Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/85/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 r. stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów gromadzonych na wydrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 32 685 192 zł, w tym: dochody bieżące - 27 764 628 zł, dochody majątkowe - 4 920 564 zł

- plan wydatków - 33 201 428 zł, w tym: wydatki bieżące - 26 826 675 zł, wydatki majątkowe - 6 374 753 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/85/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/85/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/85/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/85/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/85/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi
finansowanych jednostek budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/85/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik6.pdf

OBJAŚNIENIA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe