Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/12 Starosty Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Białowieży prowadzonym przez Powiat Hajnowski w 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887, Nr 288, poz. 1690) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Białowieży w 2012 r. w wysokości 4 000, 61 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 61/100).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Hajnowski


Włodzimierz Pietroczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe