reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/51/2012 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. u . z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000zł oraz przenosi się wydatki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 19.265zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi 12.742.556zł, w tym:

a) bieżące - 12.597.169zł

b) majątkowe - 145.387zł

2) plan wydatków wynosi 13.512.660zł, w tym:

a) bieżące - 11.502.169zł

b) majątkowe - 2.010.491zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/51/2012
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 21 lutego 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2012r.


Rodzaj:

Zlecone

Dz.

Roz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 810 000,00

3 000,00

1 813 000,00

85295

Pozostała działalność

0,00

3 000,00

3 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

3 000,00

3 000,00

Razem:

1 883 868,00

3 000,00

1 886 868,00

W związku z otrzymanym pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/51/2012
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 21 lutego 2012 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2012r.


Rodzaj:

Własne

Dz.

Roz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

6 356 572,00

0,00

6 356 572,00

80110

Gimnazja

1 529 339,00

4 000,00

1 533 339,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

1 300,00

6 300,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 800,00

2 600,00

4 400,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 200,00

100,00

1 300,00

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

4 000,00

- 4 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 300,00

- 1 300,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 600,00

- 2 600,00

0,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

100,00

- 100,00

0,00

852

Pomoc społeczna

744 100,00

- 15 265,00

728 835,00

85216

Zasiłki stałe

47 754,00

- 9 754,00

38 000,00

3110

Świadczenia społeczne

47 754,00

- 9 754,00

38 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

257 966,00

- 5 511,00

252 455,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

174 339,00

- 5 511,00

168 828,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

238 051,00

15 265,00

253 316,00

90095

Pozostała działalność

4 266,00

15 265,00

19 531,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 632,00

10 138,00

11 770,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

497,00

4 000,00

4 497,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

78,00

727,00

805,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

400,00

400,00

Razem:

11 569 792,00

0,00

11 569 792,00

Rodzaj:

Zlecone

Dz.

Roz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 810 000,00

3 000,00

1 813 000,00

85295

Pozostała działalność

0,00

3 000,00

3 000,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

3 000,00

3 000,00

Razem:

1 883 868,00

3 000,00

1 886 868,00

W dziale 852, rozdziale 85295 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000zł otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W związku z likwidacją Gminnego Centrum Informacji mieszczącego się w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku przenosi się plan wydatków z rozdziału 80140 do rozdziału 80110 z przeznaczeniem na opłacenie usług monitoringu budynku Gimnazjum - 1.300zł (§ 4300), opłacenie dostępu do Internetu - 2.600zł (§ 4350) oraz na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych - 100zł (§ 4370).

Przenosi się kwotę 9.754zł z rozdziału 85216 § 3110 oraz kwotę 5.511zł z rozdziału 85219 § 4010 do działu 900, rozdziału 90095 na wynagrodzenia i pochodne (częściowo refundowane) oraz badania lekarskie pracowników zatrudnianych na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą a Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych i prac interwencyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama