361 zł,

20) sołectwa Targonie Krytuły kwotę 7 936 zł,

21) sołectwa Targonie Wielkie kwotę 11 244 zł,

22) sołectwa Targonie Wity kwotę 8 393 zł,

23) sołectwa Wieczorki, Stare Chlebiotki kwotę 7 559 zł,

24) sołectwa Zawady kolonia kwotę 9 173 zł,

25) sołectwa Zawady Stare kwotę 13 665 zł,

26) sołectwa Zawady Borysówka kwotę 9 092 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu finansowego - w kwocie 700.000 zł;

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

d) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

e) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

f) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XI/97/11
Rady Gminy Zawady
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tytuł
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama