reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/123/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618,z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 ,Nr 148, poz. 991, Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć:

a) przedszkole ogólnodostępne,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę- należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.).

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust.1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 3. 1. Rodzice wnoszą opłatę za świadczenia realizowane w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmujące
w szczególności:

1) realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspierania indywidualnych zainteresowań;

2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;

3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów.

2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust.1 realizowanych w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin dziennie, za jedno dziecko w wysokości 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń powyżej 5 godzin dziennie, o których mowa w ust. 1, w wysokości 0,2% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłata ta nie dotyczy trzeciego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny.

4. W przypadku zadeklarowania przez rodzica, iż dziecko będzie korzystało tylko z usług, o których mowa w § 2 ust. 1, a korzystającego także z usług ponad minimum programowe - za każdą rozpoczętą godzinę ustala się opłatę w wysokości 0,2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5. Opłata, o której mowa w ust. 2 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 2 - 4 nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.

7. W przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w ust. 2 nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej leczeniem sanatoryjnym oraz szpitalnym. W takim wypadku opłata zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.

§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 3, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem, a rodzicem dziecka, która określi w szczególności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat.

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2 - 4 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Wójtem Gminy na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała NR VIII/72/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 207, poz.2516 ).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama