Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/109/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok:

a) w zadaniu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta" ustala się:

- w części dotyczącej finansowania środkami unijnymi: wartość zadania w kwocie 6.202.373 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 1.245.601 zł - Dz.700 rozdział 70005 § 6057;

- w części dotyczącej finansowania środkami własnymi: wartość zadania w kwocie 1.812.671 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 362.873 zł - Dz. 700 rozdział 70005 § 6059;

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.335.302 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.328.316 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.408.958 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 35.000 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.006.986 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.473.657 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 53.693.712 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.408.958 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 35.000 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.779.945 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 538.000 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.138.355 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.938.355 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł.

7) w § 7 ust.1 pkt 2 kwotę 5.322.971 zł zastępuje się kwotą 4.938.355 zł;

8) w § 7 ust.1 pkt 3 kwotę 2.900.000 zł zastępuje się kwotą 1.361.645 zł;

9) w § 11 ust.1 pkt 1 litera b kwotę 5.322.971 zł zastępuje się kwotą 4.938.355 zł;

10) w § 11 ust.1 pkt 1 litera c kwotę 2.900.000 zł zastępuje się kwotą 1.361.645 zł;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Dotacje udzielane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

5 954 399

11 200

w tym dochody bieżące

0

11 200

w tym dochody majątkowe

5 954 399

0

A

Dochody na zadania własne

5 954 399

0

w tym dochody bieżące

0

0

w tym dochody majątkowe

5 954 399

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 954 399

0

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 954 399

0

§ 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 954 399

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

11 200

w tym dochody bieżące

0

11 200

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

0

11 200

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

11 200

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

11 200

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

6 424 926

137 324

w tym wydatki bieżące

33 400

137 324

w tym wydatki majątkowe

6 391 526

0

A

Wydatki na zadania własne

6 424 926

126 124

w tym wydatki bieżące

33 400

126 124

w tym wydatki majątkowe

6 391 526

0

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

6 391 526

0

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 391 526

0

§ 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 954 399

0

§ 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

437 127

0

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

69 600

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

0

49 600

§ 3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0

49 600

Rozdział 75406

Straż Graniczna

0

20 000

§ 3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0

20 000

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

2 558

Rozdział 80104

Przedszkola

0

2 558

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

1 058

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 500

Dział 851

Ochrona zdrowia

24 700

24 700

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

24 700

24 700

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

24 700

0

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

24 700

Dział 852

Pomoc społeczna

7 500

7 500

Rozdział 85295

Pozostała działalność

7 500

7 500

§ 2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

0

2 000

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 500

0

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

5 500

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 200

21 766

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

20 566

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

20 566

Rozdział 92195

Pozostała działalność

1 200

1 200

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 200

0

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0

1 200

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

11 200

w tym wydatki bieżące

0

11 200

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

11 200

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

11 200

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

11 200

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012 r.

1.

2.

3.

4.

Przychody ogółem:

8 038 355,00

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

6 300 000,00

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

0,00

3.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

§ 950

1 738 355,00

Rozchody ogółem:

2 900 000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2 400 000,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

500 000,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/109/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

w złotych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480

887 329

1

Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540

1 047 732

2

Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480

579 213

2

Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z dziećmi i młodzieżą - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820

5 000

3

Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650

851 607

3

Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie,
prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia - Dz 851 rozdz.85154 § 2820.

38 000

4

Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straźy Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000

20 000

4

Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie,
prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia - Dz 851 rozdz.85154 § 2830.

12 000

5

Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000

49 600

5

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820

17 300

6

Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830

12 700

7

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820

25 000

8

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810

2 000

9

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820

4 500

10

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830

5 500

11

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce

27 000

12

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820

8 800

13

Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2830

1 200

14

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820

240 000

Razem

69 600

1 466 542

851 607

Razem

399 000

1 047 732

0

Dotacje majątkowe

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 § 6300

538 000

Razem

538 000

Razem dotacje bieżące

3 834 481

zwroty dotacji § 2910

17 500

Ogółem dotacje bieżące

3 851 981

Razem dotacje majątkowe

538 000

OGÓŁEM

4 389 981

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe