reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/76/12 Rady Miasta Sejny

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012 - 2015 dla miasta Sejny

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 217, poz. 1281 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) Rada Miasta uchwała co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012 - 2015 dla miasta Sejny, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski


Załącznik Nr do Uchwały Nr XVI/76/12
Rady Miasta Sejny
z dnia 15 lutego 2012 r.

W okresie obowiązywania poprzedniego planu tj.: w latach 2008-2011, nastąpił przewidywany spadek popytu na wodę, dla przykładu popyt na wodę w roku 2011 w stosunku do 2008 spadł o blisko 6%, ilość odprowadzanych ścieków w tym samym okresie spadła o blisko 4%. Związane jest to z odejściem od ryczałtowego naliczania opłat za pobraną wodę lub odprowadzane ścieki, a wprowadzenia rozliczania pobranej wody lub odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza. Dodatkowo w ostatnich latach wzrosły opłaty za wodę i odprowadzane ścieki, co sprawia, iż zaopatrywana ludność bardziej racjonalnie gospodaruje zużyciem w/w mediów, ponadto ludność miasta rokrocznie maleje. W związku z powyższym przewiduje się również trend spadkowy popytu na wodę w latach 2012-2015, jednakże już na mniejszym poziomie. Sytuacja ta stabilizuje się, ponieważ prawie 100% odbiorców wody jest już rozliczana na podstawie wskazań wodomierzy, a jednostkowe przypadki osób jeszcze nieopomiarowanych nie mają większego wpływu na poziom poboru wody w skali całego miasta. Analogiczna sytuacja ma miejsce przy odprowadzaniu ścieków. Wprawdzie obszar miasta jest skanalizowany w 89% jednak pomimo planów dalszej rozbudowy sieci sanitarnej na terenie miasta i podłączania do sieci nowych odbiorców, ilość odprowadzanych ścieków nie zwiększy się drastycznie. Wpływ na tę sytuację ma fakt, iż tereny jeszcze nieskanalizowane, pomimo tego, że obszarowo są rozległe, posiadają małe zaludnienie. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna, często zagrodowa.

Poziom usług polegający na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Sejny będzie również stopniowo malał z uwagi na fakt, że planowana jest dalsza rozbudowa sieci sanitarnej aż do całkowitego skanalizowania miasta. Obecnie jest ono skanalizowane w 89% (udział mieszkańców mających dostęp do sieci sanitarnej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta Sejny). Natomiast można spodziewać się wzrostu zainteresowania tego typu usługami na terenie pozostałych gmin powiatu sejneńskiego, spowodowane jest to zaostrzeniem przepisów z dziedziny ochrony środowiska oraz większymi wymogami, jakie stawia Unia Europejska rolnikom w tej materii

Wartości planowane zamieszczone są w tabeli nr 1 .

Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne.

W związku z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 2006, poz. 858) Zakład Wodociągów i Kanalizacji tworzy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do roku 2015. Zadania ujęte w planie wynikają z bieżących potrzeb eksploatacyjnych, rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej oraz z zapisów zawartych w:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, (2009 r.),

- Program działania Rady Miasta Sejny na okres kadencji 2010-2014.

Analiza stanu istniejącego i powyższych dokumentów wykazała, że realizowane będą dwie główne inwestycje. Szacunkowy koszt tych zadań wyniesie ponad 10 mln zł. Nie jest to kwota możliwa do pokrycia w całości ze środków własnych Zakładu bądź z budżetu miasta, dlatego wzorem z przeprowadzonych wcześniej inwestycji, miasto Sejny będzie ubiegać się o pozyskanie niezbędnych funduszy od instytucji unijnych i proekologicznych. Poszczególne zadania inwestycyjne oraz harmonogram ich wykonania wraz z finansowaniem obrazuje tabela nr 3 .

Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Wykonanie projektu na budowę kanalizacji w ulicach: Konopnickiej, Marchlewskiego, Młynarskiej, Nowej, 11-go Listopada, Strażackiej, Słowackiego i Ogrodowej

- Środki własne - 150 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Konopnickiej, Marchlewskiego, Młynarskiej, Nowej, 11-go Listopada, Strażackiej, Słowackiego i Ogrodowej z jednoczesnym odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wybudowaniu kolektorów sanitarnych wymianą wodociągu w ulicy Strażackiej - 6.000.000,00 zł:

- Fundusze Europejskie - 75% - 4.500.000,00 zł.

- Środki własne - 25% - 1.500.000,00 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa dodatkowego ujęcia wody - 3.918.000,00 zł:

- Środki unijne 75% - 2.938.500,00 zł.

- Środki własne 25% - 979.500,00 zł. (WFOŚ w Białymstoku, dotacje, pożyczki, budżet Miasta).

Niezależnie od przedstawionych wyżej planów inwestycyjnych Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w celu utrzymania należytego poziomu świadczonych usług, musi realizować inne zadania inwestycyjne polegające na podłączeniach wodno - kanalizacyjnych, oraz bieżących naprawach i modernizacji urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Harmonogram tych zadań zawarty jest w tabeli nr 3 i 4 . Realizacja tych zadań również jest rozłożona w czasie, środki finansowe niezbędne do ich realizacji pochodzić będą ze środków własnych oraz dotacji z Urzędu Miasta Sejny.

Montaż finansowy wygląda następująco:

1).podłączenia wodociągowe:

- budynek mieszkalny Słowackiego 17 - 3.500,00 zł.

- budynek mieszkalny 22-go Lipca 14 - 4.200,00 zł.

- budynek mieszkalny Piłsudskiego 4A - 3.300,00 zł.

2). podłączenia kanalizacyjne:

- budynki mieszkalne Zawadzkiego 27, 35, 37 - 17.761,00 zł.

- budynek mieszkalny 1-go Maja 25 - 2.500,00 zł.

Łączny koszt inwestycji i nakładów modernizacyjnych w latach 2012 - 2015 wyniesie około 10 537 461 zł.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.

Niezależnie od działań inwestycyjnych Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzić będzie przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody, a co za tym idzie zmniejszające ilości ścieków. W tym celu planuje się dalsze instalowanie wodomierzy u odbiorców, którzy do chwili obecnej, z różnych przyczyn, nie mieli ich zainstalowanych i stopniowe odejście od rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie norm zużycia wody, oraz bieżącą wymianę wodomierzy po upływie okresu ich legalizacji ( tab. nr 2 ). Głównym powodem braku wodomierzy u tych odbiorców było bardzo niskie zapotrzebowanie na wodę wynikające z małej liczby zamieszkałych osób oraz brakiem środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z ich zakupem i instalacją. Zadanie te zrealizowane zostanie w latach 2012 - 2015.

Podsumowanie.

Zaplanowane powyżej zadania inwestycyjne będą mogły być wykonane pod warunkiem uzyskania pożyczek i dotacji z instytucji unijnych oraz funduszy centralnych.

Wysokość środków własnych potrzebnych do realizacji inwestycji oraz niezbędnych bieżących zadań konserwacyjno - modernizacyjnych w dużej mierze będzie zależeć od wysokości stawek opłat za wodę i ścieki oraz ponoszonych kosztów na bieżącą działalność Zakładu. W chwili obecnej możliwości inwestycyjne zakładu są minimalne. ZGK-MWiK w Sejnach jest przedsiębiorstwem, które wszelkie środki własne na powyższe zadania, może wyasygnować jedynie z wypracowanych zysków oraz dotacji z Urzędu Miasta w Sejnach.

Tabela nr 1 - Planowany zakres usług.

Lp.

Forma usługi

2012

2013

2014

2015

w tys. m 3

1

Sprzedaż wody

178

177

176

175

2

Odbiór ścieków

150

149

148

147

3

Usługi - wywóz nieczystości płynnych

16

17

17

18

Tabela nr 2 - Wymiana wodomierzy - odbiorcy indywidualni - lata 2012-2015

Lp.

Zadania

2012

2013

2014

2015

1

Wymiana wodomierzy u odbiorców indywidualnych - szt.

400

300

100

50

2

Wartość w poszczególnych latach - zł brutto

25000

19000

6000

3000

Razem w latach 2012-2015 - 53 000

Tabela nr 3 - Zadania inwestycyjne na lata 2012 - 2015

Lp.

Zadania

2012

2013

2014

2015

w złotych

1

Wykonanie nowego ujęcia wody oraz modernizacja stacji uzdatniania wody

918.000

3.000.000

2

Wykonanie projektu kanalizacji w ulicach Konopnickiej, Marchlewskiego, Młynarska, Nowa, 11-go Listopada, Strażacka, Słowackiego i Ogrodowa

150.000

3

Kanalizacja - w ulicach Konopnickiej, Marchlewskiego, Młynarska, Nowa, 11-go Listopada, Strażacka, Słowackiego i Ogrodowa oraz wodociąg w ulicy Strażackiej

1.000.000

5.000.000

4

Wykonanie podłączeń wodociągowych w budynkach mieszkalnych: Słowackiego 17, 22-go Lipca 14, Piłsudskiego 4A

11.000

5

Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych: Zawadzkiego 27, 35, 37, 1-go Maja 25.

20.261

Suma:

150.000

1.949.261

8.00.000

Razem:

10.099.261

Tabela nr 4 - Zadania remontowo-modernizacyjne na SUW i Oczyszczalni Ścieków w Sejnach.

Lp.

Planowane zadania

2012

2013

2014

2015

w złotych

Stacja Uzdatniania Wody

1

Zakup samochodu dla pogotowia wodno - kanalizacyjnego

60.000

2

Zakup agregatu prądotwórczego

5.000

3

Remont budynku wodociągu i garażu

7.000

8

Wymiana hydrantów

700

2.100

2.100

2.100

9

Zakup materiałów na usuwanie awarii

5.000

5.000

6.000

6.000

10

Zakup zasuw na wymianę na sieci wodociągowej

10.000

8.000

6.000

Suma:

17.700

77.100

16.100

14.100

Razem

125.000

Oczyszczalnia Ścieków

1

Modernizacja przepompowni ścieków Parkowa

78.000

2

Remont pomp i mieszadeł

12.000

14.000

15.000

17.000

3

Remont elewacji na budynkach oczyszczalni

6.000

8.000

5.000

4

Remont hali dmuchaw

3.000

5

Wymiana dyfuzorów

20.000

6

Wymiana i kalibracja sond tlenomierzy

4.000

4.200

4.400

4.600

7

Wymiana szczotek na sicie

3.000

3.000

3.000

3.000

8

Założenie monitoringu na przepompowniach ścieków

60.000

9

Zakup spektrofotometru do analizy jakości ścieków i jakości wody

15.000

10

Modernizacja rozdzielni sterowania pomp w przepompowniach

5.000

5.000

5.000

11

Remont budynku piaskownika

10.000

12

Przegląd prasy osadu - wymiana taśmy

3.000

3.000

Suma:

106.000

37.200

122.400

47.600

Razem:

313.200

Łącznie:

438.200

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama