Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Sejneńskiego

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560)

§ 1. Starosta Sejneński ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Sejneńskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym w zakresie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiat.

§ 2. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. W zgłoszeniu należy podać:

- nazwę organizacji pozarządowej lub fundacji, gminy, instytucji dokonującej zgłoszenia;

- imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania i nr telefonu;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład rady oraz na przetwarzanie danych osobowych;

- zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni przedstawiciele zgłaszającego.

§ 3. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z uzasadnieniem przedstawionej kandydatury należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny.

§ 4. Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób.

§ 5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

§ 6. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


Andrzej Szturgulewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe