reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/94/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 1 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 202000zł zgodnie z §6 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 215000 zł zgodnie z §7 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13000zł zgodnie z §8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17530119zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15641463zł

- dochody majątkowe w wysokości 1888656zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 18931124zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14613019zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4318105zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241987zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 241987zł) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1642992zł zostanie pokryty kredytem zaciągniętym w związku z umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 202000zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

758

75814

0970
własne

197000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki niewykorzystane z planowanych wydatków niewygasających roku 2011

900

90001

0970
własne

5000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z dochodów roku ubiegłego w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

Razem

202000

W związku z Uchwałą nr Nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2011 roku, środki finansowe przekazuje się na dochody budżetu 2012 roku.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 215000zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

010

01010

6050
Własne

197000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją dokumentacji na wodociągowanie

754

75412

6060
własne

10000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z planowanym zakupem samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej

754

75495

6050
własne

3000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do realizacji projektu pn. "System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych"

900

90001

4610
własne

5000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na koszty postępowań sądowych

Razem

215000

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13000zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

750

75023

4300
własne

3000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług w ramach planu urzędu miejskiego

754

75412

4210
własne

10000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w OSP

Razem

13000

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych : dochody 27796zł, wydatki 27796zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 1 lutego 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Dokumentacja na wykonanie wodociągowania na terenie gminy Goniądz

197000

197000

197000

Urząd Miejski w Goniądzu

2

600

60016

6050

1.Przebudowa chodników przy drogach gminnych

25000

25 000

25000

Urząd Miejski w Goniądzu

2.Dokumentacja i wstępne projekty podziału działek na drogi gminne

50000

50000

50000

Urząd Miejski w Goniądzu

3

754

75495

6057 6059 6050

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych (planowana realizacja projektu

1935932

1935932

292940

1642992

Urząd Miejski w Goniądzu

4

900

90001

6050

Budowa poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków (dokumentacja i wykonawstwo)

110000

110000

110000

Urząd Miejski w Goniądzu

5

900

90001

6059 6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz

1623058

1623058

146472

486917

989669

Urząd Miejski w Goniądzu

6

900

90001

6050

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Goniądz (dokumentacja)

10000

10000

10000

Urząd Miejski w Goniądzu

7

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Nadbiebrzańskiej w Goniądzu oraz we wsi Szafranki i Wroceń (dokumentacja i wykonawstwo)

25000

25 000

25000

Urząd Miejski w Goniądzu

8

921

92109

6057 6059

Remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz wraz z wyposażeniem

121241

121241

66241

55000

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

4 097 231

4 097 231

922653

1642992

486 917

1044669

1. poz.3 - Planowane zadanie do realizacji w 2012 roku oraz zaciągnięcie kredytu, wydatki zostaną zrefundowane ze środkow UE w 2013 roku

2. poz.5 - Planowane zadanie do realizacji w 2012 roku z udziałem mieszkanców Gminy w wysokości 486917zł , udziałem Gminy w wysokości 146472 zł oraz dofinansowaniem

w wysokości 989669zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

3. poz.8. Planowane do realizacji w 2012 roku zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w wysokości 55000zł z PROW oraz ze środków własnych w wysokości 66241zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 1 lutego 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Plan dochodów na 2012r.

Nazwa jednostki

§0690

§0750

§0830

§0920

§0960

Razem

SP Goniądz

120

8000

9900

100

3050

21170

SP Downary

0

0

500

100

256

856

SP Wroceń

0

0

400

100

200

700

SP Klewianka

0

0

400

100

970

1470

Rozdz. 80101

120

8000

11200

400

4476

24196

Gimnazjum

100

0

0

0

2400

2500

Przedszkole

0

0

0

0

1100

1100

RAZEM

220

8000

11200

400

7976

27796

Plan wydatków na 2012r.

Nazwa jednostki

§4210

§4240

§4270

§4300

Razem

BO

BZ

SP Goniądz

13000

7000

0

1170

21170

0

0

SP Downary

500

0

356

0

856

0

0

SP Wroceń

700

0

0

0

700

0

0

SP Klewianka

360

470

190

450

1470

0

0

Rozdz. 80101

14560

7470

546

1 620

24196

0

0

Gimnazjum

0

2500

0

0

2 500

0

0

Przedszkole

0

1100

0

0

1 100

0

0

RAZEM

14560

11070

546

1620

27796

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama