reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.36.2012.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 13 lutego 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281)

stwierdzam nieważność

§ 3 ust. 7 uchwały NR XIII/123/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Uzasadnienie

W dniu 26 stycznia 2012 r. Rada Gminy Juchnowiec Kościelny podjęła uchwałę NR XIII/123/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny, która w dniu 6 lutego 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż § 3 ust. 7 przedmiotowej uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 7 lutego 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jego nieważności.

Rada Gminy Juchnowiec Kościelny w § 3 ust. 7 badanej uchwały postanowiła:" W przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w ust. 2 nie podlega zwrotowi , za wyjątkiem nieobecności spowodowanej leczeniem sanatoryjnym oraz szpitalnym. W takim wypadku opłata zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności".

W ocenie organu nadzoru taka regulacja nie znajduje umocowania w przepisach prawa. Dla oceny powyższej kwestii, istotne znaczenie ma art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), który upoważnia radę gminy do ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem postanowień art. 6 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. W tym ostatnim przepisie ustawodawca określił, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które między innymi prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wyżej wymieniona opłata stanowi instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność, pobieraną w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Tym samym opłata stanowi swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 września 2008 r., Sygn. akt III SA/Wr 358/08).

Wprowadzenie przez Radę Gminy zapisu, iż w przypadku nieobecności dziecka opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej leczeniem sanatoryjnym oraz szpitalnym, stanowi wprost naruszenie zasady ekwiwalentności, jak również sugeruje o stałym jej charakterze, czyli uniezależnionym od faktycznego korzystania z poszczególnych usług. Znamienne w tym zakresie jest stanowisko orzecznictwa sądowoadministracyjnego, (wyrażone między innymi w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 marca 2011 r., Sygn. akt II SA/Go 69/11, i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 października 2009 r., Sygn. akt. II SA/Bd 591/09), potwierdzające tezę o kompetencji rady gminy do ustalenia opłaty, której istotną cechą jest ekwiwalentność, czyli zapłaty za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.

W zakresie kompetencyjnym wynikającym wprost z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty nie mieści się prawo do decydowania kiedy opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Rodzice są bowiem zobowiązani do ponoszenia opłaty, za te świadczenia, z których korzystają ich dzieci, a kryterium zróżnicowania, czy opłata jest pobierana, czy nie, powinien być fakt skorzystania lub nie skorzystania przez dziecko ze świadczeń." (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2008 r., Sygn. akt III SA/Wr 149/08).

Należy również zwrócić uwagę fakt, że brak możliwości obniżenia i zwrotu opłaty za udzielane świadczenia przedszkolne w niewątpliwy sposób dyskryminuje rodziców dzieci, którzy zobowiązani są ponosić opłaty w sytuacji, gdy dziecko nie uczestniczy w zajęciach. Brak świadczenia ze strony gminy (przedszkola) i pobieranie opłaty od rodziców nieobecnych dzieci narusza, zdaniem organu nadzoru, zasadę ekwiwalentności świadczeń. Żądanie więc opłaty w przypadku braku świadczenia usługi ze strony przedszkola, spowodowanej nieobecnością dziecka, jest prawnie nieuzasadnione.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że Rada Gminy Juchnowiec Kościelnym ustalając, brzmienie § 3 ust. 7 kwestionowanej uchwały, dokonała powyższego sprzeczniez art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, tym samym w sposób istotny naruszyła prawo.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie nieważności § 3 ust. 7 uchwały NR XIII/123/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Gminy Juchnowiec Kościelny

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama