reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Zbójna

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz.U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 635, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegajacych na:

1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 110 655,00 zł,

2) Zmniejszenieniu planu dochodów o kwotę 110 303,00 zł

3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 48 352,00 zł,

4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48 000,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 15 675 436,00 zł,

3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16 687 196,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr V/27/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2011 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Jan Gawrych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Zbójna na 2011 rok

Rodzaj: Porozumienia z AR

Razem:

1 348 714,00

0,00

1 348 714,00

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

264 364,00

0,00

264 364,00

80101

Szkoły podstawowe

146 200,00

110 303,00

256 503,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

146 200,00

110 303,00

256 503,00

80110

Gimnazja

118 164,00

- 110 303,00

7 861,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

118 164,00

- 110 303,00

7 861,00

Razem:

1 735 672,00

0,00

1 735 672,00

Rodzaj: Porozumienia

Razem:

6 000,00

0,00

6 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

267,00

267,00

01041

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

0,00

267,00

267,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

267,00

267,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 145 495,00

85,00

2 145 580,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 139 127,00

85,00

1 139 212,00

0340

Podatek od środków transportowych

715,00

85,00

800,00

Razem:

10 543 310,00

352,00

10 543 662,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

2 041 388,00

0,00

2 041 388,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2011 rok

Rodzaj: Porozumienia z AR

Razem:

1 348 714,00

0,00

1 348 714,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

1 088 566,00

0,00

1 088 566,00

Rodzaj: Porozumienia

Razem:

12 813,00

0,00

12 813,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

184 820,00

- 48 000,00

136 820,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

175 000,00

- 48 000,00

127 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

175 000,00

- 48 000,00

127 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 453 869,00

37 930,00

5 491 799,00

80101

Szkoły podstawowe

2 919 409,00

31 940,00

2 951 349,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 593 765,00

25 500,00

1 619 265,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

289 887,00

4 960,00

294 847,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

46 970,00

1 480,00

48 450,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

429 103,00

5 990,00

435 093,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

291 148,00

5 000,00

296 148,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

53 578,00

695,00

54 273,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 422,00

295,00

6 717,00

852

Pomoc społeczna

352 160,00

9 600,00

361 760,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

45 000,00

600,00

45 600,00

3110

Świadczenia społeczne

45 000,00

600,00

45 600,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

165 691,00

9 000,00

174 691,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 286,00

2 500,00

112 786,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 848,00

2 400,00

6 248,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 700,00

2 600,00

5 300,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

1 000,00

2 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700,00

500,00

1 200,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

90 681,00

822,00

91 503,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

64 589,00

822,00

65 411,00

3240

Stypendia dla uczniów

61 800,00

372,00

62 172,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

900,00

450,00

1 350,00

Razem:

12 195 363,00

352,00

12 195 715,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

2 041 388,00

0,00

2 041 388,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 czerwca 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2011

t

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

175 000,00

- 48 000,00

127 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

175 000,00

- 48 000,00

127 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

175 000,00

- 48 000,00

127 000,00

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna

35 000,00

0,00

35 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna

140 000,00

- 48 000,00

92 000,00

600

Transport i łączność

3 177 647,00

0,00

3 177 647,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 177 647,00

0,00

3 177 647,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 403 808,00

0,00

1 403 808,00

Modernizacja drogi w miejscowości Dobrylas

683 285,00

0,00

683 285,00

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dębniki

27 900,00

0,00

27 900,00

Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki(odc.I) tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II)

200 000,00

0,00

200 000,00

Przebudowa mostu w Osowcu

192 861,00

0,00

192 861,00

Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna

299 762,00

0,00

299 762,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 063 566,00

0,00

1 063 566,00

Centrum Parkowe w Zbójnej

500 000,00

0,00

500 000,00

Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry las

258 566,00

0,00

258 566,00

Przebudowa drogi gminnej Popiołki - Gawrychy

230 000,00

0,00

230 000,00

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dębniki

75 000,00

0,00

75 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

710 273,00

0,00

710 273,00

Centrum Parkowe w Zbójnej

338 238,00

0,00

338 238,00

Modernizacja drogi Kuzie-Charubin

30 000,00

0,00

30 000,00

Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry las

167 035,00

0,00

167 035,00

Przebudowa drogi gminnej Popiołki - Gawrychy

100 000,00

0,00

100 000,00

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dębniki

75 000,00

0,00

75 000,00

630

Turystyka

100 000,00

0,00

100 000,00

63095

Pozostała działalność

100 000,00

0,00

100 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

0,00

100 000,00

Rozwój sportu i turystyki

100 000,00

0,00

100 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

28 000,00

0,00

28 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

28 000,00

0,00

28 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 000,00

0,00

28 000,00

Budowa naturalnej oczyszczalni ścieków przy Domu Nauczyciela w Zbójnej

28 000,00

0,00

28 000,00

750

Administracja publiczna

120 000,00

0,00

120 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

120 000,00

0,00

120 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

0,00

120 000,00

Wymiana dachu,budowa garażu i parkingów przy Urzędzie Gminy Zbójna

120 000,00

0,00

120 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14 000,00

0,00

14 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

14 000,00

0,00

14 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

0,00

14 000,00

Zakup i montarz syrenyelektrycznej z głośnikiem szczelinowym

14 000,00

0,00

14 000,00

801

Oświata i wychowanie

369 400,00

0,00

369 400,00

80101

Szkoły podstawowe

369 400,00

0,00

369 400,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

369 400,00

0,00

369 400,00

PLAC ZABAW przy Szkole Podst. w Zbójnej

122 300,00

0,00

122 300,00

PLAC ZABAW przy Szkole Podst. w Dobrym Lesie

127 100,00

0,00

127 100,00

PLAC ZABAW przy Szkole Podst. w Kuziach

120 000,00

0,00

120 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

75 000,00

0,00

75 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

75 000,00

0,00

75 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

0,00

30 000,00

Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej

30 000,00

0,00

30 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000,00

0,00

45 000,00

Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej

45 000,00

0,00

45 000,00

926

Kultura fizyczna

7 686,00

0,00

7 686,00

92695

Pozostała działalność

7 686,00

0,00

7 686,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 100,00

0,00

4 100,00

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego usytuowanego przy boisku "ORLIK 2012"

4 100,00

0,00

4 100,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 586,00

0,00

3 586,00

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego usytuowanego przy boisku "ORLIK 2012"

3 586,00

0,00

3 586,00

Razem

4 066 733,00

- 48 000,00

4 018 733,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama