reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.37.2012.AŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 lutego 2012r.

stwierdzające nieważności uchwały Nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi przy "cukrowni" położonej na działkach o nr geod.: 102/3, 1/6, 14/4 i 211/2 do kategorii drogi gminnej


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. Nr 149, poz. 887)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi przy "cukrowni" położonej na działkach o nr geod.: 102/3, 1/6, 14/4 i 211/2 do kategorii drogi gminnej.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 stycznia 2012 r. Rada Miejska w Łapach podjęła uchwałę Nr XX/196/12 w sprawie zaliczenia drogi przy "cukrowni" położonej na działkach o nr geod.: 102/3, 1/6, 14/4 i 211/2 do kategorii drogi gminnej, która w dniu 27 stycznia 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem art. 7 ust. 2 w związku z art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), co stanowiło podstawę do wszczęcia w dniu 8 lutego 2012 r. postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Mocą przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Łapach postanowiła o zaliczeniu drogi położonej na działkach o nr geod. 102/3, 1/6, 14/4 i 211/2 do kategorii drogi gminnej.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały, wskazaną przez Radę Miejską stanowił art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, upoważniający organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do zaliczenia do dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych (ust. 1). Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (ust.2).

W wyniku dokonanej oceny uchwały w aspekcie jej zgodności z prawem organ nadzoru stwierdził, że Rada Miejska w Łapach podejmując przedmiotową uchwałę w sposób istotny naruszyła regulacje zawarte w art. 7 ust. 2 w związku z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, bowiem Gmina nie posiadała prawa własności do nieruchomości gruntowych, po których droga zaliczona do kategorii drogi gminnej przebiega.

Konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których droga taka przebiega (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 156/11).

Powyższe stwierdzenie wynika również z przepisu art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, w świetle którego drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Stanowisko w kwestii prawa własności drogi zaliczanej do dróg gminnych zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 maja 2009 r., sygn.akt I OSK 148/09, orzekając, że droga, która nie jest własnością gminy nie może być drogą gminną i z tego powodu nie może być też zaliczona do dróg gminnych a dodatkowo uchwała o zaliczeniu drogi do drogi publicznej powinna być poprzedzona czynnościami zmierzającymi do przejęcia własności drogi przez podmiot publicznoprawny, a nie odwrotnie.

Tymczasem, jak wynika z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza Łap przesłanych za pismem Nr N.680.4.2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Gmina Łapy nabyła od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu prawo użytkowania wieczystego ustalone do dnia 14 marca 2090 roku nieruchomości gruntowej, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury oraz we wsi Łapy-Dębowina, Łapy-Łynki i Łapy-Szołajdy, składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 211/2, 1/6, 102/3 i 14/4 o łącznej powierzchni 1,121 ha.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić iż, Rada Miejska w Łapach zaliczając drogę przy "cukrowni" położoną na działkach o nr geod.: 102/3, 1/6, 14/4 i 211/2 do kategorii drogi gminnej, działała w sposób niezgodny z prawem.

W związku z powyższym, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/196/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi przy "cukrowni" położonej na działkach o nr geod.: 102/3, 1/6, 14/4 i 211/2 do kategorii drogi gminnej, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje:

Rada Miejska w Łapach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama