reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Zbójna

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbójna na 2011 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 635, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegajacych na:

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 17 499,00 zł,

2) Zmniejszenieniu planu dochodów o kwotę 13 815,00 zł

3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 83 130,00 zł,

4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 79 446,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 15 544 022,00 zł,

3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16 555 782,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Jan Gawrych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Rodzaj: Porozumienia z AR

Razem:

1 344 714,00

0,00

1 344 714,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

1 735 672,00

0,00

1 735 672,00

Rodzaj: Porozumienia

Razem:

6 000,00

0,00

6 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

22,00

22,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

22,00

22,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

22,00

22,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 107 515,00

30,00

1 107 545,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 107 515,00

30,00

1 107 545,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

30,00

30,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 145 495,00

0,00

2 145 495,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 126 272,00

12 855,00

1 139 127,00

0310

Podatek od nieruchomości

324 447,00

6 527,00

330 974,00

0320

Podatek rolny

587,00

110,00

697,00

0330

Podatek leśny

182 523,00

6 207,00

188 730,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

11,00

11,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

326 607,00

- 12 855,00

313 752,00

0310

Podatek od nieruchomości

191 538,00

- 13 815,00

177 723,00

0330

Podatek leśny

38 236,00

960,00

39 196,00

852

Pomoc społeczna

4 240,00

1 698,00

5 938,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 000,00

428,00

3 428,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3 000,00

428,00

3 428,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

40,00

1 270,00

1 310,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

40,00

1 270,00

1 310,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20,00

1 934,00

1 954,00

90095

Pozostała działalność

0,00

1 934,00

1 934,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 934,00

1 934,00

Razem:

10 539 626,00

3 684,00

10 543 310,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

1 914 326,00

0,00

1 914 326,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Gminy Zbójna
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2011 r.

Rodzaj: Porozumienia z AR

Razem:

1 344 714,00

0,00

1 344 714,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

1 088 566,00

0,00

1 088 566,00

Rodzaj: Porozumienia

Razem:

12 813,00

0,00

12 813,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 226 581,00

- 72 596,00

2 153 985,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 226 581,00

- 72 596,00

2 153 985,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000,00

- 20 000,00

50 000,00

4270

Zakup usług remontowych

241 000,00

- 52 596,00

188 404,00

630

Turystyka

113 203,00

- 5 480,00

107 723,00

63095

Pozostała działalność

113 203,00

- 5 480,00

107 723,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12 000,00

- 5 480,00

6 520,00

750

Administracja publiczna

1 812 705,00

55 649,00

1 868 354,00

75011

Urzędy wojewódzkie

32 353,00

2 696,00

35 049,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 595,00

1 454,00

23 049,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 600,00

1 130,00

2 730,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

112,00

412,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 700 683,00

52 953,00

1 753 636,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 022 477,00

30 650,00

1 053 127,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

155 700,00

19 065,00

174 765,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 108,00

3 238,00

28 346,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

149 302,00

1 978,00

151 280,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

116 242,00

1 978,00

118 220,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 057,00

877,00

34 934,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 220,00

560,00

5 780,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

300,00

541,00

841,00

801

Oświata i wychowanie

5 447 389,00

6 480,00

5 453 869,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

351 754,00

6 480,00

358 234,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

133 172,00

3 338,00

136 510,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 600,00

2 750,00

23 350,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 271,00

392,00

3 663,00

851

Ochrona zdrowia

37 062,00

495,00

37 557,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

34 062,00

495,00

34 557,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 087,00

359,00

14 446,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 350,00

126,00

2 476,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

77,00

10,00

87,00

852

Pomoc społeczna

350 880,00

1 280,00

352 160,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 109,00

1 280,00

2 389,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 280,00

1 280,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

166 991,00

- 1 300,00

165 691,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 500,00

- 1 300,00

4 200,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

19 280,00

1 300,00

20 580,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 300,00

1 300,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

453 243,00

10 678,00

463 921,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

42 834,00

493,00

43 327,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 853,00

285,00

12 138,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 800,00

278,00

2 078,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

70,00

- 70,00

0,00

90095

Pozostała działalność

95 897,00

10 185,00

106 082,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59 213,00

5 365,00

64 578,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 025,00

4 161,00

13 186,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 465,00

659,00

2 124,00

926

Kultura fizyczna

54 934,00

5 200,00

60 134,00

92601

Obiekty sportowe

31 496,00

5 200,00

36 696,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 540,00

4 500,00

23 040,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 800,00

500,00

3 300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

456,00

200,00

656,00

Razem:

12 191 679,00

3 684,00

12 195 363,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

1 914 326,00

0,00

1 914 326,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama