reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/161/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 83.802 ,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 i Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2012 w zakresie:

a) aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2012r. - załącznik Nr 1,

b) aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku - załącznik Nr 3.

1) Zadania inwestycyjne w 2012r po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

2) Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.

Plan dochodów ogółem 34.330.245 zł, z tego:

-

dochody bieżące w wysokości 30.796.237 zł,

-

dochody majątkowe w wysokości 3.534.008 zł,

2.

Plan wydatków ogółem 35.114.086 zł, z tego:

-

wydatki bieżące w wysokości 31.280.089 zł,

-

wydatki majątkowe w wysokości 3.833.979 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 783.823 zł, któryzostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 783.823 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/161/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

801

80113

6290

79.202

Zwiększenie dochodów i wydatków na zakup inwestycyjny związany z zakupem mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"

własne

6060

79.202

852

85295

2010

4.600

Zwiekszenie dochodów i wydatków ralizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej przeznaczonej na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Decyzja PUW znak FB-II.3111.11.2012.BB.

zlecone

3110

4.600

OGÓŁEM
w tym:

83.802

83.802

×

×

- dochody bieżące

4.600

- dochody majątkowe

79.202

- wydatki bieżące

4.600

- wydatki majątkowe

79.202


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/161/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60016

6050

30.000

Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne

własne

900

90015

6050

10.000

Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne

własne

921

92116

6050

10.000

Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne

własne

OGÓŁEM
w tym:

50.000

×

×

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

50.000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/161/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jurowcach - II etap

4 135 542

1 240 663

477 962

A.

762 701

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

2.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworcach (ul. 3-go Maja)

1 000 000

1 000 000

300 000

A.

700 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

3.

400

40002

Budowa wodociągu w Nowodworcach (ul. 3-go Maja)

600 000

600 000

200 000

A.

400 000

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

4.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej na nową lokalizację przystanku komunikacji zbiorowej na ul. Kościelnej w Wasilkowie (rejon ul. Polnej)

15 000

15 000

15 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

5.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni (typ szlakowy) na odcinku około 600 mb, w pasie drogi gminnej o szer. 12m we wsi Rybniki (działka geodez. Nr 536/2)

15 000

15 000

15 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

6.

801

80195

Rozbudowa placu zabaw przy szkole filialnej w Sochoniach

17 634

17 634

17 634

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

7.

900

90015

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Orlej w Wasilkowie

10 000

10 000

10 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

8.

921

92116

Dokumnetacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

10 000

10 000

10 000

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

9.

921

92195

Budowa wiaty we wsi Studzianki

7 986

7 986

7 986

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

10.

921

92195

Budowa zadaszenia i ławek we wsi Studzianki

15 916

15 916

15 916

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

11.

926

92695

Ogrodzenie boiska we wsi Osowicze

12 093

12 093

12 093

A.

Urząd Miejski w Wasilkowie

B.

C.

Ogółem

5 839 171

2 944 292

1 081 591

0

0

1 862 701


X


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/161/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 099 823

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

1 296 047

2.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

3.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

4.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

803 776

Rozchody ogółem:

1 316 000

1.

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

1 316 000

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

3.

Udzielone pożyczki

§ 991

4.

Lokaty

§ 994

5.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama