reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/12 Starosty Kolneńskiego

z dnia 16 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r

przedkładane Radzie Powiatu - zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art.38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Nowy skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołany został przez Starostę Kolneńskiego zarządzeniem Nr 4/2011 z dnia 10 lutego 2011r na okres nastepnej trzyletniej kadencji 2011-2014r.

1. W skład komisji wchodzą nastepujący członkowie:

1) radni delegowani przez Radę Powiatu Kolneńskiego :

a) Wiesław Dąbrowski

b) Marek Samul

2) przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie:

a) Marian Krysiak - Komendant Powiatowy Policji

b) Andrzej Prusiński - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

3) osoby powołane przez starostę :

a) Mieczysław Kowalewski - Sekretarz Powiatu

b) Edward Wysocki - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

c) Jerzy Bielawski - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

2. W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Rejonowy - Dariusz Dziemianko (wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Łomży).

3. Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym powołano:

a) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie - Lecha Kowalczyka,

b) Zbigniewa Kiełczewskiego - Komendanta Straży Miejskiej w Kolnie.

W ramach ustawowych zadań i kompetencji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2011roku realizowała zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W tym okresie komisja zbierała się trzy razy.

Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się dnia 18 marca 2011roku.

Na tym posiedzeniu zapoznano obecnych z regulaminem i uregulowaniami prawnymi związanymi z zadaniami komisji bezpieczeństwa i porządku.

Następnie dyskutowano nad opracowaniem powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W tym temacie głos zabrali Panowie: Dariusz Dziemianko- Prokurator Rejonowy, Marek Samul- Radny Powiatu i Andrzej Prusiński - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Policji . W swoich wystąpieniach uzasadniali, że podobne plany o tej tematyce występują prawie w każdej straży, policji czy innej służbie, a dublowanie tych planów mija się z celem. Po wnikliwej dyskusji jednogłośnie podjęto decyzję o odstąpieniu sporządzania takowego programu.

W podsumowaniu tego tematu przewodniczący nadmienił, że na koniec każdego roku wszystkie inspekcje i straże powiatowe składają Radzie Powiatu informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego za rok bieżący.

Następnie, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej, Naczelnik Wydz. Prewencji i Ruchu Drogowego Policji oraz Prokurator Rejonowy zreferowali stan bezpieczeństwa za okres bieżącego roku.

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi w wyniku nielegalnego poboru kruszywa na szeroką skalę w miejscowości Kąty, (gm. Kolno), Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Pani Katarzyna Obrycka przedstawiła informację w tej sprawie. Po omówieniu tego tematu i pokazaniu zdjęć z obszaru nielegalnego poboru - nadmieniła, że tą sprawą zajęła się Policja w Kolnie a efektem końcowym będzie sprawa karna w stosunku do osoby zajmującej się tym procederem.

W dalszej części posiedzenia Pan Marek Samul - Radny Powiatu zapytał jakie są formy ostrzegania ludności w naszym powiecie w aspekcie zagrożeń radiacyjnych mając na uwadze niedawne trzęsienie ziemi i tsunami z dnia 11 marca br. co następstwem była awaria w elektrowni atomowej w Fukushima w Japonii.

Pan Edward Wysocki - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych omówił jak działa powiatowy system ostrzegania ludności (SWO) i system wykrywania i alarmowania (SWA). W podsumowaniu nadmienił, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku posiada procedury i potencjał w kierunku ostrzegania ludności o tego rodzaju zagrożeniach. Na bieżąco jest prowadzony monitoring w starostwie w zakresie wysokości dawki promieniowania radioaktywnego. Nadmienił, że w ubiegłym roku w tym kierunku przeprowadzano w powiecie kolneńskim praktyczne ćwiczenia pod kryptonimem "Stabilny jod" w ramach wojewódzkiego treningu "PODLASIE 10"

Mając na uwadze szczyt okresu wakacyjnego, w dniu 21 lipca 2011r. komisja bezpieczeństwa w skróconym składzie dokonała lustracji-przeglądu miejsc powszechnie uważanych za kąpieliska. Celem lustracji było zminimalizowanie niepożądanych zdarzeń związanych z wypoczynkiem w okresie wakacji dzieci i młodzieży nad wodami. W większości kontrolowanych miejscach dzikich kąpielisk brak było oznakowania o zakazie kąpieli. Tylko zbiornik retencyjny w Dzieżbi, był oznakowany tablicą informującą o zakazie kąpieli, a zalew w Stawiskach oznakowany był tablicą informującą o miejscu do kąpieli. Kąpielisko było nie strzeżone. Jakość wody w tym zalewie jest kontrolowana okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kolnie.

Mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, w dniu 14 kwietnia 2011r. Przewodniczący Komisji wystosował pismo do wszystkich burmistrzów i wójtów w powiecie kolneńskim celem dokonania oceny stanu zabezpieczenia kąpielisk na terenach gmin.

Celem minimalizacji tych zagrożeń starosta wystąpił dodatkowo w dniu 26 maja 2011r. z apelem do samorządów, jednostek oświatowych oraz policji i straży pożarnej celem podjęcia działań w kierunku poprawy bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Nie należy lekceważyć nawet małych akwenów z których korzystają okoliczni mieszkańcy a szczególnie młodzież, podkreślił Pan starosta w swym wystąpieniu.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011r komisja bezpieczeństwa zajmowała się oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz opiniowaniem pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży. Wzorem lat ubiegłych, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, omawiano sprawy bezpieczeństwa ludzi bezdomnych, samotnych i innych, którzy z uwagi na różne uwarunkowania mogą znaleźć się w warunkach zagrażających życiu. Dyskutowano nad formami pomocy tym osobom.

Na tym posiedzeniu poza ustawowym składem uczestniczyli także zaproszeni przez Pana Starostę kierownicy/dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej z powiatu kolneńskiego

Przewodniczący Komisji podkreślił, że zima jest zawsze okresem najtrudniejszym dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością . Zima jest ciężka także dla innych osób, którzy z różnych przyczyn znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Pan Starosta zwrócił się z apelem do obecnych o zintensyfikowanie działań mających na celu objęcie wszechstronną pomocą takich osób. Dołóżmy zatem wszyscy starań, aby pomóc przetrwać im ten trudny czas, podkreślił Pan Starosta kończąc swoje wystąpienie.

Dalej w/g kolejności stan bezpieczeństwa w powiecie zreferowali:

1. Pan Marian Krysiak - Komendant Policji w Kolnie zreferował stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolneńskiego za okres 10-ciu miesięcy 2011roku. Dalej omówił działania jakie podejmuje policja na rzecz osób potrzebujących pomocy w zbliżającym się okresie zimowym w tym osób bezdomnych. Reasumując podkreślił, że stan bezpieczeństwa w powiecie kolneńskim jest zadowalający a wykrywalność przestępstw jest na bardzo wysokim poziomie w skali województwa.

2. Pani Urszula Gołębiewska - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie - przedstawiła informację na temat stanu sanitarnego na terenie powiatu kolneńskiego za okres bieżącego roku oraz omówiła zakres prowadzonej działalności w zapobieganiu chorób zakaźnych.

W podsumowaniu Pani Gołębiewska podkreśliła, że podejmowane i realizowane na szeroką skalę działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kolnie, przyczyniły się do poprawy stanu bezpieczeństwa sanitarnego.

3. Pan Lech Kowalczyk - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa ochrony p. pożarowej i podejmowanych działaniach ratowniczych za okres bieżącego roku.

Omawiając tą tematykę nadmienił, że ogólna ilość zdarzeń do 17 listopada 2011r. w porównaniu do całego 2010r. uległa zmniejszeniu o 657 zdarzeń, dotyczących przeważnie miejscowych zagrożeń.

4. Pan Dariusz Dziemianko - Prokurator Rejonowy w Kolnie przedstawi informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolneńskiego w zakresie realizacji zadań ustawowych prokuratury.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej zreferowali temat pomocy osobom bezdomnym i innym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w zbliżającym się okresie zimowym.

1. 1 Pan Krzysztof Sobieski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. Nadmienił, że Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie podejmuje w tej kwestii następujące działania:

- pomoc doraźna obejmująca udzielanie informacji na temat placówek, w których można znaleźć nocleg, otrzymać ciepły posiłek i niezbędną odzież (bezpłatna infolinia, adresy stron internetowych),

- wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych,

- prowadzenie interwencji kryzysowej,

- możliwość zorganizowania i udzielenia bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego,

- udzielanie szeroko rozumianej pomocy socjalnej,

- pomoc psychologiczno- terapeutyczna,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, odbudowywaniu więzów rodzinnych i powrocie do rodziny,

- w sytuacji wyjątkowej udzielenie natychmiastowego schronienia.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dysponuje 10 miejscami noclegowymi, pomieszczeniem do przygotowania ciepłego posiłku oraz dwiema łazienkami z natryskami.

2. Pani Izabela Łoszewska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach w swym wystąpieniu nadmieniła, że OPS czyni wszelkie działania pomocowe umożliwiające ochronę osób i rodzin pozbawionych dostatecznego zabezpieczenia na okres zimy.

3. Pani Krystyna Kajko - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie reasumując powiedziała, że GOPS udziela pomocy zarówno finansowej jak i rzeczowej, w miarę posiadanych środków.

4. Pani Zofia Sowul - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie między innymi powiedziała, że OPS w Grabowie udziela pomocy pieniężnej i rzeczowej w celu zminimalizowania negatywnych skutków okresu zimowego.

5. Pani Barbara Duchnowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku powiedziała, że na terenie gminy M. Płock nie ma osób bezdomnych. Natomiast jest spora grupa osób, starszych, niezaradnych życiowo i o bardzo niskich dochodach, które mogą znaleźć się w warunkach zagrażających życiu w okresie zimowym. OPS podejmie maksimum starań w kierunku udzielenia wsparcia i pomocy takim osobom.

W podsumowaniu mego sprawozdania jako przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku uważam, że działania komisji w sferze bezpieczeństwa na szczeblu powiatu i zwierzchnictwa starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami są działaniami dublującymi się.

Gwarancją efektywnej współpracy na tym poziomie i w tym zakresie będzie dalsza kontynuacja współdziałania wszystkich służb inspekcji i straży mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznegow naszym powiecie.

Przewodniczący Komisji


Henryk Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama